เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   24   พฤษภาคม   พ.ศ. 2567

กิจกรรมของผู้บริหาร


ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (RRi Congress IV)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องบอลรูมและโถงต้อนรับโซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 35 ปี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 The 9th TCU International e- learning Conference 2018 "MOOCs and Beyond"

วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

การสัมมนา "เส้นทางวารสารวิชาการสู่ฐานข้อมูลระดับสากล" (MU Journals to International Databases: the "How–to" Seminar)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารประชาสัมคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

งานเสวนา "สสมท" ครั้งที่ 3 / TAGB Forum 3 "ทางรอดของอุดมศึกษาไทย"

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องแมนดาริน C โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 22 ปี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำ "สิริมงคล" วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 10

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมจอมเทียนพัทยา ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 61 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้แทน จาก Aichi Medical Group จากประเทศบังกลาเทศ

วันที่ 28 มิถุนายน 2561
ณ สำนักคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการพัฒนาวิชาการก่อนการเรียนปี 3 สำหรับนิสิตแพทย์ ปี 2

วันที่ 21 มิถุนายน 2561
ณ ห้อง SC2-306/1 อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน"

วันที่ 20 มิถุนายน 2561
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โครงการ Capacity Building for Institute in Myanmar (CBIM) Alumni Survey and Employer Satisfaction

วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561
ณ ประเทศเมียนมาร์

การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุม 400 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "Driving Innovation for Graduate Study" ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ณ ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 7 มิถุนายน 2561
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 7 มิถุนายน 2561
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 5 ปี โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 27 ปี วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 70 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุม 1212 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 9 ปี สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง "งานวิจัยกับพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และ การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ"

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มอบพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 เมษายน 2561
ณ ห้องผู้อำนวยการ ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา เรื่อง "Human Rights and Peace at Crossroads:Shaping a new Agenda for Human Rights and Peace Education in Asia-Pacific"

วันที่ 26 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงาน 32 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 26 มีนาคม 2561
ณ Entrance Hall อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมความร่วมมือเครือข่ายผู้บริหารระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่าง สคบท. กับ ทคบร.

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบ Prof. Dr. Mustari, M.Pd., Education and Culture Attache ณ สถานเอกอัครราชฑูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ณ สถานเอกอัครราชฑูต สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย

Mahidol-Norway Scholarships: Thank you Reception

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 25 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสรี ชั้น 1 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุม มคอ.2 สำหรับการรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 22 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

งานทำบุญ รำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ล่วงลับ "สวัสดิ์-ณัฐ-อดุลย์" ครั้งที่ 13

วันที่ 16 มกราคม 2561
ณ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล PA-VISIT ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 5 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานครบรอบวันคล้ายวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครบรอบ 10 ปี ก้าวสู่ปีที่ 11

วันที่ 4 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2560

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2560
ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย ทำบุญ - เลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปี 2561

วันที่ 22 ธันวาคม 2556
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานครบรอบ 14 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์

วันที่ 18 ธันวาคม 2560
ณ ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ MU ASEAN BUDDIES IN INDONESIA 2017

วันที่ 17 - 30 ธันวาคม 2560
ณ ประเทศอินโดนีเซีย

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงาน ครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย ศึกษาดูงาน "กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อความยั่งยืนขององค์กร"

วันที่ 6 ธันวาคม 2560
ณ ฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะผู้บริหาร National Population and Family Planning Board, Indonesia

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุม 206 ชั้น อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 59 ปี การก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 46 ปีการก่อตั้ง สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะผู้บริหาร บัณฑิตวิทยาลัย เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560
ณ โฮจิมินห์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนา และการให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พบปะประชาคมศิริราช

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้อง 203 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาล

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมใจ ประดับต้นดอกดาวเรือง

วันที่ 24 ตุลาคม 2560
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (THE 44th NATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE : NGRC)

วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2560
ณ โรงแรม U-PLACE มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการปลูกดอกไม้สีเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 18 ตุลาคม 2560
ณ บริเวณหน้าอาคารกิจกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

มอบทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2560

วันที่ 18 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 ตุลาคม 2560
ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน

วันที่ 12 ตุลาคม 2560
ณ วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

แสดงความยินดี ผศ.ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 3 ตุลาคม 2560
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับผู้แทนจาก North South University, Dhaka, Bangladesh

วันที่ 5 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การเจรจาความร่วมมือ Osaka University : Joint Degree Program (JDP)

วันที่ 4 กันยายน 2560
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

วันที่ 24 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

ประจำปี 2559

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559

วันที่ 21 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 / 2559

วันที่ 25 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

ประจำปี 2558

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ บรรยาย เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ

วันที่ 9 ธันวาคม 2558
ณ ห้องพญาสัตตบรรณ คณะสังศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การเสวนาเรื่อง "การศึกษาข้ามพรมแดนในเอเชียแปซิฟิก : ความท้าทายและโอกาส"

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บรรยายพิเศษเรื่อง"นโยบายทางการศึกษา และการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย"

วันที่ 25 กันยายน 2558
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันมหิดล"

วันที่ 24 กันยายน 2558
ณ ลานพระราชานุเสาวรีย์ฯ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการบัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน "MU สู่อาเซียน"

วันที่ 20 กันยายน 2558
ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม "ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์"

วันที่ 10 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมอาคารเทพนม เมืองแมน และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

วันที่ 17 สิงหาคม 2558
ณ ห้อง 109 สระบัว สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ บรรยาย "ยุทธวิธีตามหาเสียงของลูกค้า : เทคนิคการตามหาเสียงลูกค้าห้องสมุด และการออกแบบการวิจัย"

วันที่ 7 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Malaysian Visit

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2558
ณ ประเทศมาเลเซีย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายพิเศษหัวข้อ "ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล"

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบทีมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "นโยบายบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล"

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"

วันที่ 29 มิถุนายน 2558
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (บางกอกน้อย)

บัณฑิตวิทยาลัย มอบกระเช้าแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการแพทย์

วันที่ 29 มิถุนายน 2558
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World Robocup2015

วันที่ 22 มิถุนายน 2558
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมเยือนส่วนงาน (MU-Visit) บัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 22 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สัมมนา "ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก" ครั้งที่ 2

วันที่ 19–20 มิถุนายน 2558
ณ ไอธารา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี

ศึกษาดูงานเรื่อง "กระบวนการเตรียมการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใต้เกณฑ์ AUN-QA"

วันที่ 12 มิถุนายน 2558
ณ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย