วันจันทร์ที่   18   ธันวาคม   พ.ศ. 2560

กิจกรรมผู้บริหาร


บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับผู้แทนจาก North South University, Dhaka, Bangladesh

วันที่ 5 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การเจรจาความร่วมมือ Osaka University : Joint Degree Program (JDP)

วันที่ 4 กันยายน 2560
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

วันที่ 24 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559

วันที่ 21 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 / 2559

วันที่ 25 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ บรรยาย เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ

วันที่ 9 ธันวาคม 2558
ณ ห้องพญาสัตตบรรณ คณะสังศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การเสวนาเรื่อง "การศึกษาข้ามพรมแดนในเอเชียแปซิฟิก : ความท้าทายและโอกาส"

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บรรยายพิเศษเรื่อง"นโยบายทางการศึกษา และการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย"

วันที่ 25 กันยายน 2558
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันมหิดล"

วันที่ 24 กันยายน 2558
ณ ลานพระราชานุเสาวรีย์ฯ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการบัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน "MU สู่อาเซียน"

วันที่ 20 กันยายน 2558
ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม "ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์"

วันที่ 10 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมอาคารเทพนม เมืองแมน และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

วันที่ 17 สิงหาคม 2558
ณ ห้อง 109 สระบัว สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ บรรยาย "ยุทธวิธีตามหาเสียงของลูกค้า : เทคนิคการตามหาเสียงลูกค้าห้องสมุด และการออกแบบการวิจัย"

วันที่ 7 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Malaysian Visit

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2558
ณ ประเทศมาเลเซีย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายพิเศษหัวข้อ "ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล"

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบทีมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "นโยบายบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล"

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"

วันที่ 29 มิถุนายน 2558
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (บางกอกน้อย)

บัณฑิตวิทยาลัย มอบกระเช้าแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการแพทย์

วันที่ 29 มิถุนายน 2558
ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World Robocup2015

วันที่ 22 มิถุนายน 2558
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมเยือนส่วนงาน (MU-Visit) บัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 22 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สัมมนา "ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก" ครั้งที่ 2

วันที่ 19–20 มิถุนายน 2558
ณ ไอธารา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี

ศึกษาดูงานเรื่อง "กระบวนการเตรียมการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใต้เกณฑ์ AUN-QA"

วันที่ 12 มิถุนายน 2558
ณ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย