เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   25   กันยายน   พ.ศ. 2565

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดไฟล์การบรรยาย

+ หลักคิด (Mindset) สู่ประเทศไทย 4.0 โดย ดร.มีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ Download File

+ Education ยุค 4.0 โดย คุณธานินทร์ เอื้ออภิธร Chief Executive Officer Enconcept E-Academy – Learnbalance Group Download File

+ มุมมองผู้ใช้บัญฑิตที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดย คุณธวัชชัย ทรัพย์อดุลชัย HR Manager, Asia Silicones Monomer Ltd. Download File

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา การสัมมนาจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุค Thailand 4.0 มุมมองของผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และการดำเนินการด้าน Community Education โดยมี ศ.ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการสัมมนา

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

การสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยาย "แนวคิดการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในยุค Thailand 4.0 โดยคุณธานินทร์ เอื้ออภิธร Chief Executive Officer Enconcept E-Academy – Learnbalance Group การบรรยาย "มุมมองผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน" โดย คุณธวัชชัย ทรัพย์อดุลชัย HR Manager, Asia Silicones Monomer Ltd. และการบรรยาย "Community Education" โดย ดร.มีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ซึ่งครั้งนี้มี ผู้บริหาร ประธานหลักสูตรฯ คณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมสัมมนา 120 ท่าน

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา