วันศุกร์ที่   20   ตุลาคม   พ.ศ. 2560

กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2560


กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1

ลำดับ รายการ กำหนดการ
1 รับสมัคร
รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่ www.grad.mahidol.ac.th
(ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละรอบ จะปิดรับสมัคร
ในเวลา 18.00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.)
อ. 1 พฤศจิกายน 59- ศ.10 กุมภาพันธ์ 60
2 ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน พ. 22 กุมภาพันธ์ 60
3 สอบข้อเขียน (ณ ม.มหิดล ศาลายา) ส. 25 กุมภาพันธ์ 60
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พ. 15 มีนาคม 60
5 ช่วงสอบสัมภาษณ์ จ. 20 – ศ. 24 มีนาคม 60
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ศ. 7 เมษายน 60
7 รายงานตัวเข้าศึกษาและรับรหัสการลงทะเบียนผ่านทาง Internet ศ. 7 – อ. 18 เมษายน 60
8 ตรวจสุขภาพและทันตกรรม จ. 8 , อ. 9 และ พฤ. 11 พฤษภาคม 60
9 ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
(สำหรับบางหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเรียนภาคต้นปีการศึกษา 2560)
จ. 22 - ศ. 26 พฤษภาคม 60
10 วันเปิด-ปิดเรียนภาคฤดูร้อน จ. 22 พฤษภาคม – ศ. 14 กรกฎาคม 60
11 ลงทะเบียนภาคต้นปีการศึกษา 2560 จ. 10 – ศ. 21 กรกฎาคม 60
12 เปิดเรียนภาคต้นปีการศึกษา 2560 อ. 15 สิงหาคม 60

หมายเหตุ : (สำหรับรอบที่ 1)

  1. สำหรับการสมัครรอบที่ 1/2560 จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาและต้องสมัครพร้อมชำระเงินค่าใบสมัคร(รวมค่าสมัคร) ตามกำหนดการที่ระบุไว้ข้างต้น มิฉะนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
  2. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตเปิดรับสมัครตลอดปี

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2 * เปิดรับสมัครเฉพาะบางหลักสูตรสาขาวิชา

ลำดับ รายการ กำหนดการ
1 รับสมัคร
รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่ www.grad.mahidol.ac.th
(ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละช่วงรอบ จะปิดรับสมัคร
ในเวลา 18.00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.)
ส. 11 กุมภาพันธ์– อา. 14 พฤษภาคม 60
2 ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน อ. 16 พฤษภาคม 60
3 สอบข้อเขียน (ณ ม.มหิดล ศาลายา) ส. 20 พฤษภาคม 60
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พ. 7 มิถุนายน 60

(ประกาศเวลา 13.00 น.)

5 ช่วงสอบสัมภาษณ์ จ. 12 - ศ. 16 มิถุนายน 60
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ศ. 30 มิถุนายน 60
7 รายงานตัวเข้าศึกษาและรับรหัสการลงทะเบียนผ่านทาง Internet ศ. 30 มิถุนายน–อ. 4 กรกฎาคม 60
8 ตรวจสุขภาพและทันตกรรม พ. 12– พฤ. 13 กรกฎาคม 60
9 ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
(สำหรับบางหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเรียนภาคต้นปีการศึกษา 2560)
*** จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ***
10 วันเปิด-ปิดเรียนภาคฤดูร้อน จ. 22 พฤษภาคม – ศ. 14 กรกฎาคม 60
11 ลงทะเบียนภาคต้นปีการศึกษา 2560 จ. 10 – ศ. 21 กรกฎาคม 60
12 เปิดเรียนภาคต้นปีการศึกษา 2560 อ. 15 สิงหาคม 60

หมายเหตุ : (สำหรับรอบที่ 2)

  1. สำหรับการสมัครรอบที่ 2/2560 จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2560 เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาและต้องสมัครพร้อมชำระเงินค่าใบสมัคร(รวมค่าสมัคร) ตามกำหนดการที่ระบุไว้ข้างต้น มิฉะนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
  2. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตเปิดรับสมัครตลอดปี

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 3 * เปิดรับสมัครเฉพาะบางหลักสูตรสาขาวิชา

ลำดับ รายการ กำหนดการ
1 รับสมัคร
รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่ www.grad.mahidol.ac.th
(ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละช่วงรอบ จะปิดรับสมัคร
ในเวลา 18.00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.)
29 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2560
2 ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน 28 มิถุนายน 2560
3 สอบข้อเขียน (ณ ม.มหิดล ศาลายา) 1 กรกฎาคม 2560
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 20 กรกฎาคม 2560
5 ช่วงสอบสัมภาษณ์ 21 – 25 กรกฎาคม 2560
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ประกาศเวลา 13.00 น.) 4 สิงหาคม 2560
7 รายงานตัวเข้าศึกษาและรับรหัสการลงทะเบียนผ่านทาง Internet 4 – 6 สิงหาคม 2560
8 - ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  เวลา 8.30 น.
- ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการรายงานตัวและถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
  ณ ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เวลา 13.00 น.
10 สิงหาคม 2560
9 ลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 15 – 25 สิงหาคม 2560
10 ชำระเงินค่าลงทะเบียน 2560 15 สิงหาคม - 22 กันยายน 2560 (หากชำระเงินหลังจากำหนดการนี้ถือว่าเป็นการชำระเงินล่าช้า ต้องชำระค่าปรับจำนวน 2,000 บาท)
11 เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 15 สิงหาคม 2560
สอบถามรายละเอียด :
งานรับนักศึกษา หรืองานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-9129 หรือ 0-2441-4125 ต่อ 208-210, 112-113
โทรสาร 0-2441-9129
Email: gradthai@mahidol.ac.th