วันพุธที่   19   กันยายน   พ.ศ. 2561

กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561


กำหนดการรับสมัคร ภาคปลาย

ลำดับ รายการ กำหนดการ
1 รับสมัคร
รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่ www.grad.mahidol.ac.th
(ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละรอบ จะปิดรับสมัคร
ในเวลา 18.00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.)
พ. 1 ส.ค. - อ. 16 ต.ค. 61
2 ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน อ. 30 ต.ค. 61
3 สอบข้อเขียน (ณ ม.มหิดล ศาลายา) ส. 3 พ.ย. 61
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พ. 14 พ.ย. 61
5 สอบสัมภาษณ์ จ. 19 - พ. 21 พ.ย. 61
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ศ. 30 พ.ย. 61
7 รายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ศ. 30 พ.ย. - ศ. 7 ธ.ค. 61
8 ตรวจสุขภาพและทันตกรรม / ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา จ. 17 - อ. 25 ธ.ค. 61
9 ลงทะเบียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 จ. 3 - 14 ธ.ค. 61
10 วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศ. 4 ม.ค. 62
11 รับบัตรประจำตัวนักศึกษา และ Internet Account ศ. 4 ม.ค. 62
12 วันเปิดภาคเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 จ. 7 ม.ค. 62

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 3

ลำดับ รายการ กำหนดการ
1 รับสมัคร
รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่ www.grad.mahidol.ac.th
(ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละรอบ จะปิดรับสมัคร
ในเวลา 18.00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.)
ส. 21 เม.ย. - ศ. 6 ก.ค. 61
2 ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน จ. 16 ก.ค. 61
3 สอบข้อเขียน (ณ ม.มหิดล ศาลายา) ส. 21 ก.ค. 61
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ พฤ. 26 ก.ค. 61
5 ช่วงสอบสัมภาษณ์ อ. 31 ก.ค. - พฤ. 2 ส.ค. 61
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จ. 6 ส.ค. 61
7 รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จ. 6 - ศ. 10 ส.ค. 61
8 ตรวจสุขภาพและทันตกรรม จ. 6 - ศ. 31 ส.ค. 61
9 ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
(สำหรับบางหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเรียนภาคต้นปีการศึกษา 2561)
-
10 วันเปิด-ปิดเรียนภาคฤดูร้อน -
11 ลงทะเบียนภาคต้นปีการศึกษา 2561 จ. 9 – ศ. 20 ก.ค. 61
12 เปิดเรียนภาคต้นปีการศึกษา 2561 อ. 14 ส.ค.61

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2

ลำดับ รายการ กำหนดการ
1 รับสมัคร
รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่ www.grad.mahidol.ac.th
(ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละรอบ จะปิดรับสมัคร
ในเวลา 18.00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.)
อ. 16 ม.ค. - ศ. 20 เม.ย. 61
2 ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน จ. 30 เม.ย. 61
3 สอบข้อเขียน (ณ ม.มหิดล ศาลายา) ส. 5 พ.ค. 61
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ศ. 11 พ.ค. 61
5 ช่วงสอบสัมภาษณ์ อ. 15 - พฤ. 17 พ.ค. 61
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จ. 21 พ.ค. 61
7 รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จ. 21 - ศ. 25 พ.ค. 61
8 ตรวจสุขภาพและทันตกรรม จ. 28 พ.ค. - ศ. 27 ก.ค. 61
9 ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
(สำหรับบางหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเรียนภาคต้นปีการศึกษา 2561)
จ. 7 - ศ. 11 พ.ค.61
10 วันเปิด-ปิดเรียนภาคฤดูร้อน จ. 28 พ.ค. – ศ. 20 ก.ค. 61
11 ลงทะเบียนภาคต้นปีการศึกษา 2561 จ. 9 – ศ. 20 ก.ค. 61
12 เปิดเรียนภาคต้นปีการศึกษา 2561 อ. 14 ส.ค.61

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1

ลำดับ รายการ กำหนดการ
1 สมัครออนไลน์
รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่ www.grad.mahidol.ac.th
(ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละรอบ จะปิดรับสมัคร
ในเวลา 18.00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.)
พ. 1 พ.ย. 60 - จ. 15 ม.ค. 61
2 ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน พ. 31 ม.ค. 61
3 สอบข้อเขียน (ณ ม.มหิดล ศาลายา) ส. 3 ก.พ. 61
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ศ. 9 ก.พ. 61
5 สอบสัมภาษณ์ จ. 12- พ. 14 ก.พ. 61
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จ. 19 ก.พ. 61
7 รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จ. 19 - ศ. 23 ก.พ. 61
8 ตรวจสุขภาพและทันตกรรม จ. 19 ก.พ. - ศ. 27 ก.ค. 61
9 ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
(สำหรับบางหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเรียนภาคต้นปีการศึกษา 2561)
จ. 7 - ศ. 11 พ.ค. 61
10 วันเปิด-ปิดเรียนภาคฤดูร้อน จ. 28 พ.ค. - ศ. 20 ก.ค. 61
11 ลงทะเบียนปีการศึกษา 2561 จ. 9 - ศ. 20 ก.ค. 61
12 วันเปิดเรียนปีการศึกษา 2561 อ. 14 ส.ค. 61
สอบถามรายละเอียด :
งานรับนักศึกษา หรืองานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-9129 หรือ 0-2441-4125 ต่อ 110-115, 130-135
โทรสาร 0-2441-9129
Email: gradthai@mahidol.ac.th