วันจันทร์ที่   18   ธันวาคม   พ.ศ. 2560

กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561


กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1

ลำดับ รายการ กำหนดการ
1 สมัครออนไลน์
รับสมัครเฉพาะ ทาง Internet ที่ www.grad.mahidol.ac.th
(ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละรอบ จะปิดรับสมัคร
ในเวลา 18.00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.)
พ. 1 พ.ย. 60 - จ. 15 ม.ค. 61
2 ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน พ. 31 ม.ค. 61
3 สอบข้อเขียน (ณ ม.มหิดล ศาลายา) ส. 3 ก.พ. 61
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ศ. 9 ก.พ. 61
5 สอบสัมภาษณ์ จ. 12- พ. 14 ก.พ. 61
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จ. 19 ก.พ. 61
7 รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จ. 19 - ศ. 23 ก.พ. 61
8 ตรวจสุขภาพและทันตกรรม จ. 19 ก.พ. - ศ. 27 ก.ค. 61
9 ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
(สำหรับบางหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเรียนภาคต้นปีการศึกษา 2561)
จ. 7 - ศ. 11 พ.ค. 61
10 วันเปิด-ปิดเรียนภาคฤดูร้อน จ. 28 พ.ค. - ศ. 20 ก.ค. 61
11 ลงทะเบียนปีการศึกษา 2561 จ. 9 - ศ. 20 ก.ค. 61
12 วันเปิดเรียนปีการศึกษา 2561 อ. 14 ส.ค. 61

สอบถามรายละเอียด :
งานรับนักศึกษา หรืองานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ
บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-9129 หรือ 0-2441-4125 ต่อ 208-210, 112-113
โทรสาร 0-2441-9129
Email: gradthai@mahidol.ac.th