เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   25   กันยายน   พ.ศ. 2565

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ /นานาชาติ ระดับนานาชาติ " ณ ห้องพญาสัตตบรรณ คณะสังศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะสังศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ