วันจันทร์ที่   18   ธันวาคม   พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประจำปี 2560

ลำดับ รายการ หมดเขต
21 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดหนังสั้น @สคบ. ครั้งที่ 2 25 ธ.ค 60
20 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี.ค. 61
19 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 10 ม.ค. 61
18 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี รับสมัครให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2560 28 ก.พ. 61
17 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 15 มี.ค. 61
16 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 ม.ค. 61
15 บริษัท BMW Manufacturing (Thailand) รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงาน BMW Campus Recruitment 2017 15 ธ.ค. 60
14 ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ศึกษาทุนโครงการสงเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561 30 พ.ย. 60
13 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย -
12 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 30 คน เพื่อเป็นอาสาสมัครช่วยงาน The 2nd International Conference on Applied Science and Health 29 ก.ย.60
11 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และกำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 12 ก.ย.60
10 กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 10 ส.ค.60
8 The 2nd International Conference on Applied Science and Health 27 ก.ค.60
9 การขยายระยะเวลาเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 (ICNSRU 2017) 3 ก.ค.60
7 ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมและโปรแกรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ" 2 มิ.ย.60
6 ประชาสัมพันธ์การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2560

7 ก.ย.60
5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 18 (RGJ-PhD Congress 18)

** หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำเนาแจ้งกลับมายังบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล **
12 เม.ย. 60
4 โครงการ "เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต ครั้งที่2" 11 มี.ค. 60
3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสบอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2560 -
2 โครงการปั่นเพื่อกาย ทำความดีถวายพ่อหลวง (ถวายเป็นพระราชกุศลแด่่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) 19 มี.ค.60
1 โครงการ "เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2560" 26 ก.พ. 60

ประจำปี 2559

ลำดับ รายการ หมดเขต
8 International Graduate Programs (M.Sc and Ph.D) in Medical Pharmacology / Systems Pharmacology, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. พ.ย. 59 - เม.ย. 60
7 เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 17 มิ.ย. 59
6 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559 (Building innovation 2016 : B-inno2016) 10 ส.ค. 59
5

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

-
4 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ -
3 ประกาศรับสมัครชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2560 20 มิ.ย. 59
2 การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 19 พ.ค. 59
1 ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 30 มิ.ย. 59

ประจำปี 2558

ลำดับ รายการ หมดเขต
7 โครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นโดยอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น 26 ต.ค. 58
6 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการภาพถ่าย "Cradle of Mankind: ณ ดินแดนกำเนิดมนุษยชาติ" ระหว่างเดือน กันยายน – ตุลาคม 2558 ณ อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 31 ต.ค. 58
5 ASAIHL NCP ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม The 1st International Graduate Students Multidisciplinary Research Conference ภายใต้หัวข้อ"Responding to the Challenges of Internationalization through Research"ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 ณ L'Fisher Hotel, Bacolod ประเทศฟิลิปปินส์ 12 -13 พ.ย. 58
4 SOCIAL SCIENCE POSTGRADUATE INTERNATIONAL SEMINAR 2015 (SSPIS 2015) 12 พ.ย. 58
3 วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดหลักสูตร E-Marketing ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 58 และหลักสูตร Creating and Managing a Successful Team ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 58 โดยมีค่าลงทะเบียน 45,000 ต่อหลักสูตร 24 - 26 ก.ย. 58
2 การสัมมนา Going Global 2016 : Building nations and connecting cultures ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ 3 - 5 พ.ค. 59
1 นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2558 29 ก.ค. 58

ประจำปี 2557

ลำดับ รายการ หมดเขต
1 ทุนการศึกษาโครงการ Erasmus Mundus Action 2 Scholarship Project LOTUS+ ปีการศึกษา 2015