วันพุธที่   21   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประจำปี 2561

ลำดับ รายการ หมดเขต
45 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 ม.ค. 62
44 บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดรับผลคะแนนทดสอบ TOEFL-iBT และ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น สำหรับการสมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2562
43 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562
หากนักศึกษาสนใจโครงการดังกล่าว ขอให้ส่งเอกสารใบสมัครไปยังกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2561
18 ธ.ค. 61
42 SIID 504 Communication and Informatics in Biomedicine 1 (1-0-2) ม.ค. ก.พ. 62
41 SIID 505 Statistics for Biomedical Sciences 2 (2-0-4) เม.ย. - พ.ค. 62
40 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอเชิญชวนขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต.ค. - ธ.ค. 61
39 Graduate Students Orientation Schedule, Academic Year 2018 25 ส.ค. 62
38 Applications for 2019/2020 Chevening Scholarships are open between 6 August and 6 November 2018. 6 พ.ย. 61
37 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 ต.ค. 61 (หมดเขต)
36 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2562 1 ส.ค. - 15 ก.ย. 61 (หมดเขต)
35 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ให้ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 7 ก.ย. 61 (หมดเขต)
34 ภาพกิจกรรม พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีงบประมาณ 2561 และ พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2559 31 ก.ค. 61 (หมดเขต)
33 กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 31 ก.ค. 61 (หมดเขต)
32 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทผู้มีความสนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2-31 ก.ค. 61 (หมดเขต)
31 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. (Research and Researchers for Industries-RRI) 25 มิ.ย. - 6 ก.ค. 61 (หมดเขต)
30 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย แผนงานเสริมสรางศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 10 ก.ค. 61 (หมดเขต)
29 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย แผนงานเสริมสรางศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562 10 ก.ค. 61 (หมดเขต)
28 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ส.ค. 61 (หมดเขต)
27 รายวิชา SIID501 Molecular and cellular basis of biomedicine 2018 9-20 ก.ค. 61 (หมดเขต)
26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์" 31 ก.ค. 61 (หมดเขต)
25 ประกาศผลการตัดสินการประกวดสติกเกอร์ไลน์ ในโครงการ "ประกวดสติกเกอร์ไลน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" 4 มิ.ย. 61 (หมดเขต)
24 สำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme เปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 21 พ.ค. 61 (หมดเขต)
23 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาค อุตสาหกรรม ประจำปี 2561 รอบที่ 1 : ธ.ค.-ม.ค.
รอบที่ 2 : เม.ย.-พ.ค. (หมดเขต)
22 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยาลัย ประจำปี 2561 6 ก.ค. 61 (หมดเขต)
21 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา จัดโครงการอบรม "การเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งปี 2561" 21 ก.ค. 61 (หมดเขต)
20 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่งที่ 61, 62 30 มิ.ย. 61 (หมดเขต)
19 โครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Thailand Short Course 2018) 30 เม.ย. 61 (หมดเขต)
18 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคักเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2561 18 เม.ย. 61 (หมดเขต)
17 สถาบันพระปกเกล้า เชิญชวนขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ ด้านพระปกเกล้าศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 3 เม.ย. 61 (หมดเขต)
16 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป) ณ ประเทศในทวีบยุโรป หรือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2561 2-30 เม.ย. 61 (หมดเขต)
15 โครงการ กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 27-28 มี.ค. 61 (หมดเขต)
14 ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ (กรณีระยะเวลารับทุนไม่เกิน 4 สัปดาห์) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561 อย่างน้อย 7 สัปดาห์ก่อนขอรับทุนเดินทาง (หมดเขต)
13 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561 30 มี.ค. 61 (หมดเขต)
12 บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท - เอก มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 31 ม.ค. 61 (หมดเขต)
11 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครทุน Fullbright Thai Graduate Scholarships Program ประจำปีการศึกษา 2562 9 เม.ย. 61 (หมดเขต)
10 เริ่มใช้งานได้แล้ววันนี้!!!!!!! กับการชำระเงินง่ายๆ ด้วย QR Payment 1 ก.พ 61 (หมดเขต)
9 มิติใหม่ของการป้องกันการปลอมแปลงเอกสารทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำร่องแห่งแรก ใช้ระบบ "QR Code Transcript Verification System" 1 ม.ค 61 (หมดเขต)
8 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล 9 มี.ค. 61 (หมดเขต)
7 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2" 30 มิ.ย. 61 (หมดเขต)
6 ครบรอบ 54 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ก.พ. 61 (หมดเขต)
5 เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 28 ก.พ. 61 (หมดเขต)
4 โสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ. 2017-2017 บัดนี้-16 ก.พ. 61 (หมดเขต)
3 โครงการทุน Academic Mobility Programme ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำปี 2561 (หมดเขต)
2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (GS KKU CAMP) 26 ม.ค. 61 (หมดเขต)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ระดับปริญญาโท-เอก ธ.ค.- ม.ค. 61 (หมดเขต)

ประจำปี 2560

ลำดับ รายการ หมดเขต
21 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดหนังสั้น @สคบ. ครั้งที่ 2 25 ธ.ค 60 (หมดเขต)
20 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี.ค. 61 (หมดเขต)
19 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 10 ม.ค. 61 (หมดเขต)
18 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี รับสมัครให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2560 28 ก.พ. 61 (หมดเขต)
17 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 15 มี.ค. 61 (หมดเขต)
16 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 ม.ค. 61 (หมดเขต)
15 บริษัท BMW Manufacturing (Thailand) รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงาน BMW Campus Recruitment 2017 15 ธ.ค. 60 (หมดเขต)
14 ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ศึกษาทุนโครงการสงเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2561 30 พ.ย. 60 (หมดเขต)
13 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย -
12 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 30 คน เพื่อเป็นอาสาสมัครช่วยงาน The 2nd International Conference on Applied Science and Health 29 ก.ย.60 (หมดเขต)
11 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และกำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 12 ก.ย.60 (หมดเขต)
10 กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 10 ส.ค.60 (หมดเขต)
8 The 2nd International Conference on Applied Science and Health 27 ก.ค.60 (หมดเขต)
9 การขยายระยะเวลาเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 (ICNSRU 2017) 3 ก.ค.60 (หมดเขต)
7 ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมและโปรแกรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ" 2 มิ.ย.60 (หมดเขต)
6 ประชาสัมพันธ์การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2560

7 ก.ย.60 (หมดเขต)
5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 18 (RGJ-PhD Congress 18)

** หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำเนาแจ้งกลับมายังบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล **
12 เม.ย. 60 (หมดเขต)
4 โครงการ "เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต ครั้งที่2" 11 มี.ค. 60 (หมดเขต)
3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสบอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2560 -
2 โครงการปั่นเพื่อกาย ทำความดีถวายพ่อหลวง (ถวายเป็นพระราชกุศลแด่่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) 19 มี.ค.60 (หมดเขต)
1 โครงการ "เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2560" 26 ก.พ. 60 (หมดเขต)

ประจำปี 2559

ลำดับ รายการ หมดเขต
8 International Graduate Programs (M.Sc and Ph.D) in Medical Pharmacology / Systems Pharmacology, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. พ.ย. 59 - เม.ย. 60
7 เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 17 มิ.ย. 59
6 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559 (Building innovation 2016 : B-inno2016) 10 ส.ค. 59
5

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

-
4 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ -
3 ประกาศรับสมัครชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2560 20 มิ.ย. 59
2 การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 19 พ.ค. 59
1 ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 30 มิ.ย. 59

ประจำปี 2558

ลำดับ รายการ หมดเขต
7 โครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นโดยอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น 26 ต.ค. 58
6 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการภาพถ่าย "Cradle of Mankind: ณ ดินแดนกำเนิดมนุษยชาติ" ระหว่างเดือน กันยายน – ตุลาคม 2558 ณ อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 31 ต.ค. 58
5 ASAIHL NCP ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม The 1st International Graduate Students Multidisciplinary Research Conference ภายใต้หัวข้อ"Responding to the Challenges of Internationalization through Research"ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 ณ L'Fisher Hotel, Bacolod ประเทศฟิลิปปินส์ 12 -13 พ.ย. 58
4 SOCIAL SCIENCE POSTGRADUATE INTERNATIONAL SEMINAR 2015 (SSPIS 2015) 12 พ.ย. 58
3 วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดหลักสูตร E-Marketing ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 58 และหลักสูตร Creating and Managing a Successful Team ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 58 โดยมีค่าลงทะเบียน 45,000 ต่อหลักสูตร 24 - 26 ก.ย. 58
2 การสัมมนา Going Global 2016 : Building nations and connecting cultures ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ 3 - 5 พ.ค. 59
1 นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2558 29 ก.ค. 58

ประจำปี 2557

ลำดับ รายการ หมดเขต
1 ทุนการศึกษาโครงการ Erasmus Mundus Action 2 Scholarship Project LOTUS+ ปีการศึกษา 2015