วันพฤหัสบดีที่   17   สิงหาคม   พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประจำปี 2560

ลำดับ รายการ หมดเขต
11 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และกำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 12 ก.ย.60
10 กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 10 ส.ค.60
8 The 2nd International Conference on Applied Science and Health 27 ก.ค.60
9 การขยายระยะเวลาเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 (ICNSRU 2017) 3 ก.ค.60
7 ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมและโปรแกรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ" 2 มิ.ย.60
6 ประชาสัมพันธ์การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2560

7 ก.ย.60
5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 18 (RGJ-PhD Congress 18)

** หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำเนาแจ้งกลับมายังบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล **
12 เม.ย. 60
4 โครงการ "เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต ครั้งที่2" 11 มี.ค. 60
3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสบอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2560 -
2 โครงการปั่นเพื่อกาย ทำความดีถวายพ่อหลวง (ถวายเป็นพระราชกุศลแด่่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) 19 มี.ค.60
1 โครงการ "เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2560" 26 ก.พ. 60

ประจำปี 2559

ลำดับ รายการ หมดเขต
8 International Graduate Programs (M.Sc and Ph.D) in Medical Pharmacology / Systems Pharmacology, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. พ.ย. 59 - เม.ย. 60
7 เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 17 มิ.ย. 59
6 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559 (Building innovation 2016 : B-inno2016) 10 ส.ค. 59
5

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

-
4 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ -
3 ประกาศรับสมัครชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2560 20 มิ.ย. 59
2 การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 19 พ.ค. 59
1 ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 30 มิ.ย. 59

ประจำปี 2558

ลำดับ รายการ หมดเขต
7 โครงการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นโดยอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น 26 ต.ค. 58
6 ประชาสัมพันธ์นิทรรศการภาพถ่าย "Cradle of Mankind: ณ ดินแดนกำเนิดมนุษยชาติ" ระหว่างเดือน กันยายน – ตุลาคม 2558 ณ อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 31 ต.ค. 58
5 ASAIHL NCP ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม The 1st International Graduate Students Multidisciplinary Research Conference ภายใต้หัวข้อ"Responding to the Challenges of Internationalization through Research"ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 ณ L'Fisher Hotel, Bacolod ประเทศฟิลิปปินส์ 12 -13 พ.ย. 58
4 SOCIAL SCIENCE POSTGRADUATE INTERNATIONAL SEMINAR 2015 (SSPIS 2015) 12 พ.ย. 58
3 วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดหลักสูตร E-Marketing ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 58 และหลักสูตร Creating and Managing a Successful Team ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 58 โดยมีค่าลงทะเบียน 45,000 ต่อหลักสูตร 24 - 26 ก.ย. 58
2 การสัมมนา Going Global 2016 : Building nations and connecting cultures ณ เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ 3 - 5 พ.ค. 59
1 นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2558 29 ก.ค. 58

ประจำปี 2557

ลำดับ รายการ หมดเขต
1 ทุนการศึกษาโครงการ Erasmus Mundus Action 2 Scholarship Project LOTUS+ ปีการศึกษา 2015