วันพุธที่   20   มีนาคม   พ.ศ. 2562

สถานะผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2No. Programme Applicants Name Ref. Code Status
 1 2231MG00 อนุกูล ชื่นอารมย์ (ANUKUL CHUNARROM) 256220004 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 2 3816MS00 สถาพร สงนวล (SATHAPORN SONGNUAL) 256220005 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 3 3804MS00 ภูริช เหมวดี (PURIT HEMWADEE) 256220006 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 4 2401MS00 ธีรนันท์ ดวงดีทิพย์ (THEERANAN DUANGDEETIP) 256220007 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 5 2021MG00 วัชริศ พลสอน (WATCHARIT PONSON) 256220008 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 6 2803MG00 นัตยา ดวงบุผา (NATTAYA DUANGBUPHA) 256220009 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 7 2506MG00 พรรค ปาลเดชงพศ์ (PARK PARNDEJPONG) 256220010 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 8 2805MG00 เพ็ญวิสา วันโท (PENWISA WANTHO) 256220011 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 9 5201MG00 พิมพ์วรีญ์ ไตรสถิตวร (PIMVAREE TRISTITWORN) 256220012 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 10 2125MG00 ชวิศา สินฉิม (CHAWISA SINCHIM) 256220013 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 11 2219MG00 นัตยา ดวงบุผา (NATTAYA DUANGBUPHA) 256220014 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 12 3816MS00 วิชุดา วังจิระพันธ์ (WICHUDA WANGJIRAPAN) 256220015 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 13 2804MG00 ปริยาภรณ์ สุมารินทร์ (PRIYAPORN SUMARIN) 256220016 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 14 2804MS00 บุษรินทร์ ชื่นพลี (BUSSARIN CHUENPLEE) 256220017 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 15 2029MG00 เบญจมินทร์ สุขีเพียร (BENJAMINT SUKEEPEAN) 256220018 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 16 2122DG00 ภคนันท์ ดอกยี่สุ่น (PAKANUN DOKYEESUN) 256220019 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 17 2810MG00 ชวาลา บัวหอม (CHAWALA BUAHOM) 256220020 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 18 2804MG00 ศุภนุช ไร่แต่ง (SUPHANUCH RAITAENG ) 256220021 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 19 7302MS00 ภาวัช ตีรลานนท์ (PAWAT TIRALANON) 256220022 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 20 3902MS02 จุฑามณี ทองสมบัติพาณิช (CHUTAMANEE THONGSOMBATPANICH) 256220023 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 21 2043MS00 เบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล (BENTAWICH SURASARTPISAL) 256220024 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 22 7203MG00 ญาณิสา ขจรเกียรติวัฒนะ (YANISA KAJONKIATWATTANA) 256220025 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 23 2804MG00 กฤติยา ชาสุวรรณ (KRITTIYA CHASUWAN) 256220026 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 24 2804MS00 พุทธิพร เกษกมล (PUTTHIPHORN KESKAMOL) 256220027 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 25 2217MS00 พุทธิพร เกษกมล (PUTTHIPHORN KESKAMOL) 256220028 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 26 2313MG00 ปริมประภา ตายัน (PRIMPRAPA TAYAN) 256220029 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 27 2804MG00 เขมรัฐ ปั้นหลุย (KHEMMARAT PANRUY) 256220030 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 28 2217MS00 หฤษฎ์ เซี่ยงหว็อง (HARIT SIANGHWONG) 256220031 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 29 2043MS00 สันติ สิลัยรัตน์ (SANTI SILAIRATANA) 256220032 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 30 2804MG00 จินตภัทร์ เขมรัตน์ตระกูล (CHINTAPHAT KHEMMARATTRAKUL) 256220033 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 31 2105MG00 อัญชิษฐา รวบกระโทก (UNCHISTHA ROUBKRATOK) 256220034 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 32 2217MS00 ศิรินทิพย์ นิมิตรภูวดล (SIRINTHIP NIMITPHUWADON) 256220035 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 33 2514MG00 ฐณัฏฐ์ อัฑฒ์ทิวัตถ์ธนา (THANAT ATTHIWATTHANA) 256220036 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 34 2804MS00 วิไลวรรณ์ แก้วรอด (WILAIWAN KAEWROD) 256220037 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 35 2043MS00 ธนาดล ชูเลขา (TANADON CHULEKHA) 256220038 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 36 2018MG00 พงศ์พล ภูวกาญจนะ (PONGPON POOWAKANJANA) 256220039 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 37 5201MS00 อมีน มะหมัด (AMEEN MHAMAD) 256220040 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 38 2519DG00 ปาณิสรา เนตรธารธร (PANISARA NATHTARNTHORN) 256220041 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 39 2603MG00 ชิตพงษ์ อยู่เล็ก (CHITPONG YULEK) 256220042 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 40 4601DG00 พิราลักษณ์ ลาภหลาย (PIRALUK LAPLAI) 256220043 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 41 7402MG00 ปราชญ์ณิชา สุภานนท์ (PRACHNICHA SUPANONT) 256220044 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 42 2401MS00 โชทิชา สุวรรณโคตร (CHOTICHA SUWANNAKHOT) 256220045 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 43 7202MG00 พงศ์ธนา โรจนรัตนางกูร (PONGTHANA ROJANARATANANGOON) 256220046 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 44 7403MG00 เพ็ญนภา เหลือหลาย (PHENNAPHA LUEALAI) 256220047 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 45 2217MS00 ปัญญสุดา ยี่โถ (PANYASUDA YEETHO) 256220048 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 46 2514MG00 ธนธัช ปานัญญวาจถ์ (THANATHUS PANUNYAVAJ) 256220049 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 47 4901MS00 พรพิมล โคตรนาวัง (PORNPIMOL KOTENAWUNG) 256220050 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 48 3801MS00 ทิวาพร อินนัน (TIWAPORN INNUN) 256220051 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 49 2022MG00 เจนนิศา มาดาน (JENNISA MADAN ) 256220052 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 50 3816MS00 จารุดา งามวิทิตวงศ์ (JARUDA NGAMWITITWONG) 256220053 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ