วันจันทร์ที่   21   มกราคม   พ.ศ. 2562

สถานะผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2No. Programme Applicants Name Ref. Code Status
 1 2021MG00 สุทธิพจน์ รักตระกูล (SUTHIPOJ RUGTRAKUL) 256120001 2021MG00006
 2 2328MS03 วันไรฮาน การีแซ (WANRAIHAN KARISAE) 256120002 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 3 2810MG00 ไพลิน ถึงถิ่น (PAILIN THUNGTHIN) 256120003 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 4 5501MG00 อาทิตยา เสมอวงษ์ (ATHITTAYA SAMERWONG) 256120004 5501MG00002
 5 2307MS00 ปนัดดา โสะหาบ (PANATDA SOHAB) 256120005 2307MS00002
 6 3811MS00 กิตติศํกดิ์ อนุวงศ์สกุล (KITTISAK ANUWONGSAKUL) 256120006 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 7 2039MS00 ชมชนก ตั้งตระกูลธรรม (CHOMCHANOK TANGTRAGOONTHAM) 256120007 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 8 7202DG00 ทรงทรรศน์ จินาพงศ์ (Songdhasn Chinapong) 256120008 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 9 2314MS00 กาญจนา ศรีประเสริฐ (KANJANA SRIPRASERT) 256120009 2314MS00001
 10 3816MS00 อกนิษฐา สุมงคลทวีป (AKANITTHA SUMONGKOLTHAWEEP) 256120010 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 11 5501MG00 รัตนาภรณ์ ศรีโสภา (RATTANAPORN SRISOPHA) 256120011 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 12 2509MS00 รุ่งทิพย์ เกิดแย้ม (RUNGTIP KERDYAM) 256120012 2509MS00002
 13 2328MS03 ปัทมาภรณ์ ผาสุข (PATTAMAPORN PASUK) 256120013 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 14 2030DG00 ธำรงค์ วงษ์ช้าง (Thamrong Wongchang) 256120014 2030DG00001
 15 2039MS00 รัตนาภรณ์ เทพธวัช (RATTANAPORN THEPTHAWACH) 256120015 2039MS00003
 16 2330MG00 กัลตสิริ ไชยศิริ (KANTASIRI CHAISIRI) 256120016 2330MG00001
 17 2022MG00 อลินนันท์ นพวงค์ (ALINNAN NOPPAWONG) 256120017 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 18 3904MS00 รัตนาภรณ์ ใจมูล (RATANAPORN JAIMOON) 256120018 3904MS00006
 19 2039MS00 ศุภณัฐ ศุภาลัยวัฒน์ (SUPANAT SUPALAIWAT) 256120019 2039MS00008
 20 2043MS00 ทนงศักดิ์ หนูริง (THANONGSAK NOORING) 256120020 2043MS00003
 21 2901MG00 วรัชยา จึงรัศมีพานิช (WARATCHAYA JUNGRASSAMEEPANICH) 256120021 2901MG00001
 22 2510MS00 ฐาปนพงศ์ ยีขุน (THAPANAPONG YEEKHUN) 256120022 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 23 2130DG00 สิริยากร สุขเจริญ (SIRIYAKORN SOOKCHAROEN) 256120023 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 24 6802CG02 วิมลนันท์ เขื่อนเพชร (WIMONNAN KUENPET) 256120024 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 25 2127DG00 มานิตา โนนสูง (MANITA NOONSOONG) 256120025 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 26 2224DG00 ประพาฬรัตน์ คิ้ววงศ์งาม (Prapanrat Kivwongngam) 256120026 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 27 3802MG00 เจตนิพิฐ เลิศประเสริฐศิลป์ (JADENIPHIT LERTPRASERTSILP) 256120027 3802MG00001
 28 6802CG01 กนกพร รักเกียรติสกุล (KANOKPORN RAKKEIATSAKUL) 256120028 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 29 3816MS00 สิทธิเดช เปรุณาวิน (SITTIDET PARUNAWIN) 256120029 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 30 2402MG00 มนชลัส ปิติสินชููชัย (MONCHALUS PITISINCHOOCHAI) 256120030 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 31 2305MS00 ธนัญชัย บุญหนัก (TANUNCHAI BOONNUK) 256120031 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 32 3816MS00 สุรัชชา สลับสม (SURATCHA SALUBSOM) 256120032 3816MS00001
 33 2338DG00 เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม (PENRUNG NUALCHAEM) 256120033 2338DG00006
 34 2804MG00 ขวัญเรือน ล้วนดี (KHWUANRAUN LUANDEE) 256120034 2804MG00004
 35 2109MG00 พีรพงษ์ วงษ์สวรรค์ (PEERAPONG WONGSAWAN) 256120035 2109MG00001
 36 2022MG00 ปิยภรณ์ ประเสริฐวิทย์ (PIYAPORN PRASERTWIT) 256120036 2022MG00002
 37 2804MG00 ฐิตินันท์ กิ่งชัยภูมิ (THITINAN KINGCHAIYAPHUM) 256120037 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 38 2812MS00 ณัฐพริมดา แสงหัวช้าง (NATPARIMADA SANGHUACHANG) 256120038 2812MS00003
 39 3814DG00 โยธกา สีใสไพร (YOTAKA SEESAIPRAI) 256120039 3814DG00001
 40 3813MG00 ดวงกมล บุญบำรุง (DUANGKAMOL BOONBUNRUNG) 256120040 3813MG00001
 41 2108MG00 ปริณ สโมสร (PARIN SAMOSORN) 256120041 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 42 6902MS00 บุญเลิศ คุณวิโรจน์ลักษณ์ (BOONLERT KUNVIROTELUCK) 256120044 6902MS00001
 43 2102MG00 นริศรา เส็นสมเอียด (NARISARA SENSOMIED) 256120045 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 44 2338DG00 คมสันต์ บุสภา (KHOMSUN BUSAPHA) 256120046 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 45 2326MG00 เด่นชัย กวยทอง (DENCHAI GUAYTHONG) 256120047 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 46 2510MS00 ชีวานนท์ พันธุมิตร (CHEWANON PHANTUMIT) 256120048 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 47 2328MS03 อธิชา โตจีน (ATHICHA TOJEEN) 256120049 2328MS03001
 48 3801MS00 สุภารัตน์ ออมขัน (SUPARAT AOMKUN) 256120050 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 49 2514MS00 ณัฐชัย ชูศิริโรจน์ (NATTHACHAI CHOOSIRILOJ) 256120051 2514MS00008
 50 2804MG00 นันทวัน แซ่ก๊วย (NUNTAWAN SACKAUY) 256120052 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ