เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   21   กันยายน   พ.ศ. 2566

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม ศ. ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าว ต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 -2559 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยมีนักศึกษาใหม่จากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม, สาขาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาพฤฒิวิทยาทางประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ เข้าร่วมเป็นเกียรติต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น ณ ห้อง 109 สระบัว สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม