วันจันทร์ที่   18   ธันวาคม   พ.ศ. 2560

ปฏิทินการศึกษา

เพื่อให้การลงทะเบียนเรียน, การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ประกาศกำหนดการเพื่อบริการข้อมูลการศึกษา ดังต่อไปนี้


กำหนดการลงทะเบียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน)