เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ปฏิทินการศึกษา


ลำดับ กิจกรรม ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
1 เปิด-ปิด ภาคการศึกษา อ. 14 ส.ค. - ศ. 7 ธ.ค. 61 จ. 7 ม.ค. - ศ. 3 พ.ค. 62 จ. 27 พ.ค. - ศ. 19 ก.ค. 62
2 นักศึกษาเริ่มพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบการลงทะเบียน ตั้งแต่ จ. 9 ก.ค. 61 เป็นต้นไป ตั้งแต่ จ. 3 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป ตั้งแต่ จ. 6 พ.ค. 62 เป็นต้นไป
3 การลงทะเบียนด้วยระบบ e-registration ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th และชำระค่าลงทะเบียน
  3.1 ลงทะเบียนปกติ จ. 9 ก.ค. - ศ. 20 ก.ค. 61 จ. 3 ธ.ค. - ศ. 14 ธ.ค. 61 จ. 6 พ.ค. - ศ. 10 พ.ค. 62
  3.2 ปิดการลงทะเบียนช่วงปกติ ส. 21 ก.ค. - จ. 13 ส.ค. 61 ส. 15 ธ.ค. 61 - อา. 6 ม.ค. 62 ส. 11 พ.ค. - อา 26 พ.ค. 62
  3.3 ชำระเงินค่าลงทะเบียนของการลงทะเบียนปกติ วันสุดท้ายภายใน เวลาไม่เกิน 23.00 น.( (หากชำระเงินหลังจากกำหนดนี้ถือว่าเป็น การชำระเงินล่าช้าต้องชำระค่าปรับจำนวน 2,000 บาท) ศ. 10 ส.ค. 61 ศ. 4 ม.ค. 62 ศ. 24 พ.ค. 62
  3.4 ลงทะเบียนล่าช้า อ. 14 ส.ค. - ศ. 24 ส.ค. 61 จ. 7 ม.ค. - ศ. 18 ม.ค. 62 จ. 27 - ศ. 31 พ.ค. 62
  3.5 ชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า ส. 11 ส.ค. - ศ. 21 ก.ย. 61 ส. 5 ม.ค. - ศ. 15 ก.พ. 62 ส. 25 พ.ค. - ศ. 21 มิ.ย. 62
  * 3.6 ชำระค่าปรับการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า จำนวน 2,000 บาท อ. 14 ส.ค. - ศ. 2 พ.ย. 61 จ. 7 ม.ค. - ศ. 29 มี.ค. 62 จ. 27 พ.ค. - ศ. 5 ก.ค. 62
  3.7 ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา อ. 14 ส.ค. - ศ. 24 ส.ค. 61 จ. 7 ม.ค. - ศ. 18 ม.ค. 62 จ. 27 พ.ค. - ศ. 31 พ.ค. 62
  3.8 ยื่นแบบฟอร์มขอคืนเงินค่าหน่วยกิตสำหรับรายวิชาที่ขอลดรายวิชา ช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชา อ. 14 ส.ค. - ศ. 14 ก.ย. 61 จ. 7 ม.ค. - ศ. 8 ก.พ. 62 จ. 27 พ.ค. - ศ. 21 มิ.ย. 62
  3.9 ชำระค่าลงทะเบียนเพิ่ม กรณีลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา อ. 14 ส.ค. - ศ. 21 ก.ย. 61 จ. 7 ม.ค. - ศ. 15 ก.พ. 62 จ. 27 พ.ค. - ศ. 21 มิ.ย. 62
  3.10 ขอถอนรายวิชา (Withdrawal) ไม่สามารถขอคืนเงินค่าหน่วยกิตได้ ส. 25 ส.ค. - ศ. 30 พ.ย. 61 หรือ 1 สัปดาห์ก่อนการสอบครั้งสุดท้ายของวิชานั้น ส. 19 ม.ค. - ศ. 26 เม.ย. 62 หรือ 1 สัปดาห์ก่อนการสอบครั้งสุดท้ายของวิชานั้น ส. 1 มิ.ย. - ศ. 12 ก.ค. 62 หรือ 1 สัปดาห์ก่อนการสอบครั้งสุดท้ายของวิชานั้น
4 อาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานหลักสูตรแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลการ ลงทะเบียน ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับข้อมูลการลงทะเบียนจากนักศึกษา
5 ระบบจะจัดทำ Invoice, Course List พร้อมทั้งแจ้งให้นักศึกษาทราบทาง e-mail และนักศึกษา Download Invoice และ Course List และนำ Invoice ไปชำระ ค่าลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือผ่านช่องทาง electronic
  5.1 ลงทะเบียนปกติ 12 วัน นับจากวันที่นักศึกษาเข้ามาลงทะเบียน
  5.2 ลงทะเบียนล่าช้า
  5.3 ลงทะเบียนเพิ่ม-ลด
6 ประกาศจำนวนและรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ละรายวิชาพร้อมสถานภาพการชำระเงิน ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th ในส่วน e-registration ตั้งแต่ จ. 23 ก.ค. 61 เป็นต้นไป ตั้งแต่ จ. 17 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป ตั้งแต่ จ. 20 พ.ค. 62 เป็นต้นไป
7 กรณีนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนและ/ หรือไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนต้องติดต่องานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา จ. 24 ก.ย. - ศ. 12 ต.ค. 61 จ. 18 ก.พ. - ศ. 8 มี.ค. 62 -
8 งานบริการการศึกษาเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน และ / หรือไม่ชำระเงิน ไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อตัดพ้นสภาพนักศึกษา จ. 29 ต.ค. 61 ศ. 22 มี.ค. 62 -
** 9 ปิดระบบการลงทะเบียน e-registration จ. 26 พ.ย. - อา. 2 ธ.ค. 61 จ. 29 เม.ย. - อา 5 พ.ค. 62 จ. 1 ก.ค. - อา. 7 ก.ค. 62
10 นักศึกษาทำการประเมินรายวิชาออนไลน์ จ. 5 พ.ย. - จ. 17 ธ..ค. 61 จ. 1 เม.ย. - จ. 13 พ.ค. 62 จ. 22 ก.ค. - จ. 13 ส.ค. 62
11 หลักสูตรแจ้งการประเมินผลแต่ละรายวิชาประจำภาคการศึกษามายังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ศ. 28 ธ.ค. 61 ภายใน ศ. 24 พ.ค. 62 ภายใน ศ. 26 ก.ค. 62
12 ประกาศผลการเรียนทาง Website http://www.grad.mahidol.ac.th ในส่วน e-registration ตั้งแต่ ศ. 4 ม.ค. 62 เป็นต้นไป ตั้งแต่ พ. 29 พ.ค.62 เป็นต้นไป ตั้งแต่ พฤ. 1 ส.ค. 62 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

  1. * นักศึกษา Download Invoice ค่าปรับการชำระเงินล่าช้าจำนวน 2,000 บาท ที่ระบบ e-registration และนำไปชำระที่ธนาคารที่บัณฑิตวิทยาลัยระบุใน Invoice
  2. **กรณีมีความจำเป็นต้องลงทะเบียน หลังจากปิดการลงทะเบียนระบบ e-registration ไปแล้ว เช่น กรณีนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษา นักศึกษาต้องยื่นแบบฟอร์ม ขอลงทะเบียน ด้วยแบบฟอร์ม AS-3-06

เพื่อให้การลงทะเบียนเรียน, การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดการต่างๆ สำหรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ประกาศกำหนดการเพื่อบริการข้อมูลการศึกษา ดังต่อไปนี้


กำหนดการลงทะเบียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน)