วันอาทิตย์ที่   20   พฤษภาคม   พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562

วิสัยทัศน์

นำพาการศึกษาหลังปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดลสู่คุณภาพระดับโลก

พันธกิจ

 1. กำหนดทิศทางและสนับสนุนการสร้างหลักสูตรและรายวิชาที่ตอบสนองความต้องการของสังคมโลก
 2. กำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา
 3. พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองต่อพลวัตโลก
 4. พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาอย่างมืออาชีพ

วัฒนธรรมองค์กร (GRADS)

G  Generosity - เอื้อเฟื้อ

R  Respect - ให้เกียรติ

A  Activeness - กระตือรือร้น

D  Dedication - ทุ่มเท

S  Service satisfaction - บริการให้เกิดความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์

 1. สร้างงานวิจัยองค์กรด้านบัณฑิตศึกษา
 2. สร้างและพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
 3. สร้างและพัฒนาระบบสนับสนุนหลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตศึกษาสู่ระดับโลก
 4. พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองต่อพลวัตโลก
 5. สร้างมาตรฐานบริการวิชาการที่เป็นเลิศ
 6. พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา
และพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย เป็นองค์การบริหารจัดการคุณภาพ
บัณฑิตศึกษา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

12 เป้าประสงค์

 1. สนับสนุนการทำวิจัยองค์กรและวิจัยเชิงสำรวจเพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายกำหนดทิศทางด้านบัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพ
 2. ส่งเสริมการสร้างหลักสูตร/รายวิชาที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคม
 3. เพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้เข้าอบรม
 4. ส่งเสริมการสร้างระบบและกลไกสนับสนุนหลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตศึกษาสู่ระดับสากล
 5. ปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับจากหน่วยงานภายในและภายนอก
 6. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีทักษะทางสังคม (Soft Skills) ที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคม
 7. ให้บริการวิชาการเพื่อบัณฑิตศึกษาด้าน ภาษาต่างประเทศ การจัดการ และสนับสนุนการจัดการ
 8. บริหารจัดการที่เป็นระบบ เป็นมาตรฐาน และบูรณาการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 9. บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีสารสนเทศถูกต้อง
 10. ส่งเสริมการสร้างความผูกพันกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 11. การสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
 12. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง