เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562

วิสัยทัศน์

นำพาการศึกษาหลังปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดลสู่คุณภาพระดับโลก

พันธกิจ

 1. กำหนดทิศทางและสนับสนุนการสร้างหลักสูตรและรายวิชาที่ตอบสนองความต้องการของสังคมโลก
 2. กำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา
 3. พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองต่อพลวัตโลก
 4. พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาอย่างมืออาชีพ

วัฒนธรรมองค์กร (GRADS)

G  Generosity - เอื้อเฟื้อ

R  Respect - ให้เกียรติ

A  Activeness - กระตือรือร้น

D  Dedication - ทุ่มเท

S  Service satisfaction - บริการให้เกิดความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์

 1. สร้างงานวิจัยองค์กรด้านบัณฑิตศึกษา
 2. สร้างและพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
 3. สร้างและพัฒนาระบบสนับสนุนหลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตศึกษาสู่ระดับโลก
 4. พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่ตอบสนองต่อพลวัตโลก
 5. สร้างมาตรฐานบริการวิชาการที่เป็นเลิศ
 6. พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา
และพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย เป็นองค์การบริหารจัดการคุณภาพ
บัณฑิตศึกษา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

 1. ส่งเสริมการสร้างหลักสูตร/รายวิชาที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคม
 2. กำกับดูแลมาตรฐานตามกฏระเบียบข้อบังคับจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 3. การสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
 4. เพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีทักษะทางสังคมที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคม
 6. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษา
 7. ส่งเสริมการสร้างความผูกพันกับนักศึกษาและหลักสูตร
 8. บริหารจัดการที่เป็นระบบ และบูรณาการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 9. บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้
 10. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
 11. สนับสนุนการทำวิจัยองค์การและวิจัยเชิงสำรวจ