เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ประชุมวิชาการ


2567  /   2566  /   2565  /   2564  /   2563  /  

The 5th Doing Research in Applied Linguistics

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2567
  โรงแรมจัสมินซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Thailand Research Expo Symposium 2024 ครั้งที่ 19

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 เมษายน 2567
  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ 17

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 22 เมษายน 2567
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 20

มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 18 เมษายน 2567
  ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 13

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 เมษายน 2567
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 16 เมษายน 2567
  หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 2024

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 พฤษภาคม 2567
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 7

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 03 พฤษภาคม 2567
  ONLINE

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2567
  Online

การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 เมษายน 2567
  โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2567 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักด์ิ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 05 เมษายน 2567
  โรงแรม Deevana Plaza Krabi Aonang จังหวัดกระบี่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8 ปี 2567

ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 02 พฤษภาคม 2567
  โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา

การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2567
  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2567
  คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2567

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 08 มีนาคม 2567
  โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยรังสิต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2567
  อาคาร Student Center (ตึก 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมวิชาการระดับชาติวิศวกรรมและการก่อสร้างครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มกราคม 2567
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย

การประชุมวิชาการระดับชาติและ นานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 25 ธันวาคม 2566
  โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 10

สมาคมคณิตศาสตรศึกษา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 18 ธันวาคม 2566
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การประชุมระดับชาติประจำปี 2566 นวัตกรรมเกษตร อาหารและ สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   ปิดรับบทความ/วิจัย 16 มิถุนายน 2566
  อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 ตุลาคม 2566
  ออนไลน์

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International Conference on Technology in Education

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 สิงหาคม 2566
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการนานาชาติ Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM 2023)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 สิงหาคม 2566
  โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์ (Hybrid)

งานประชุมวิชาการของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 กรกฏาคม 2566
  เดอะกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำภิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 16

สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ กสทช
   ปิดรับบทความ/วิจัย 25 สิงหาคม 2566
  โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ปิดรับบทความ/วิจัย 08 กันยายน 2566
  รูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มิถุนายน 2566
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง การปรับตัวสู่ตัวความสมดุลใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2566
  หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 18 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2566
  รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2566
  สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กรกฏาคม 2566
  อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ การขับเคลื่อนองค์ความรู้การวิจัยเพื่อสร้างท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   ปิดรับบทความ/วิจัย 25 สิงหาคม 2566
  ชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ครั้งที่ 15 ปี 2566

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2566
  โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มิถุนายน 2566
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มิถุนายน 2566
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

The 7th Current Drug Development International Conference 2023 & 1st World Kratom Conference (CDD2023 & WKC2023)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2566
  โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา จังหวัดภูเก็ต

The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: The 2nd NIC-NIDA Conference 2023

สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กรกฏาคม 2566
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: 2nd NIC-NIDA Conference 2023

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กรกฏาคม 2566
  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2566
  อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประชุมวิชาการ ระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มิถุนายน 2566
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา

การระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19 Research and Innovation: Wisdom for Entrepreneurial Society & Internationalization

มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2566
  ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 16 มิถุนายน 2566
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

การประชุมและนาเสนอผลงานทางวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2566
  โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 พฤษภาคม 2566
  เดอะบลูสกาย รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 พฤษภาคม 2566
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 56

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 22 พฤษภาคม 2566
  โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัด เชียงใหม่

การประชุมวิชาการบรรยายพิเศษและนาเสนอผลงานวิจัยด้าน ศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 พฤษภาคม 2566
  รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

การประชุมวิชาการด้านการบิน ระดับชาติ ครั้งที่ 3

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 05 พฤษภาคม 2566
  สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2566
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 05 มีนาคม 2566
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง นวัตกรรมทางวิชาการและการวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2566
  อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตวัชรพล) อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

งานประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 12

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับ สถาบันเครือข่าย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะส
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 เมษายน 2566
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (รูปแบบออนไลน์)

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 21 เมษายน 2566
  โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา

การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 19 พฤษภาคม 2566
  รูปแบบการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2566
  ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ นำเสนอผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

การประชุมวิชาการออนไลน์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2566
  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ ล้านนาศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2566
  โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 09 มีนาคม 2566
  โรงแรม ริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น โฮเต็ล

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2566
  โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสารและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 7 ปี 2023

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 02 พฤษภาคม 2566
  โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada หรือนำ เสนอรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Cisco Webex)

การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 9

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2566
  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มีนาคม 2566
  อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 มีนาคม 2566
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

งานประชุมวิชาการวิศวกรรมและการก่อสร้างระดับชาติครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน"

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2566
  รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 22 เมษายน 2566
  ออนไลน์

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES-Thailand) ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 27 มกราคม 2566
  ณ โรงแรมฟอร์จูน รีเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม

การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านจุลทรรศนศาสตร์

ภาควิชาการวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2566
  Long Beach Garden Hotel and Spa อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4

วิทยาลัยสันตพล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2566
  วิทยาลัยสันตพล

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 ตุลาคม 2565
  ออนไลน์

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ปิดรับบทความ/วิจัย 02 กันยายน 2565
  ออนไลน์

งานประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ New tertiary education: Education for all

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 21 ตุลาคม 2565
  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มิถุนายน 2565
  รูปแบบการประชุมออนไลน์

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 4

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ร่วมกับ ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 มิถุนายน 2565
  ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2nd International Conference on Integrative Medicine 2022 (ICIM 2022)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มิถุนายน 2565
  การประชุมออนไลน์

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 04 มีนาคม 2565
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia University)

ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2565
  ออนไลน์ (online)

การประชุมวิชาการด้านการศึกษา ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 มีนาคม 2565
  online

การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 พฤษภาคม 2565
  ออนไลน์ (online)

The 2022 KU Social Sciences International Conference: Roles of Social Sciences in Sustainability Transformation in the Global South

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2565
  ออนไลน์

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 ปี 2022

ศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน (AMSAR) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 เมษายน 2565
  โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 18 มีนาคม 2565
  online

การประชุมสหวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มกราคม 2565
  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มกราคม 2565
  อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ถ.พัฒนาการ, กรุงเทพฯ.

การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มีนาคม 2565
  Online

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 06 กุมภาพันธ์ 2565
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 24 ธันวาคม 2564
  online

การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยพะเยา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 พฤศจิกายน 2564
  online

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 กันยายน 2564
  Online and On-site

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 กันยายน 2564
  online

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 ตุลาคม 2564
  อาคารศูนย์เรียนรวม รวมถึงคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 25 มิถุนายน 2564
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

INTERNATIONAL PHYSICAL THERAPY RESEARCH SYMPOSIUM 2021 (IPTRS2021)

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มกราคม 2564
  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มกราคม 2564
  ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี โดยผ่านระบบออนไลน์

จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 21 มีนาคม 2564
  ณ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระบบออนไลน์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 26 มีนาคม 2564
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประชุมวิชาการและ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 16 พฤศจิกายน 2563
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 10

จัดโดย: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่าย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครปฐม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 03 เมษายน 2563
  ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Thailand National Sports University International Conference (THE 10TH TNSUIC 2020) ''Theme: Thailand National Sports University and Innovation Development for Sport Industry''

จัดโดย Thailand National Sport University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 กุมภาพันธ์ 2563
  ณ Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Chonburi

The Ninth International Conference on Advancement of Development Administration 2020 (the 9th ICADA 2020-SSIS)

จัดโดย National Institute of Development Administration (NIDA)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 กุมภาพันธ์ 2563
  ณ National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand

38th Industrial Engineering Network 2020 (IE Network 2020)

จัดโดย: Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut's University of Technology Thonburi
   ปิดรับบทความ/วิจัย 29 กุมภาพันธ์ 2563
  ณ Pullman Pattaya Hotel G Chonburi, Thailand

The 10th National and International Conference ''Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2020''

จัดโดย Suan Sunandha Rajabhat University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มกราคม 2563
  ณ Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok

The 2020 International Electrical Engineering Congress (iEECON2020)

by: Faculty of Engineering, Nakhon Phanom University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 ตุลาคม 2562
  Venue: Chiangmai Province

The 14th National and International Sripatum University Conference (SPUCON2019)

by: Research Facilitation and Development Center, Sripatum University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 ตุลาคม 2562
  Venue: Auditorium Room, Sripatum University, Bangkok

Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium ''Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education''

จัดโดย Prince of Songkla University and Universiti Utara Malaysia
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 กันยายน 2562
  Conference Hall, Prince of Songkla University, Hat Yai District, Songkhla Province

The 9th STOU National Research Conference

by: Sukhothai Thammathirat Open University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 06 กันยายน 2562
  Venue: Chalermprakiat Building, Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi Province

The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology : ''Science, Technology and Innovation for Sustainable Development'' (SsSci 2019)

by: Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2562
  Venue: The Royal River Hotel, Bangkok

การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤษภาคม 2562
  ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ร่วมกับ โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการ ''ศิลปากรวิจัย'' ครั้งที่ 11 เรื่อง ''นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน''

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กุมภาพันธ์ 2562
  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 8 ปี 2019

จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 29 มีนาคม 2562
  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 กุมภาพันธ์ 2562
  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 07 มกราคม 2562
  ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference ''Higher Education for All: Surviving in Times of Change''

จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กันยายน 2561
  ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 26 กันยายน 2561
  ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 8

จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2561
  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การประชุมวิชาการ The 6th Asian Academic Society International Conference (AASIC)

จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 กรกฏาคม 2561
  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

จัดโดย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มกราคม 2561
  ณ อาคาร BLUE OCEAN HALL คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561

จัดโดย สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 23 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 8

จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 เมษายน 2561
  ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และ นานาชาติ ครั้งที่ 1

จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 มีนาคม 2561
  ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561

จัดโดย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1

จัดโดย สถาบันการบินพลเรือน
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 เมษายน 2561
  ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หัวข้อ ''Green ASIA and Sustainability Forum: Ageing Society Development for Active and Productive Ageing''

จัดโดย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ADTech-SAB 2018

จัดโดย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 06 พฤศจิกายน 2560
  ณ โรงแรมดิเอมเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS

จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

งานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (SC 2018)

จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่


Notice: iconv() [
function.iconv]: Detected an illegal character in input string in D:\Website\th\news-events\conference.php on line 98
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018

จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ

จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 เมษายน 2561
  ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มีนาคม 2561
  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรม ธุรกิจบัณฑิตย์ (FADPU) ครั้งที่ 13

จัดโดย ศูนย์บริการวิจัย และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 19 มกราคม 2561
  ณ อาคาร 12 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ ''ACTIVE LEARNING ตอบโจทย์ THAILAND 4.0 อย่างไร''

จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มกราคม 2561
  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 05 มกราคม 2561
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ''เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย'' ครั้งที่ 8

จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
   ปิดรับบทความ/วิจัย 09 มกราคม 2561
  ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

3rd National and International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences

จัดโดย Political Science Association of Kasetsart University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 09 พฤศจิกายน 2560
  ณ Duangtawan Hotel, Chiang Mai, Thailand

The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS

จัดโดย International College, Naresuan University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2560
  ณ Topland hotel, Phitsanulok, Thailand

3rd National and International Conference on Philosophy, Politics and Economics

จัดโดย Political Science Association of Kasetsart University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 24 สิงหาคม 2560
  ณ Rangsit University, Pathum, Thailand

The 5th International Conference on Government Performance Management and Leadership

จัดโดย College of Local Administration, Khon Kaen University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2560
  ณ College of Local Administration, Khon Kaen University, Thailand

1st Asian Social Sciences and Business Research Conference

จัดโดย Political Science Association of Kasetsart University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 09 กรกฏาคม 2560
  ณ University of Macau, Macau, Ch

การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2560
  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 ''การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0''

จัดโดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2560
  ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 มีนาคม 2560
  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการการสื่อสารระดัขชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

จัดโดย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 16 มิถุนายน 2560
  ณ ห้อง JM203 JM401 และJM402 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 พฤษภาคม 2560
  ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13

จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2560
  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

The 7th National and International Graduate Study Conference (NGSC & IGSC 2017) ''Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development''

จัดโดย The Graduate School, Silpakorn University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 26 พฤษภาคม 2560
  ณ Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ''มศว วิจัย'' ครั้งที่ 10

จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 มีนาคม 2560
  ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11

จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2560
  ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ: ชีวิตดีเปลี่ยนได้ด้วยศาสตร์แห่งใจ

จัดโดย ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 พฤษภาคม 2560
  ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560

จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2560
  ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

จัดโดย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 พฤษภาคม 2560
  ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 4 อาคาร 100 ปี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ''การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน''

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2560
  ณ โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนบุรี กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ''มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0''

จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 เมษายน 2560
  ณ คณะมุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการ ''นอร์ทเทิร์นวิจัย'' ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

จัดโดย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2560
  ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

RMUTT Global Business and Economics Conference 2017(RTBEC 2017)

จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 25 เมษายน 2560
  ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference toward Achieving Sustainable Development Goals, 2030

จัดโดย APACPH and the Faculty of Public Health, Mahidol University (FPH-MU)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 เมษายน 2560
  ณ Faculty of Public Health, Phaya Thai Campus, Mahidol University, Bangkok, Thailand

การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2560

จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 มีนาคม 2560
  ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 25 มกราคม 2560
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 ธันวาคม 2559
  ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12

จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 23 มกราคม 2560
  ณ อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560

จัดโดย มหาวิทยาลัยพายัพ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤศจิกายน 2559
  ณ อาคารศูนญ์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธน มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) จังหวัดเชียงใหม่

งานประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6

จัดโดย มหาวิทยาลัยพะเยา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 13 ตุลาคม 2559
  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

การประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะชุมชน

จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2559
  ณ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

Joint International Tropical Medicine Meeting 2016

จัดโดย Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2559
  ณ Amari Watergate Bangkok

การประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2559

จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2559
  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ''The 2nd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2016): Interdisciplinary Approaches to Save Future Earth Environment''

จัดโดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2559
  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กรกฏาคม 2559
  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

The 40th National Graduate Research Conference Higher Education Harmonization

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 กรกฏาคม 2559
  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2

จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 29 กรกฏาคม 2559
  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ

จัดโดย สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 กรกฏาคม 2559
  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การประชุมวิชาการ ''มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12''

จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มิถุนายน 2559
  ณ อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4

จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2559
  ณ อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

6th Asia-Pacific Conference on Public Health (APCPH) 1st ASEAN Health Promotion Conference

จัดโดย สถาบัณพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มกราคม 2559
  ณ อาคารสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

การนำเสนอบทความในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 5

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤษภาคม 2559
  ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

นำเสนอผลงานกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 29 กุมภาพันธ์ 2559
  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2559
  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มิถุนายน 2559
  ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 03 เมษายน 2559
  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 03 มีนาคม 2559
  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา คอคิด จังหวัดขอนแก่น

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 ''ราชธานี ครั้งที่ 1''

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มิถุนายน 2559
  ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1

จัดโดย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2559
  ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2559

จัดโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 เมษายน 2559
  ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์

จัดโดย สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย หน่วยอณูเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2559
  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8

จัดโดย วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2559
  ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี

โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 13 พฤษภาคม 2559
  ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39

จัดโดย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2559
  ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

การประชุมวิชาการ 8th National and International Graduate Conference, Kasetsart University

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 02 พฤษภาคม 2559
  ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย

จัดโดย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 29 กุมภาพันธ์ 2559
  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

ประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ ''Green ASIA and Sustainability Forum : Sustainable for Inclusive Development''

จัดโดย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 29 กุมภาพันธ์ 2559
  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 6

จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2559
  ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559

จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงศึกษาธิการ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2559
  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

The 4th International Conference on Magsaysay Awardees: Good Governance and Transformative Leadership in Asia

จัดโดย Mahasarakham University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2559
  ณ College of Politics and Governance (COPAG), Mahasarakham University

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559

จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 21 กุมภาพันธ์ 2559
  ณ Hotel Royale Chulan Damansara, Selangor, Malaysia

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2559

จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2559
  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

6th ASEAN Conference on Humanities and Social Sciences

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 04 เมษายน 2559
  ณ Lane-Xang Hotel, Vientiane, Lao PDR.


Notice: iconv() [
function.iconv]: Detected an illegal character in input string in D:\Website\th\news-events\conference.php on line 98
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Fifth International Conference on Advancement of Development Administration 2016

จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2559
  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 05 กุมภาพันธ์ 2559
  ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 29 กุมภาพันธ์ 2559
  ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

1st National and International Conference on Business and Economics

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 21 มีนาคม 2559
  ณ KU Home ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10

จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 เมษายน 2559
  ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ส่งบทความวิจัย และกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2559

จัดโดย สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มกราคม 2559
  

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อเรื่อง "Crisis Management and Business Continuity in the Tourism Industry"

จัดโดย วิทยาลัยดุสิตธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มกราคม 2559
  ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

2nd National and International Conference on Education Research and Social Development

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 07 มีนาคม 2559
  ณ KU Home ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

3rd National and International Conference on Humanities and Social Sciences

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กุมภาพันธ์ 2559
  ณ Cher Resort ถนนบุรีรมณ์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ประชุมวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2559

จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤศจิกายน 2558
  ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

ประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559

จัดโดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 ธันวาคม 2558
  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH

จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 09 ตุลาคม 2558
  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 08 มกราคม 2559
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 ธันวาคม 2558
  ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559 (Payap University Research Symposium 2016)

จัดโดย มหาวิทยาลัยพายัพ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 พฤศจิกายน 2558
  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชการระดับชาติ ''เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 6''

จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
   ปิดรับบทความ/วิจัย 11 ธันวาคม 2558
  ณ อาคารเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 14 ธันวาคม 2558
  ณ โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 พฤศจิกายน 2558
  ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 09 พฤศจิกายน 2558
  ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 05 พฤศจิกายน 2558
  ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

การประชุมวิชาการระดับชาติ

จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 ตุลาคม 2558
  ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ''บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21''

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 06 พฤศจิกายน 2558
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

งานสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 ตุลาคม 2558
  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประเทศไทย

การประชุมวิชาการนานาชาติ

จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 กรกฏาคม 2558
  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 ตุลาคม 2558
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

การประชุมวิชาการ The 1st International Conference on Pharmacy Education and Research Network of ASEAN (ASEAN PharmNET I)

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 สิงหาคม 2558
  ณ โรงแรม Landmark ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

การประชุมผลงานวิจัยระดับประเทศด้านการจัดการธุรกิจ (BMRC) ครั้งที่ 8

จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 กรกฏาคม 2558
  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ม.สุโขทัย ครั้งที่ 5

จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 กันยายน 2558
  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ (STCCON 2015) หัวข้อ ''นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน'' ครั้งที่ 1

จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 ตุลาคม 2558
  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอประชุมใหญ่ชั้น 4

3rd ASEAN Conference on Humanities and Social Science

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 12 ตุลาคม 2558
  ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ประจำปี 2558

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2558
  ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11

จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 สิงหาคม 2558
  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

the 12th SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological Association Jointed with The 2nd Annual Conference of TAI and The Journalists and Writers Foundation (UN ECOSOC Member)

จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กรกฏาคม 2558
  ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

The ISPE 9th Asian Conference on Pharmacoepidemiology

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 14 กรกฏาคม 2558
  ณ กรุงเทพมหานคร (สถานที่ติดตามทางเว็บไซต์อีกครั้ง)

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558

จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 05 กันยายน 2558
  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

จัดการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 13

จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 09 ตุลาคม 2558
  ณ คณะเกษตรศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

2nd National and International Conference on Humanities and Social Science

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 14 กันยายน 2558
  ณ KU Home แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 กันยายน 2558
  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 สิงหาคม 2558
  ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 สิงหาคม 2558
  ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12

จัดโดย สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2558
  ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

จัดโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 กรกฏาคม 2558
  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (CASNIC & ESTA 2015)

จัดโดย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 กรกฏาคม 2558
  ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ''The 6th International Conference on Human Resource and Organization Management and Development 2015''

จัดโดย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 24 พฤษภาคม 2558
  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การประชุมทางวิชาการระดับประเทศ ในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 27 กุมภาพันธ์ 2558
  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปี 2558

จัดโดย สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 22 พฤษภาคม 2558
  ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ''การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน'' ครั้งที่ 4

จัดโดย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 08 พฤษภาคม 2558
  ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2558

จัดโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มกราคม 2558
  ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

งานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4 (The 4th Thai-Chinese Strategic Research Seminar) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 เมษายน 2558
  ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

จัดโดย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2558
  ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ ''นเรศวรวิจัย'' ครั้งที่ 11

จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2558
  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์ และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 1

จัดโดย คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 พฤษภาคม 2558
  ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2558

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2558
  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7/ The 7th ASEAN+C+I Symposium on Business Management Research

จัดโดย วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2558
  ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 29 พฤษภาคม 2558
  ณ ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

งานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ''Burapha University International Conference 2015''

จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2558
  ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

4th International Conference on International Relations and Development (ICIRD 2015)

จัดโดย Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 24 เมษายน 2558
  ณ Mahidol University, Salaya

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 9 ''การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน''

จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2558
  ณ อาคารเทพรัตนสิริปการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 9 'การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน' มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 04 พฤษภาคม 2558
  ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และนำเสนอผลงานวิจัย

จัดโดย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มกราคม 2558
  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 35

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2558
  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

The Third International Conference on Hospitality, Leisure, Sports and Tourism

จัดโดย Waseda University, Tokyo, JAPAN
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 พฤษภาคม 2558
  ณ Building No. 11, Waseda University, Tokyo, JAPAN

การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย ''Green ASIA and Sustainability : Sustainable Cities''

จัดโดย มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2558
  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2558
  ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558

จัดโดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 มีนาคม 2558
  ณ โรงแรมตวันนา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

งานประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2558
  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การประชุมทางวิชาการประมง ประจำปี 2558

จัดโดย กรมประมง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 กุมภาพันธ์ 2558
  ณ ห้องประชุมกรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการระดับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับอาเซียน ครั้งที่1

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 13 เมษายน 2558
  ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ''the 2nd National and International Conference''

จัดโดย เครือข่ายวิจัยประชาชื่นและมหาวิทยาลัยนานาชาติ สแตมฟอร์ด
   ปิดรับบทความ/วิจัย 21 เมษายน 2558
  ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ASTC2015

จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 มีนาคม 2558
  ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ ''ICT for Sustainable Society''

จัดโดย คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) ประเทศญี่ปุ่น และ มหาวิทยาลัย Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 13 มีนาคม 2558
  ณ มหาวิทยาลัย Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) และ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น VDO conference site

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558

จัดโดย โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 06 พฤษภาคม 2558
  ณ ห้องประชุม 0213 และ 0208 อาคารท่าชัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ''The Third Asian International Conference on Quality Management and Innovation''

จัดโดย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 26 เมษายน 2558
  ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ ''The 3rd National Interdisciplinary Academic Conference''

จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มีนาคม 2558
  ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 4

จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 มีนาคม 2558
  ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5

จัดโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 16 มกราคม 2558
  ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 16 มีนาคม 2558
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

งานประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558

จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มกราคม 2558
  ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงาวิจัยในงาน ''มสธ. วิจัย ประจำปี 2558''

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤศจิกายน 2557
  ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 06 มกราคม 2558
  ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 10

จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มกราคม 2558
  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10

จัดโดย ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 16 มกราคม 2558
  ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558

จัดโดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มกราคม 2558
  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8

จัดโดย สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มกราคม 2558
  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัติกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2

จัดโดย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 ธันวาคม 2557
  ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัยสหวิทยาการ

จัดโดย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
   ปิดรับบทความ/วิจัย 25 มกราคม 2558
  ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2558 (Payap University Research Symposium 2015)

จัดโดย มหาวิทยาลัยพายัพ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 ตุลาคม 2557
  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53

จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 ตุลาคม 2557
  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 ธันวาคม 2557
  ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 2558

จัดโดย มหาวิทยาลัยพะเยา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 03 ตุลาคม 2557
  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จ. พะเยา

การประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32

จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 ตุลาคม 2557
  ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัยครั้งที่ 5

จัดโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
   ปิดรับบทความ/วิจัย 04 ธันวาคม 2557
  ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ

จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   ปิดรับบทความ/วิจัย 14 พฤศจิกายน 2557
  ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหสม่ แอร์พอร์ต

การนำเสนอบทความวิชาการ ''the 5th ASEAN Traditional Textiles Symposium Connecting Centuries of Tradition''

จัดโดย มหาวิทยาลัยพายัพ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กันยายน 2557
  ณ มหาวิทยาลัยพายัพ และหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๕

จัดโดย โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 03 พฤศจิกายน 2557
  ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน ครั้งที่ ๖

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2557
  ณ จังหวัดอุดรธานี

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 กันยายน 2557
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557

จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 ตุลาคม 2557
  ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ

Thammasat University is organizing the 4th JSA-ASEAN Conference 2014

จัดโดย Thammasat University, Rangsit Campus, Thailand
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กรกฏาคม 2557
  ณ the Institute, located in Thammasat University, Rangsit Campus, Thailand

การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 ตุลาคม 2557
  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์

จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กันยายน 2557
  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Graduate Research Conference 2014 (iGRC 2014)

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 สิงหาคม 2557
  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จงหวัดเชียงใหม่

International Conference on Quality Assurance 2014 (ICQA)

จัดโดย The Office for National Education Standards and Quality Assessment (ONESQA)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 ตุลาคม 2557
  ณ Convention and Exhibition Centre BITEC, Bangna, Bangkok Responsible

The 5th International Symposium on Wellness, Healthy Lifestyle and Nutrition

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2557
  ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมวิชาการนานาชาติ Joint International Tropical Medicine Meeting and The 8th Seminar on Food-and Water-Borne Parasitic Zoonoses (JITMM 2014&FBPZ 8)

จัดโดย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 กันยายน 2557
  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ Grad Research @ MU Research Expo 2014

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 ตุลาคม 2557
  ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้ง 4

จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กันยายน 2557
  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประชุมวิชาการระดับชาติ ''มศว วิจัย ครั้งที่ 8''

จัดโดย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 สิงหาคม 2557
  ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10

จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2557
  ณ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

''งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่ออนาคต'' (Researches and Creative Solutions of Tomorrow)

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2557
  ณ มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI 2014)

จัดโดย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2557
  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Annual PSU Phuket InternationalConference 2014

จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2557
  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 12

จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 12 กันยายน 2557
  ณ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2557

จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 กรกฏาคม 2557
  ณ ตึก 15 มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 33

จัดโดย สำนักงานเลขานุการ สออ. ประเทศไทย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 สิงหาคม 2557
  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

จัดโดย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2557
  ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 3rd ICADA 2014-SSIS

จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 กันยายน 2557
  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8

จัดโดย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 กรกฏาคม 2557
  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The SIBR-RDINRRU Hong Kong Conference 2014

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 พฤษภาคม 2557
  ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประเทศจีน

ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ''งานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย''

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 กันยายน 2557
  ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 10 : MSU To World Class

จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 มิถุนายน 2557
  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ''Rice for the world''

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 เมษายน 2557
  ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ''วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม''

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 21 กรกฏาคม 2557
  ณ หอประชุม อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ICMSIT 2014 : International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2014 Faculty of Management Science SuanSunandhaRajabhatUnivesity, Bangkok

จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2557
  ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 31


   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 กรกฏาคม 2557
  ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2557

จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กรกฏาคม 2557
  ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14)อาคาร 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การบูรณาการงานวิจัยเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาภายใต้พหุวัฒนธรรมสู่สังคมสันติสุขและประชาคมอาเซียน

จัดโดย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2557
  ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ

จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 17 เมษายน 2557
  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การประชุมวิชาการ ''มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557(Thailand Research Expo 2014)''

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 กรกฏาคม 2557
  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1

จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 16 มิถุนายน 2557
  ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

งานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 มิถุนายน 2557
  ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership

จัดโดย มหาวิทยลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤษภาคม 2557
  ณ มหาวิทยลัยธุรกิจบัณฑิตย์กรุงเทพมหานคร

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10

จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2557
  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มิถุนายน 2557
  ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

Teaching and Learning towards 21st Century Higher Education

จัดโดย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 16 พฤษภาคม 2557
  ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียนล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ

การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม

จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2557
  ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สัมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 3

จัดโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 27 มิถุนายน 2557
  ณ ห้อง สค.103 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1

จัดโดย วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 13 มิถุนายน 2557
  ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประชุมวิชาการด้านสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

จัดโดย มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ University of Pittsburg, USA, La Trobe University, Australia
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 เมษายน 2557
  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

Burapha University International Conference 2014

จัดโดย Burapha University
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 เมษายน 2557
  ณ Dusit Thani PATAYA

การสัมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 08 พฤษภาคม 2557
  ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 1

จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 21 เมษายน 2557
  ณ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ''การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ'' ครั้งที่ 6 (The 6th Business Management Research Conference) และการประชุมผลงานวิจัยนานาชาติด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 3 (The 3rd Business Management Research Conference)

จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤษภาคม 2556
  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29

จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2556
  ณ อาคาร C5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ''ภาษาและวัฒนธรรม 2556'' เรื่อง ''อาเซียนในมิติวัฒนธรรม''

จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 มกราคม 2556
  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการ ''นเรศวรวิจัย'' ครั้งที่ 9 : ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจก้าวไกลอาเซียน

จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2556
  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนารถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 2 (The 2nd BU Graduate Research Conference)

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 พฤษภาคม 2556
  ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ ''การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน:การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต''

จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2556
  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง ''การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออความยั่งยืน''

จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2556
  ณ ศูนย์ประชุมบางกองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยออัสสัมชัญ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 พฤษภาคม 2556
  ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยาการน้ำ ครั้งที่ 3

จัดโดย กรมทรัพยการน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 29 มีนาคม 2556
  ณ ห้องประชุมโรงแรมภายในกรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556 ''สังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน''

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 08 กุมภาพันธ์ 2556
  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การเสวนางานวิจัยครั้งที่ 10 ในหัวข้อ ''การเป็นศูนย์กลางสุขภาพของไทยในเอเชีย''

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 พฤษภาคม 2556
  ณ ห้องประชุม 1-204 ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

งานประชุมวิชาการ งานวิจัยพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5 ( ECTI-CARD 2013)

จัดโดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มกราคม 2556
  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจับระดับชาติ 2556 ''ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน ทศวรรษหน้า''

จัดโดย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มีนาคม 2556
  ณ โรงแรม ไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 เรื่อง ''การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา: หนทางสู่การพัฒนาประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน''

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 ธันวาคม 2555
  ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ (QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 3

จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤศจิกายน 2555
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

International Conference on Advances in Mechanical and Computer Engineering (ICAMCE-2013)

จัดโดย Ganpati Institute of Technology and Management
   ปิดรับบทความ/วิจัย 05 มกราคม 2556
  ณ Ganpati Institute of Technology & Management, Bilaspur, Yamuna Nagar, Haryana, India.

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ''ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ครั้งที่ 6 : บรูณาการศาสตร์และศิลป''

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 สิงหาคม 2555
  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

การประชุมวิชาการนานาชาติ ''นวัตกรรมทั่วถึงและการจัดการเชิงนวัตกรรม (International Conference on Inclusive Innovation and Innovative Management-ICIIIM 2012)''

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 ตุลาคม 2555
  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2555

จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กันยายน 2555
  ณ สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 4 ''จิตตภาวนากับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน''

จัดโดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันอาศรมศิลป์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2555
  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555: นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21

จัดโดย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 04 สิงหาคม 2554
  ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2555 ''นวัตกรรมชุมชนสู่ชุมชนนวัตกรรม''

จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 กรกฏาคม 2555
  ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555

จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2555
  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

งานประชุมวิชาการ ''นเรศวรวิจัย'' ครั้งที่ 8 : นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Innovative Knowledge to Asean Community)

จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2555
  ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
** การประชุมนี้ใช้ขอสำเร็จการศึกษาได้เฉพาะผู้ที่นำเสนอแบบบรรยายและตีพิมพ์บทความ ฉบับเต็มเท่านั้น **

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 3

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 พฤษภาคม 2555
  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5

จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มีนาคม 2555
  ณ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

จัดโดย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาลัยราชพฤกษ์ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2555
  ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

การประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ ''พัฒนาท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาสู่อาเซียน''

จัดโดย สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2555
  ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ ๑ อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หัวข้อ ''วิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาคมอาเซียน 2015-2020''

จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 มีนาคม 2555
  ณ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 4

จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2555
  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555 ''วิถีไทย วิถีอาเซียน วิถีแห่งความร่วมมือ''

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 17 กุมภาพันธ์ 2555
  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2555
  ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ พัทยา จังหวัดชุลบุรี

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง ''การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย''

จัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   ปิดรับบทความ/วิจัย 24 กุมภาพันธ์ 2555
  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

The 4th KKU International Engineering Conference (KKU-IENC 2012)

จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 10 มกราคม 2555
  ณ โรงแรมเซ็นทาราโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2555 เรื่อง ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา

จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มกราคม 2555
  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 RSU Research Conference 2012

จัดโดย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 21 มกราคม 2555
  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หมายเหตุ ** การประชุมนี้ใช้ขอสำเร็จการศึกษาได้เฉพาะผู้ที่นำเสนอแบบบรรยาย และตีพิมพ์บทความฉบับเต็มเท่านั้น **

The 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC) and The 1st Forum of the Deans of ASEAN Plus Three Graduate Schools

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤศจิกายน 2554
  ณ โรงแรมเอ็มเพรส, เชียงใหม่

The 4th Northeast Pharmacy Research Conference 2012 ''Pharmacy Profession in Harmony''

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 ธันวาคม 2554
  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 23

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 กันยายน 2554
  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (อาคาร 19)

การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2554

จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 สิงหาคม 2554
  ณ ห้องประชุม B402 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 The 1st Health Social Sciences Conference on ''Health inequity and social determinants of health'' 2011

จัดโดย โครงการร่วมระหว่างภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและเครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (สช.,สสส.,สวรส.,สวส. และ IHPP)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 12 กันยายน 2554
  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8

จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 07 เมษายน 2554
  ณ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2554 เรื่อง ''ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน''

จัดโดย สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 กรกฏาคม 2554
  ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 1st Public Health Graduation Conference

จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับที่ประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 กรกฏาคม 2554
  ณ ห้องประชุมอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและการจัดการทางสังคม

จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กรกฏาคม 2554
  ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 2 เรื่อง ''สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนและชุมชนอย่างยั่งยืน''

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2554
  ณ ห้องประชุมกิจจาทร 1 อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 4

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 11 กรกฏาคม 2554
  ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 มีนาคม 2554
  ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี

การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2554

จัดโดย กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ กรมประมง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2554
  ณ ห้องประชุม กรมประมง

การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หัวข้อ การบริหารธุรกิจและการจัดการอุตสาหกรรม

จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กุมภาพันธ์ 2554
  ณ อาคาร C ชั้น 5 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

การประชุมเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2554

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 01 มีนาคม 2554
  ณ อาคาร Digital Multimedia (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 4

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
   ปิดรับบทความ/วิจัย 04 เมษายน 2554
  ณ โรงแรมชลจันทร์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง ''การศึกษาเชิงสร้างสรรค''

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2554
  ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชั่น กรุงเทพฯ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2554

จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 07 มกราคม 2554
  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 09 มกราคม 2554
  ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ

จัดโดย มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 21 มกราคม 2554
  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัด เชียงใหม่

โครงการการจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 20

จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย
  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงาน
   ปิดรับบทความ/วิจัย 22 ตุลาคม 2553
  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554

จัดโดย สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 12 พฤศจิกายน 2553
  ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ''ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์''

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 กรกฏาคม 2553
  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่2

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ปิดรับบทความ/วิจัย 17 กันยายน 2553
  ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 6 ''วิถีเอเชีย : ทางเลือกใหม่ในการบริหารจัดการ''


Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in D:\Website\th\news-events\conference.php on line 99
จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 สิงหาคม 2553
  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำ 2553 เรื่อง ''ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน''

จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 กรกฏาคม 2553
  ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ม.ศรีปทุม บางเขน

''จากงานวิจัยบัณฑิตศึกษาสู่วิทยานิพนธ์และผลงานตีพิมพ์ 2553'' (From Graduate Research to Thesis and Publication 2010)

จัดโดย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องร่วมกับสถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   ปิดรับบทความ/วิจัย
  ณ ห้องประชุมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ฯ ชั้น 2 ตึกสมาคมเก่าแพทย์ศิริราช ฯ โรงพยาบาลศิริราช

การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6

จัดโดย โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 13 กรกฏาคม 2553
  ณ ห้องประชุมกิจจาทร ชั้น 4 อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การประชุมวิชาการ ''ม.มหาสารคาม ครั้งที่ 6 : วิจัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์''

จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2553
  ณ ห้องประชุมโรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

การเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4

จัดโดย กลุ่มภารกิจบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 กรกฏาคม 2553
  ณ ห้องพยัคเมฆินทร์ ชั้น 2 อาคาร 25 ปี คณะบริหารธุรกิจ ม. แม่โจ้

การประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 8 เรื่อง ''การเรียนรู้ผู้เรียนเป็นสำคัญ : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา'' The 8th International Conference on developing Real-Life Learning Experiences : Innovation and Technology Education

จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และที่ประชุม 16 คณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 16 คณบดี)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 มิถุนายน 2553
  ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Agricultural Symposium ครั้งที่ 16

จัดโดย Tokai University, JAPAN, คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2553
  ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การประชุมวิชาการ เรื่อง ''การวิจัยด้านการจัดการความรู้ระดับชาติ ครั้งที่3''

จัดโดย โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับ - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) - มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 06 สิงหาคม 2553
  ณ ห้องลำพอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ''สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น''

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2553
  ณ ห้องประชุมกิจจาทร 2 อาคารปิยะมหาราช (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3 (3rd RMUTCON) ''การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์''

จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤษภาคม 2553
  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 (2nd RMUTIC)

จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2553
  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง ''วัฒนธรรมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มน้ำสาละวิน''

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยชนชาติแห่งยูนนาน และเขตปกครองตนเองไต้คง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 กรกฏาคม 2553
  ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเดนปาย แอนด์ สวีท รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 4

จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2553
  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏตอนเหนือ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มิถุนายน 2553
  ณ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การประชุมสหวิทยาการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 2 : การบริหารจัดการบนฐานความพอเพียง

จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2553
  ณ ห้องประชุม 22.14 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประชุมวิชาการทางด้านการจัดการและการบริหารธุรกิจ

จัดโดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2553
  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6 วิถีชีวิตยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 เมษายน 2553
  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2553 หัวข้อ ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประสานมือสมานใจแก้ไขปัญหา

จัดโดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 พฤษภาคม 2553
  ณ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤษภาคม 2553
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2 The 2nd NPRU National Conference 2010

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 16 เมษายน 2553
  ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ''ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 4''

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 03 พฤษภาคม 2553
  ณ อาคารเรียนรวม (อาคารใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 พฤษภาคม 2553
  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิชราลงกรณ

การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3

จัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 พฤษภาคม 2553
  ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

งานประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดโดย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   ปิดรับบทความ/วิจัย 08 มีนาคม 2553
  ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ครั้งที่ 4

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
   ปิดรับบทความ/วิจัย 09 พฤษภาคม 2553
  ณ ห้องประชุม 1-204 ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

การประชุมวิชาการระดับชาติ การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553

จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มกราคม 2553
  ณ โรงแรมการ์เด้น รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี

การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย วิทยาลัยราชพฤกษ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553

จัดโดย วิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับ สถาบันในเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2553
  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยราชพฤกษ์

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กุมภาพันธ์ 2553
  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา

จัดโดย เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มศรีอยุธยา ประกอบด้วย - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ - มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2553
  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งชาติมาเลเซีย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 กุมภาพันธ์ 2553
  ณ ห้องรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2553

RSU Research Conference 2010 จัดโดย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 28 ธันวาคม 2552
  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2553

จัดโดย สำนักงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   ปิดรับบทความ/วิจัย 13 พฤศจิกายน 2552
  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (NIDA)

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2

จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มกราคม 2553
  ณ The Royal River Hotel

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 มกราคม 2553
  ณ อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 27 แห่ง
   ปิดรับบทความ/วิจัย 22 ธันวาคม 2552
  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมวิชาการ ''ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 4'' ประจำปี 2552

จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 ตุลาคม 2552
  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ''ศิลปากร ครั้งที่ 3 : ศิลปากรสรรค์สร้าง สังคมเศรษฐกิจไทยสร้างสรรค์''

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 พฤศจิกายน 2552
  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 หัวข้อ ''การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2''

จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ปิดรับบทความ/วิจัย 25 กันยายน 2552
  ณ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประชุมวิชาการประจำปี 2552 ''ฝ่าวิกฤตประเทศไทย : ทางเลือกสู่สังคมใหม''


   ปิดรับบทความ/วิจัย 20 มีนาคม 2552
  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาิ ครั้งที่ 1

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   ปิดรับบทความ/วิจัย 25 กุมภาพันธ์ 2552
  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4

จัดโดย บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาัลัยบูรพา
   ปิดรับบทความ/วิจัย 30 ธันวาคม 2551
  ณ มหาวิทยาัลัยบูรพา

การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 (สำหรับหลักสูตรปริญญาโท)


   ปิดรับบทความ/วิจัย 11 มกราคม 2552
  ณ อาคารปิยมหาราช ห้องประชุมกิจจาทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12

จัดโดยมหาวิทยาัลัยขอนแก่น (ระดับชาติ)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 08 ธันวาคม 2551
  ณ มหาวิทยาัลัยขอนแก่น

การประชุม ''PACCON 2009''

จัดโดยมหาวิทยาัลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 ตุลาคม 2551
  ณ มหาวิทยาัลัยนเรศวร

เชิญเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 ธันวาคม 2552
  ณ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 11

จัดโดยมหาวิทยาัลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ระดับชาติ)
   ปิดรับบทความ/วิจัย 15 ตุลาคม 2551
  ณ มหาวิทยาัลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

การประชุมเสนอสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

ในโอกาสวันครูโลกและการประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID ครั้งที่ 12
   ปิดรับบทความ/วิจัย
  ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

การประชุมนานาชาติ เฉลิมฉลองวาระที่สมาคมครบรอบ 25 ปี

ในหัวข้อ "Ethics vs Technology in Postmodern Era of Education"
   ปิดรับบทความ/วิจัย
  ณ มหาวิทยาัลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

การประชุมเสนอผลงานวิจัยของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2551"

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 กรกฏาคม 2551
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การประชุมวิชาการนานาชาติ Joint International Tropical Medicine Meeting 2008(JITMM 2008)


   ปิดรับบทความ/วิจัย
  Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

การประชุมเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต และ The 2nd National Conference on Graduate Research for Business Management 2008

จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต (กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2551)
   ปิดรับบทความ/วิจัย
  ณ อาคาร 1 ชั้น 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2551 ''การวิจัยกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตชาต''

จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ปิดรับบทความ/วิจัย
  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

การประชุมทางวิชาการ ''งานเกษตรแห่งชาติ ปี 2551''

จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ปิดรับบทความ/วิจัย
  ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร
   ปิดรับบทความ/วิจัย 31 มีนาคม 2559
  ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2559

จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   ปิดรับบทความ/วิจัย 16 พฤษภาคม 2559
  ณ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร