Patamaporn Molee

ครั้งหนึ่งเมื่อปี 2549 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ขณะนั้นก็ภูมิใจมากที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว และเห็นชุดครุยของพี่ๆ ปริญญาโท คิดเล่นๆว่าสักวันจะต้องได้ใส่ชุดครุยปริญญาโท หลังจากนั้น 2 ปีความตั้งใจครั้งนั้นก็เป็นจริง ได้ใส่ชุดครุยปริญญาโท พร้อมความภาคภูมิใจ และมองไปที่พี่ๆ ที่ใส่ชุดครุยปริญญาเอก สีน้ำเงินเข้มๆ...

Read More


วรางคณา พันธุวาณิช

โครงการ Wheel Chair และขาเทียมเพื่อสัตว์พิการ อีกหนึ่งแนวคิดการพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือสัตว์พิการ เป็นการบูรณาการศาสตร์ระหว่างความรู้ด้านสัตวแพทย์ บวกกับความรู้ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผลิตเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือสัตว์พิการ...

Read More


วิริยะ มหิกุล

True success is not the learning, but in its application to the benefit of mankind. ขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มอบเกียรติบัตรให้สำหรับนักศึกษาผู้ทำกิจกรรมให้มหาวิทยาลัยมหิดล...

Read More


ชำนาญพงษ์ เฉลิมเผ่า

สมัยเรียนชั้นมัธยมปลาย โดยเฉพาะตอน ม.6 ผมเชื่อว่าทุกคนคงมีเป้าหมายหรือความใฝ่ฝันที่อยากจะเข้าคณะและมหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการ ทุกคนจึงเริ่มพยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและอ่านหนังสือมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถมีความรู้ที่จะไปสอบแข่งขันในการเข้ามหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่ตัวเองต้องการได้...

Read More


วิษุวัต มหิทธิกร

ผมได้เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ.2548 ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้เข้ามาศึกษาต่อที่นี่ มหาวิทยาลัยมหิดลทำให้ผมได้ประสบการณ์ความรู้และทักษะต่างๆ มากมายที่จะนำมาต่อยอดในการทำงาน ทั้งทางด้านวิชาการ และด้านกิจกรรม อาทิเช่น การเขียนผลงานทางวิชาการ การเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาระดับบัณฑิตศึกษา ฯลฯ...

Read More


อรณิชชา เพ็ญวรรณ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคต่างๆที่เข้มข้นเกี่ยวกับเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว แต่พวกเรายังได้ลงมือปฏิบัติจริงในหลากหลายมิติ ทั้งโรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน รวมถึงองค์กรภาครัฐที่พิทักษ์สิทธิ คุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวในประเทศไทย...

Read More


ธชย ประทุมวรรณ

จากที่ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดดนตรีเวทีระดับโลกอย่าง "World Championships of Performing Arts ครั้งที่ 20" หรือ "Olympics of the Performing Arts" ที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เข้าแข่งขันจากว่า 120 ประเทศทั่วโลก...

Read More


อิงประภา บุณย์ศรีสิริไท

การได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากดิฉันได้ความรู้ด้านวิชาการอันเข้มข้นแล้ว ประสบการณ์ต่างๆจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ยังช่วยส่งเสริมทักษะนอกตำราเรียนอื่นๆได้เป็นอย่างดี รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น การมีจิตสาธารณะ ดิฉันคิดว่าองค์ประกอบเหล่านี้เป็นส่วนหล่อหลอมให้เราพัฒนาตัวเองอย่างมีคุณภาพ...

Read More


ธนทร เตียวต๋อย

ผมจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จริงเป็นศิษย์เก่ามาครั้งหนึ่งแล้วในตอนที่ศึกษาระดับปริญญาตรี แขนงวิชาดนตรีแจ๊ส วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

Read More


นัทกร ประจุศิลป

ในฐานะศิษย์เก่า การได้เข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมากกว่าความรู้ทางวิชาการ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ และมิตรภาพที่ดีๆ มหาวิทยาลัยมหิดลมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความร่มรื่น เงียบสงบ บรรยากาศการเรียนในห้องเรียนผลักดันให้ค้นหาความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆอยู่เสมอ...

Read More


ภวธัช พงษ์ศรี

ที่แห่งนี้คือสถานที่ที่พร้อมจะเจียระไนคนให้เป็นเพชรแห่งปัญญาที่พร้อมจะไปพัฒนาสังคม ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อประเทศชาติ ดิฉันรู้สึกสำนึกและขอบพระคุณพระบิดาที่ให้ดิฉันได้เข้ามาศึกษามหาวิทยาลัยแห่งนี้...

Read More


เกศสุดา รัมมะนพ

มีความภูมิใจมากค่ะ ที่ได้เป็นลูกพระบิดาอีกครั้ง หลักจากที่เคยเป็นนักศึกษาที่นี่ตั้งแต่ปี 2547 เป็นความรู้สึกประทับใจ ภาคภูมิใจ ที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหิดล อาจารย์ทุกท่านที่สอนเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ...

Read More