เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   19   พฤษภาคม   พ.ศ. 2567

การเยี่ยมชื่นชม / ศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล


ประจำปี 2561

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับผู้แทนจาก Kebangsaan University, Universiti Sultan Zainal Abdin และ Universiti Malaysia Pahang ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันที่ 21 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 16 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 30 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมิหดล

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 19 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมิหดล

ประจำปี 2560

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 13 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม 206 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เยี่ยมชมศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 13 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุม 206 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 22 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุม 206 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

ประจำปี 2558

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA เยี่ยมชมศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA เยี่ยมชมศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เยี่ยมชมศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

ประจำปี 2557

คณะผู้เข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 6 เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เยี่ยมศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย

ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมชมศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย

ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

ณ ห้องประชุม 206 ชั้น2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

ณ ห้องประชุม 408 ช้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

ประจำปี 2556

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

ณ ห้องประชุม 408 ช้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

ณ ห้องประชุม 408 ช้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา