วันจันทร์ที่   18   ธันวาคม   พ.ศ. 2560

การเยี่ยมชื่นชม / ศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล


บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 13 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม 206 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เยี่ยมชมศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 13 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุม 206 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 22 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุม 206 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA เยี่ยมชมศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เยี่ยมชมศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

คณะผู้เข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 6 เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เยี่ยมศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย

ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมชมศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย

ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

ณ ห้องประชุม 206 ชั้น2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

ณ ห้องประชุม 408 ช้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

ณ ห้องประชุม 408 ช้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

ณ ห้องประชุม 408 ช้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

การเข้าเยี่ยมเยือนส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย (MU Visit) จันทร์วันที่ 12 มีนาคม 2555

ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

โครงการศึกษาดูงานสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา วันที่ 11 กรกฎาคม 2554

ณ ห้องประชุม 206 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา