คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ

 • วิธีการการสมัครสอบ
 • ผู้สมัคร สมัครผ่านระบบออนไลน์ Admission online

  เข้าระบบ Internet ที่ Website > www.grad.mahidol.ac.th รับสมัครออนไลน์ Admission online ศึกษารายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร

  Register กรอกข้อมูล ใบสมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อม Upload file เอกสารหลักฐานการสมัคร

  ไฟล์เอกสาร (Upload) ประกอบการสมัครต่าง ๆ เช่น
  ที่สำเร็จการศึกษา (สำเนาปริญญาบัตร สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรอย่างละเอียดทุกปีการศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย (หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย โดยกำหนดการศึกษาภายในปีการศึกษา ... สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Grade Report) และ หลักฐานอื่น ๆ ที่สาขากำหนด เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน / สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ฯลฯ

  วิธีการชำระเงินค่าใบสมัคร
  1. 1. ค่าใบสมัครสอบ และค่าสมัครสาขาละวิชา 500 บาท
  2. 2. กรณี ผู้สมัคร สมัครระดับปริญญาเอก ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP เพิ่มอีก ราคา 1,200 บาท
  3. 3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน (ใบ Invoice) ยื่นชำระเงินที่ เคาน์เตอร์ ธนาคารที่ระบุไว้ในใบ Invoice หรือ ชำระผ่านบัตรเครดิต โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน เว็บไซต์
 • การสมัครสอบมากกว่า 1 สาขาวิชา
 • ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 สาขาวิชา ดู/ศึกษา รายวิชาพื้นฐาน เช่น สาขาวิชาแรก มีสอบพื้นฐาน หรือไม่ (ถ้ามี ) ผู้สมัครจะต้องเลือกสาขาวิชาที่สนใจ สาขาที่......(สอง) ที่ไม่มีสอบวิชาพื้นฐาน หรือ ทั้งสองสาขาวิชาที่สมัคร ไม่มีสอบวิชาพื้นฐาน

  ผลคะแนนผลสอบวิชาภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป สามารถนำผลไปใช้ได้ทั้ง 2 สาขาวิชาที่สมัคร

  การชำระเงิน ค่าใบสมัครสอบ - ค่าสมัคร สาขาละวิชา 500 บาท

  สมัครระดับปริญญาเอก ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-ITP เพียงครั้งเดียว คือ ราคา 1,200 บาท

  ทั้งนี้ ผลสอบ ผู้สมัคร (หาก) ติดทั้งสองสาขาวิชา ผู้สมัครจะต้องเลือกเข้าศึกษาได้เพียงสาขาเดียว

  ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบ ตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร ไม่ครบ/ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบ
 • ยังไม่สำเร็จการศึกษา ตัองยื่นหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครกำลังศึกษา พร้อม สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Grade Report )

  คะแนนเกรดเฉลี่ยไม่ถึง /คุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนด ให้ยื่นแนบคำร้องขออนุมัติสมัครสอบโดยผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชาก่อนยื่นใบสมัคร
 • การเข้าห้องสอบ กรณี สมัคร 2 สาขาวิชา
 • ให้ผู้สมัครเลือกสถานที่นั่งสอบ ที่มีสอบรายวิชาพื้นฐาน (บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบในช่วงบ่าย วันสอบ)

  ผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป สามารถใช้ได้ทั้ง 2 สาขาวิชาที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย
 • คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
  1. 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ทุกสถาบันการศึกษา
  2. 2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
  3. สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ งานรับนักศึกษา หมายเลข 0-2441-4125 ต่อ 208-210
 • โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย บุคคลทั่วไป สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่
 • สามารถสมัครเข้าโครงการได้ แต่จะได้เฉพาะช่วงการติว เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ จากอาจารย์ แต่จะไม่สามารถเข้าทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ( Test) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถนำความรู้ที่ได้จากการติว ไปใช้เป็นแนวทาง เพื่อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 • กำหนดการสอบภาษาอังกฤษดูได้จากตรงไหน
 • สามารถดูกำหนดการได้หน้าเว็บ Link ดังนี้ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/mu-test.php
 • เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.75 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษฯ ได้หรือไม่
 • สามารถสมัครเข้าร่วมติวได้ แต่จะไม่ได้รับการเข้า Test แต่ผู้สนใจสามารถนำแนวการติวภาษาอังกฤษที่ได้ เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษวันสอบเข้าศึกษาต่อได้
 • ช่วงเวลาที่รับสมัคร
 • ตามช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  รอบแรก ต.ค. - ธ.ค.
  รอบสอง ม.ค. - ก.พ.
 • ผลคะแนน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ที่ "ผ่าน" มีอายุใช้ยื่น เพื่อสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ กี่ปี
 • สามารถนำผลการสอบที่มีผล "ผ่าน" มายื่นประกอบในการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรระดับปริญญาโทของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ภายใน 2 ปี
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75 (หรือ ตามที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือส่วนงาน เป็นผู้กำหนด )

  คุณสมบัติต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับหลักสูตร เป็นผู้กำหนด คุณสมบัติที่นอกเหนือจากเกณฑ์ อาจได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  รายชื่อหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถ ดูได้ที่ www. grad.mahidol.ac.th
 • เรื่องเวลาเรียน ต้องลงรายวิชาอย่างไรคะ
 • นักศึกษาต้องดูรายวิชาที่สามารถลงเรียนได้ โดยไม่ชนกับรายวิชาที่ศึกษาในปัจจุบัน และทำหนังสือถึงประธานหลักสูตรยื่นความประสงค์ในการลงเรียนรายวิชา
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าโครงการเพิ่มช่องทางการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยมหิดล มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เอกสาร หลักฐาน สมัครเข้าโครงการเพิ่มช่องทางการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
  1. 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  2. 2. ใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกภาคการศึกษาจนถึงปัจจุบัน
  3. 3. หลักฐานการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาฯ (ถ้ามี)
  4. 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  5. 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • อยากทราบว่าสถานที่นำเสนอผลงานที่นักศึกษาจะไป บัณฑิตวิทยาลัยจะอนุมัติไหม
 • สอบถามได้ที่ หมายเลข 0-2441-4125 ต่อ 319 งานบริการการศึกษา
 • บัณฑิตวิทยาลัย มีทุนให้นักศึกษาไปนำผลงานภายในประเทศ อะไรบ้าง
 • สามารถดูรายละเอียด ทุนการศึกษาได้จากหน้า เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องทุน การศึกษา สอบถามได้ที่ หมายเลข 0-2441-4125 ต่อ 211-213 งานกิจการนักศึกษา
 • ช่วงเปิดการเรียนการสอนรายวิชา GRID 521
 • มีการเปิดสอนทุกเทอม ภาคต้น ภาคปลาย และฤดูร้อน ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ หมายเลข 0-2441-4125 ต่อ 319,111 งานบริการการศึกษา
 • ทำบัตรนักศึกษาหายต้องทำอย่างไร และกีวัน จึงจะได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษา (ใหม่)
 • นักศึกษาแจ้งความ และนำสำเนาใบแจ้งความมาติดต่อ เพื่อขอยื่นทำทำบัตร (ใหม่) ได้ที่ งานรับนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา งานรับนักศึกษาจะถ่ายรูปและทำบัตรใหม่ นักศึกษารอรับบัตรนักศึกษาใหม่ได้เลย
 • บัตรประจำตัวนักศึกษาหมดอายุ ต้องการทำบัตรใหม่
 • นักศึกษา นำบัตรนักศึกษาเก่า มาติดต่อได้ที่งานรับนักศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา งานรับนักศึกษาจะถ่ายรูปและทำบัตรใหม่ นักศึกษารอรับบัตรนักศึกษาใหม่ได้เลย
 • มีผลสอบภาษาอังกฤษ และยื่นอัพโหลด เพื่อสมัครสอบ แล้ว วันสอบต้องเข้าสอบภาษาอังกฤษ หรือไม่
 • ถ้านักศึกษาได้ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษแล้ว นักศึกษาไม่ต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษ

Print Friendly & PDF