เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   25   กันยายน   พ.ศ. 2565

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

พบทีมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

พบทีมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

พบทีมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

พบทีมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทีมผู้บริหาร และหัวหน้างาน บัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบทีมผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และเลขานุการหลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ เพื่อเสนอนโยบายบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้บริหาร และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา