เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   21   เมษายน   พ.ศ. 2567

สถานะผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3No. Programme Applicants Name Ref. Code Status
 1 6501MS00 ณัฐพล ถือธรรม (NUTTAPON THUETHAM) 256110137 6501MS00028
 2 6501MS00 นฤมล ตันติฤทธิศักดิ์ (Narumol Tantirithisak) 256110138 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 3 6501MS00 ธนะโรจน์ สิทธาธีระวัฒน์ (Thanaroht Sitthatheerawat) 256110148 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 4 6501MS00 ชัญญา อรรถศิลปเลขา (SHANYA ATTASILLEKHA) 256110158 6501MS00012
 5 6501MS00 ทรายแก้ว ผลอำนวย (SAIKAEW PONUMNUAY) 256110164 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 6 6501MS00 ธนพณ นาคขำพันธุ์ (TANAPON NAKKHUMPUN) 256110232 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 7 6501MS00 ศิณิชา วัธนเวคิน (SINICHA WATANAVEKIN) 256110447 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 8 6501MS00 ประสงค์ เกิดมนต์ (PRASONG KERDMON) 256110458 6501MS00022
 9 6501MS00 สุชานุช พันธุ์เจริญศิลป์ (SUCHANUCH PHANCHAROENSIL) 256110493 6501MS00020
 10 6501MS00 อุกฤษฏ์ วงษ์ทองสาลี (UKRIT WONGTHONGSALEE) 256110665 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 11 6501MS00 พิมชยาภา พหลโยธิน (PEAMCHAYHAPA BAHOLYODHIN) 256110692 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 12 6501MS00 สราวุธ สมพงษ์ (SARAWUT SOMPONG) 256110857 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 13 6501MS00 ชนะพัฒน์ อิ่มใจ (CHANAPAT AIMJAI) 256110966 6501MS00021
 14 6501MS00 ชญาณัศฐ์ เหลืองพิทักษ์ (CHAYANAT LUANGPHITHAK) 256110969 6501MS00016
 15 6501MS00 นภัสร์ชนันท์ ศรีนวลดี (NAPACHANAN SRINUALDEE) 256111017 6501MS00019
 16 6501MS00 บัวทอง รักษาภายใน (Buathong Ruksapaynai) 256111018 6501MS00013
 17 6501MS00 ชนาวุฒิ ปัญญาวัฒนากุล (CHANAWUT PUNYAWATTANAKUL) 256111052 6501MS00025
 18 6501MS00 ปาริชาติ เลิศบุญเหรียญ (PARICHART LERTBOONRIAN) 256111062 6501MS00018
 19 6501MS00 ณาตยา อัศวปยุกต์กุล (NARTTAYA ASSAVAPAYUKKUL) 256111089 6501MS00014
 20 6501MS00 นฤภร วุฒิจริยากุล (NARUPORN WUTTHIJARIYAKUL) 256111187 6501MS00017
 21 6501MS00 ฐิติพร เศวตศรีถวัลย์ (THITIPORN SAWETSRITHAWAL) 256120139 6501MS00015
 22 6501MS00 วริษา กิมสวัสดิ์ (WARISA KIMSAWAT) 256120345 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 23 6501MS00 ณิชชิศา เข็มทอง (MISS NICHCHISA KHEMTHONG) 256120411 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 24 6501MS00 อนุรักษ์ ปฐมลิขิตกาญจน์ (Anurak Pathomlikitkarn) 256120554 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 25 6501MS00 พิชญาภัสสร์ เจริญทรัพย์ (PITCHAYAPAT CHAROENSAP) 256120828 6501MS00024
 26 6501MS00 พรกนก พฤกษ์ปิติกุล (PORNKANOK PRUKPITIKUL) 256120972 6501MS00023
 27 6501MS00 ชาญฤทธิ์ เกตุไสว (CHARNRIT KATESAWAI) 256120990 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 28 6501MS00 ชิตพล ชำนาญสิทธิ์ (CHITPON CHAMNANSIT) 256121105 6501MS00026
 29 6501MS00 เลิศศิริ สมบูรณ์ทรัพย์ (LERTSIRI SOMBOONSUB) 256121126 6501MS00027
 30 6501MS00 ประกาศิต ฐิติปสิทธิกร (PRAKASIT THITIPSITTHIKRON) 256121129 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 31 2104MG00 เพชรรัตน์ นามวงศ์ (PETCHARAT NAMWONG) 256130001 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 32 2401MS00 รัชนันท์ น้อยอิ่ม (RATCHANAN NOIIM) 256130004 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 33 2104MG00 ณัฏฐา เอียดสี (NUTTA IADSEE) 256130005 2104MG00001
 34 2401MG00 ภาณุเดช อิ่มสำราญรัชต์ (PANUDECH IMSUMRANRAT) 256130006 2401MG00001
 35 2043MS00 ธนัฎฐา เลิศเสรีพัฒนกุล (TANATTA LEASALEPUKNAKUL) 256130008 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 36 2404MS00 พรธิดา ไชยโย (PHORNTHIDA CHAIYO) 256130009 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 37 2328MG03 ณปภา ประยูรวงษ์ (NAPAPHA PRAYOONWONG) 256130010 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 38 2328MS03 ณปภา ประยูรวงษ์ (NAPAPHA PRAYOONWONG) 256130011 2328MS03001
 39 2401MS00 เตชินี สิริธนะบดี (TECHINI SIRITANABODI) 256130012 2401MS00002
 40 2043MS00 เฉลิมพล มะโนวรรณ (CHALERMPON MANOWAN) 256130015 2043MS00008
 41 2401MG00 สุจรัฐ สายวารี (SUJARAT SAIWAREE) 256130016 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 42 2510DG00 ชัยชาญ บัวผัน (CHAICHAN BUAPAN) 256130018 2510DG00005
 43 7401MG00 กาญจนา ทองรัตนตรัย (KANCHANA THONGRATTANATAI) 256130019 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 44 2506MG00 สรัลลักษณ์ อ่อง (SARANLAK ONG) 256130020 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 45 2507MS00 จุฑาภรณ์ แวววับ (JUTAPORN VAEWWUB) 256130021 2507MS00002
 46 2401MS00 สุดปรารถนา พฤกษาทร (SUDPRATTANA PLUKSATORN) 256130022 2401MS00001
 47 2510DG00 พรศิริ ไพทอง (PONSIRI PITONG) 256130023 2510DG00004
 48 2404MS00 สารภี มะโนวัน (SARAPEE MANOWAN) 256130025 2404MS00006
 49 7401MG00 ณัฐนันท์ ยาวิชัย (NATTANUN YAWICHAI) 256130026 7401MG00004
 50 2328MG01 อวัสดา วสุริย์ (AWASDA VASURI) 256130027 2328MG01001