วันศุกร์ที่   20   ตุลาคม   พ.ศ. 2560

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 • 1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดข้อมูลของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 • 2. สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษามาทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

 • 3. บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้ผู้สมัครยื่นหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ถ้ามี) (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คือ

  3.1 ผู้สมัครระดับปริญญาเอก
  - IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
  - TOEFL INTERNET BASED ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
  - TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 400 คะแนนขึ้นไป
  3.2 ผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  - IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
  - TOEFL INTERNET BASED ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
  - TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 400 คะแนนขึ้นไป หรือ
  - MU GRAD TEST (Computer - based) ที่ระดับ 36 คะแนนขึ้นไป

  ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นสามารถยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษฯ ที่ : http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/language-center.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่งานศูนย์ภาษา โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 221-222

  หมายเหตุ:
 1. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนดให้แนบ คำร้องขออนุมัติสมัครสอบ โดยผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชา ก่อนสมัคร (ดาวน์โหลดคำร้องขอ อนุมัติสมัครสอบได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/admission-forms.php เมนู แบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ)

  *** สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา ไม่สามารถขอยกเว้นหรือยื่นคำร้องขออนุมัติสมัครสอบ ***
 2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครในข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรสาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนด หากภายหลังบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรสาขาวิชาตรวจสอบแล้วคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครไม่ตรงตามที่ กำหนด บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินและหลักฐานการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ