เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 • 1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 • 2. สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษามาทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

 • 3. บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้ผู้สมัครยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา* (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร) ดังนี้

  ผู้สมัครระดับปริญญาเอก
  - IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
  - TOEFL INTERNET BASED ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
  - TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 400 คะแนนขึ้นไป
  ผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  - IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
  - TOEFL INTERNET BASED ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
  - TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 400 คะแนนขึ้นไป หรือ
  - MU GRAD TEST (Computer - based) ที่ระดับ 36 คะแนนขึ้นไป

  * หลักสูตรบางสาขาวิชามีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาแตกต่างจากเกณฑ์ข้างต้น ขอให้ตรวจสอบจากเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา

  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศเรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษฯ ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/language-center.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่งานศูนย์ภาษา โทรศัพท์ 0 2441 4125 ต่อ 150-152

  หมายเหตุ:
 • กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนด ให้ตรวจสอบผลการพิจารณา คำร้องอนุมัติสมัครสอบที่ระบบรับสมัคร และ e-mail ส่วนตัวของผู้สมัคร ทั้งนี้ผลการพิจารณาคำร้องอนุมัติสมัครสอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินและหลักฐานการสมัครไม่ว่ากรณีใด

 • ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครในข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรสาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนด หากภายหลังบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรสาขาวิชาตรวจสอบแล้ว พบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามที่กำหนด บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินและหลักฐานการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ