วันพุธที่   19   กันยายน   พ.ศ. 2561

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 • 1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดข้อมูลของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 • 2. สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษามาทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

 • 3. บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้ผู้สมัครยื่นหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ถ้ามี) (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คือ

  3.1 ผู้สมัครระดับปริญญาเอก
  - IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
  - TOEFL INTERNET BASED ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
  - TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 400 คะแนนขึ้นไป
  3.2 ผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  - IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
  - TOEFL INTERNET BASED ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
  - TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 400 คะแนนขึ้นไป หรือ
  - MU GRAD TEST (Computer - based) ที่ระดับ 36 คะแนนขึ้นไป

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่งานศูนย์ภาษา โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 221-222

  หมายเหตุ:
 1. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครในข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรสาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนด หากภายหลังบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรสาขาวิชาตรวจสอบแล้วคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครไม่ตรงตามที่ กำหนด บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินและหลักฐานการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ