ระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์TH / EN  
       

สำหรับ เจ้าหน้าที่

Username
Password
* Please use the username and password assigned by Grad mis system

สำหรับ อาจารย์

email
Password
* Please use the username and password assigned by E-Registration system

* คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เท่านั้น
** ข้อมูลที่ท่านแจ้งจะเป็นความลับ ไม่เปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน