ระบบอุทธรณ์ร้องทุกข์TH / EN  


  คำสั่ง / ประกาศ / แนวทางการร้องเรียน
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน
(Ombudsman Committee)
 
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน  
       

สำหรับ เจ้าหน้าที่

Username
Password
* Please use the username and password assigned by Grad mis system

สำหรับ อาจารย์

Username
Password
* Please use the username and password assigned by E-Registration system

* คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เท่านั้น
** ข้อมูลที่ท่านแจ้งจะเป็นความลับ ไม่เปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน