วันอาทิตย์ที่   20   พฤษภาคม   พ.ศ. 2561

รายวิชาที่มีการสอนเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน


กำหนดการเรียนการสอนรายวิชา
บฑคร 521 จริยธรรมการวิจัย (1 หน่วยกิต)
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2560
(บรรยายภาษาไทย)

เริ่ม 30 มิถุนายน, 8, 14, 21 กรกฎาคม 2561
สถานที่เรียน อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Registration Here

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยบนพื้นฐานของจริยธรรม การพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยและสัตว์ทดลอง และความปลอดภัยของบุคลากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งรายวิชา บฑคร 521 จริยธรรมการวิจัย 1 (1-0-2) หน่วยกิต (GRID 521 RESEARCH ETHICS) หมวดวิชาเลือก ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายใน - ภายนอก มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย นโยบายและการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนนโยบายด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ และสามารถปฏิบัติตามแนวทางของจริยธรรมการวิจัย และสามารถปฏิบัติงานวิจัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสม

โดยจัดการเรียนการสอนรายวิชา บฑคร 521 จริยธรรมการวิจัย ในภาคต้น (บรรยายภาษาไทย), ภาคปลาย (บรรยายภาษาอังกฤษ) และ
ภาคฤดูร้อน (บรรยายภาษาไทย) ของทุกปีการศึกษา

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วนักศึกษาสามารถ
  1. อธิบายความหมายของคำว่าจริยธรรมการวิจัย และแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติจริยธรรมการวิจัยได้ รวมถึงความเป็นเจ้าของผลงานที่ตีพิมพ์ การประพฤติมิชอบทางด้านจริยธรรมการวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม หลักการจริยธรรมการวิจัยในคนและในสัตว์ทดลอง และหลักการควบคุมดูแลความปลอดภัยของบุคลากร สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยทางชีวภาพ
  2. อธิบายการรับเข้าเป็นอาสาสมัคร กระบวนการบอกกล่าวเพื่อขอความยินยอม กลุ่มเปราะบาง การปกป้องการเป็นส่วนตัว และรักษาความลับ
  3. อธิบายการดูแลสัตว์ทดลองระหว่างการวิจัย ตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์
  4. วิเคราะห์ปัญหาการประพฤติเบี่ยงเบนจากจริยธรรมการวิจัย และแสวงหาแนวทางแก้ปัญหา
  5. วิจารณ์แนวทางอันควรประพฤติปฏิบัติจากกรณีศึกษาด้านจริยธรรมการวิจัย
  6. อธิบายหลักการและสืบค้นแหล่งข้อมูลด้านความปลอดภัย และความมั่นคงทางชีวภาพ เพื่อนำไปไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิจัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสม

นักศึกษาที่ผ่านการเรียนรายวิชาดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนที่ทำการอบรมโดยบัณฑิตวิทยาลัย

กำหนดลงทะเบียน 7-11 พ.ค. 2561
(ลงทะเบียนล่าช้าวันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561)

สอบถามรายละเอียดได้ที่

ผู้ประสานงาน :วัยณา เนียมนิล, waiyana.nia@mahidol.ac.th / กัญยาภักษณ์ พะระนะพันธ์, kanyapak.par@mahidol.ac.th
โทร. 0-2441-4125 ต่อ 123