เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

รายวิชาที่มีการสอนเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน


กำหนดการเรียนการสอนรายวิชา
บฑคร 521 จริยธรรมการวิจัย
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2561
(บรรยายภาษาไทย)

ตั้งแต่วันที่ 16, 23, 30 มิ.ย.., 7 และ 14 ก.ค. 2562

Registration Here

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยบนพื้นฐานของจริยธรรม การพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยและสัตว์ทดลอง และความปลอดภัยของบุคลากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งรายวิชา บฑคร 521 จริยธรรมการวิจัย 1 (1-0-2) หน่วยกิต (GRID 521 RESEARCH ETHICS) หมวดวิชาเลือก ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายใน - ภายนอก มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย นโยบายและการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนนโยบายด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ และสามารถปฏิบัติตามแนวทางของจริยธรรมการวิจัย และสามารถปฏิบัติงานวิจัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสม

โดยจัดการเรียนการสอนรายวิชา บฑคร 521 จริยธรรมการวิจัย ในภาคต้น (บรรยายภาษาไทย), ภาคปลาย (บรรยายภาษาอังกฤษ) และ
ภาคฤดูร้อน (บรรยายภาษาไทย) ของทุกปีการศึกษา

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วนักศึกษาสามารถ
  1. อธิบายความหมายของคำว่าจริยธรรมการวิจัย และแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติจริยธรรมการวิจัยได้ รวมถึงความเป็นเจ้าของผลงานที่ตีพิมพ์ การประพฤติมิชอบทางด้านจริยธรรมการวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม หลักการจริยธรรมการวิจัยในคนและในสัตว์ทดลอง และหลักการควบคุมดูแลความปลอดภัยของบุคลากร สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยทางชีวภาพ
  2. อธิบายการรับเข้าเป็นอาสาสมัคร กระบวนการบอกกล่าวเพื่อขอความยินยอม กลุ่มเปราะบาง การปกป้องการเป็นส่วนตัว และรักษาความลับ
  3. อธิบายการดูแลสัตว์ทดลองระหว่างการวิจัย ตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์
  4. วิเคราะห์ปัญหาการประพฤติเบี่ยงเบนจากจริยธรรมการวิจัย และแสวงหาแนวทางแก้ปัญหา
  5. วิจารณ์แนวทางอันควรประพฤติปฏิบัติจากกรณีศึกษาด้านจริยธรรมการวิจัย
  6. อธิบายหลักการและสืบค้นแหล่งข้อมูลด้านความปลอดภัย และความมั่นคงทางชีวภาพ เพื่อนำไปไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิจัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสม

นักศึกษาที่ผ่านการเรียนรายวิชาดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนที่ทำการอบรมโดยบัณฑิตวิทยาลัย

กำหนดลงทะเบียน 6-10 พ.ค. 2562
(ลงทะเบียนล่าช้าวันที่ 27-31 พ.ค. 2562)

สอบถามรายละเอียดได้ที่

ผู้ประสานงาน :วัยณา เนียมนิล, waiyana.nia@mahidol.ac.th / กัญยาภักษณ์ พะระนะพันธ์, kanyapak.par@mahidol.ac.th
โทร. 0-2441-4125 ต่อ 104