เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   25   กันยายน   พ.ศ. 2565

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

นโยบายบัณฑิตศึกษา  ของมหาวิทยาลัยมหิดล

นโยบายบัณฑิตศึกษา  ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "นโยบายบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล" ในงานโครงการสัมมนาพัฒนาบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งจัดโดยงานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีหัวหน้าภาควิชา / ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม