วันศุกร์ที่   20   ตุลาคม   พ.ศ. 2560

การสอบข้อเขียน


กำหนดการสอบข้อเขียนผู้สมัครระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 3)
วันที่สอบ สำหรับผู้สมัคร รอบที่ 3 วิชาที่สอบ เวลาที่สอบ สถานที่สอบ
1 กรกฎาคม 2560

* เปิดรับสมัครเฉพาะบางหลักสูตรสาขาวิชา
  1. วิชาพื้นฐาน
  • 9.00 – 12.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ. นครปฐม โดยดูรายละเอียดห้องสอบ ได้จาก www.grad.mahidol.ac.th

* ดูรายละเอียดวิชาสอบในการสอบวิชาพื้นฐาน จากตารางการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา