เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

การสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร


กำหนดการสอบข้อเขียน (กรณีหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัครมีการสอบข้อเขียน) ผู้สมัครระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่สอบ
รอบที่ 1
วันที่สอบ
รอบที่ 2
วันที่สอบ
ภาคปลาย
วิชาที่สอบ เวลาที่สอบ สถานที่สอบ
16 ก.พ.62 1 มิ.ย.62 26 ต.ค.62 วิชาเฉพาะของหลักสูตร* 09.00 – 12.00 น. ม. มหิดล ศาลายา จ. นครปฐม โดยดูรายละเอียดห้องสอบได้จาก www.grad.mahidol.ac.th

* ดูรายละเอียดวิชาสอบ จากตารางการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเข้าสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี) ให้ตรงกับกำหนดการสอบในรอบที่สมัคร