วันพุธที่   19   กันยายน   พ.ศ. 2561

การสอบข้อเขียน


กำหนดการสอบข้อเขียนผู้สมัครระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่สอบ
รอบที่ 1
วันที่สอบ
รอบที่ 2
วันที่สอบ
รอบที่ 3
วันที่สอบ
ภาคปลาย
วิชาที่สอบ เวลาที่สอบ สถานที่สอบ
3 ก.พ.61 5 พ.ค.61 21 ก.ค.61 13 ต.ค.61 วิชาพื้นฐาน * 9.00 – 12.00 น. ม. มหิดล ศาลายา จ. นครปฐม โดยดูรายละเอียดห้องสอบได้จาก www.grad.mahidol.ac.th

* ดูรายละเอียดวิชาสอบในการสอบวิชาพื้นฐาน จากตารางการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา

* * ผู้สมัครต้องเข้าสอบข้อเขียนให้ตรงกับกำหนดการสอบในรอบที่สมัคร