บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล

ผู้สนใจเข้าศึกษา


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

คณะทันตแพทยศาสตร์
Internation Programme ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ทันตกรรมรากเทียม(หลักสูตรนานาชาติ) 
Thai Programme ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Thai Programme ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Thai Programme ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

International Programme International Programme   Thai Programme Thai Programme

 


เปิดอ่าน   71,004  ครั้ง ส่งเข้าไลน์