เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพุธที่   22   พฤษภาคม   พ.ศ. 2567

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • 1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

 • 2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
  • 2.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้สำเนาปริญญาบัตร
  • 2.2 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ (ในปีการศึกษา 2561) ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ (โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)

 • 3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript)
  • 3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วต้องใช้บันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  • 3.2 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ที่มีกำหนดจะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 ให้ใช้บันทึกผลการศึกษา (Grade Report)
  • 3.3 ผู้ที่ได้รับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาก่อน ต้องใช้บันทึกผลการศึกษา ตลอดหลักสูตร (Transcript) สำหรับวุฒิดังกล่าวนี้ด้วย

 • 4. รูปถ่ายขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB ให้เป็นรูปหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • 6. หลักฐานเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรกำหนด เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือสำเนาใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น

ในการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุไว้ รวมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชากำหนด โดยขนาดของไฟล์เอกสารต้องไม่เกิน 2 MB รูปแบบไฟล์ pdf (สำหรับเฉพาะรูปถ่าย ให้ส่งไฟล์รูปแบบ jpeg)

หมายเหตุ หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่ง บันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์มาที่

งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0 2441 4125 ต่อ 110-115 หรือ 0 2441 9129

ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

ภาคต้น
- รอบที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
- รอบที่ 2 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ภาคปลาย
- บัณฑิตวิทยาลัยได้รับเอกสารการสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสามารถดูรายละเอียดการส่งเอกสารการสำเร็จการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th

หากบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอม บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ รวมทั้งจะดำเนินการตามกฎหมาย แก่ผู้ที่ยื่นเอกสารหลักฐานเท็จด้วย