วันพุธที่   19   กันยายน   พ.ศ. 2561

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • 1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

 • 2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
  • 2.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้สำเนาปริญญาบัตร
  • 2.2 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ (ในปีการศึกษา 2560) ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ (โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษา ภายในปีการศึกษา 2560)

 • 3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript)
  • 3.1 ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรอย่างละเอียดทุกปีการศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  • 3.2 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ (ในปีการศึกษา 2560) ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Grade Report)
  • 3.3 ผู้ที่ได้รับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าอนุปริญญามาก่อน ต้องใช้สำเนาบันทึกผลการศึกษา (Transcript) สำหรับวุฒิดังกล่าวนี้ด้วย

 • 4. รูปถ่ายขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB (ควรเป็นรูปหน้าตรง ชุดสุภาพไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • 6. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 7. หลักฐานอื่น ๆ ที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชาต้องการและระบุ เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือสำเนาใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น

     ในการส่งไฟล์ (Upload) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครจะต้องส่งไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรสาขาวิชาต้องการหรือระบุไว้ ผู้สมัครอาจสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา ดังนั้นผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกครั้งที่สมัคร และ/หรือตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

* หากบัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจพบในภายหลังว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือเป็นเอกสารปลอม บัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมาย และให้พ้นสภาพนักศึกษาหากรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาแล้ว และจะไม่คืนเงินและหลักฐานประกอบการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ