เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอังคารที่   28   พฤษภาคม   พ.ศ. 2567

บัณฑิตวิทยาลัยสาขา

สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ : อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 0-2441-4125 (อัตโนมัติ 15 เลขหมาย)
โทรสาร : 0-2441-9737

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

ที่อยู่ : อาคารพรีคลินิก (PRECLINIC) ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2200-7661-2
โทรสาร : 0-2200-7662

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ที่อยู่ : ชั้น 3 อาคารรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 0-2411-2002, 0-2419-9484, 0-2419-9485
โทรสาร : 0-2419-9485

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาศาลายา

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

ที่อยู่ : ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 0-2441-4125 (อัตโนมัติ 15 เลขหมาย)
โทรสาร : 0-2441-9737

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่ : ชั้น 1 ตึกวิจัย(R) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2201-5206-7, 0-2354-7176
โทรสาร : 0-2354-7173