วันพุธที่   19   กันยายน   พ.ศ. 2561

หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)


รับสมัครออนไลน์ ตลอดทั้งปี
กำหนดการพิจารณาใบสมัคร รอบที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2561

หมายเหตุ

  • หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร หากไม่ได้ระบุว่าเป็นภาคพิเศษ คือหลักสูตรภาคปกติ
  • รายชื่อหลักสูตรสาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 จะปรับปรุงเพิ่มเติม (update) ตลอดเวลา ขอให้ผู้สนใจเข้าศึกษาโปรดติดตามข้อมูลที่นี่ ตลอดระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร


โปรดคลิกเลือกระดับที่สนใจสมัครเข้าศึกษาตามเมนูด้านล่าง

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ(คน) รับสมัครออนไลน์

    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL

2019DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  IMMUNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
6          เปิดรับสมัคร         
2030DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM PHARMACOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
7          เปิดรับสมัคร         
2033DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM MEDICAL PHYSIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
8          เปิดรับสมัคร         
2041DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์การแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM MEDICAL ANATOMY(INTERNATIONAL PROGRAM)
4          เปิดรับสมัคร         
2045DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM BIOMEDICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2018DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2032DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL MICROBIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2039DS00  การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ภาคพิเศษ)
DOCTOR OF APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM AND DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะวิทยาศาสตร์
  FACULTY OF SCIENCE

2101DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
20          เปิดรับสมัคร         
2104DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  MICROBIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2105DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  BIOCHEMISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
2107DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  PATHOBIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
3          เปิดรับสมัคร         
2108DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  PHARMACOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2110DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
2111DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  PHYSIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2118DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  PHYSICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
15          เปิดรับสมัคร         
2119DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  TOXICOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
6          เปิดรับสมัคร         
2122DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  MATHEMATICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
8          เปิดรับสมัคร         
2127DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM EXERCISE PHYSIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
3          เปิดรับสมัคร         
2129DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM CHEMISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
15          เปิดรับสมัคร         
2130DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM BOTANY(INTERNATIONAL PROGRAM)
8          เปิดรับสมัคร         
2115DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2121DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2128DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL

2224DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  CLINICAL EPIDEMIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
7          เปิดรับสมัคร         
2227DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM TRANSLATIONAL MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
3          เปิดรับสมัคร         
2231DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM DATA SCIENCE FOR HEALTH CARE(INTERNATIONAL PROGRAM)
8          เปิดรับสมัคร         
2205DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL PATHOLOGY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะสาธารณสุขศาสตร์
  FACULTY OF PUBLIC HEALTH

2307DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2325DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM PUBLIC HEALTH MICROBIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2338DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM NURSING SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2306DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2329DG01  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2329DG02  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2329DG03  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2329DG04  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2329DG05  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2329DG06  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2329DG07  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2329DG08  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES

2407DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         

    คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

2503DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  POPULATION EDUCATION
20          เปิดรับสมัคร         
2503DS00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา   (ภาคพิเศษ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM POPULATION EDUCATION
20          เปิดรับสมัคร         
2510DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM MEDICAL AND HEALTH SOCIAL SCIENCES
8          เปิดรับสมัคร         
2513DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM HEALTH SOCIAL SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
15          เปิดรับสมัคร         
2518DG00  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ   
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
10          เปิดรับสมัคร         
2518DS00  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ   (ภาคพิเศษ)
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
10          เปิดรับสมัคร         
2504DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL EDUCATION
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2506DG00  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL MANAGEMENT(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2507DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPORTS MANAGEMENT
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2511DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN RELIGION AND DEVELOPMENT
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2515DS00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CRIMINOLOGY, JUSTICE ADMINISTRATION AND SOCIETY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2517DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUDDHIST STUDIES(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2519DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SOCIAL SCIENCES
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2512DS00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ETHICAL STUDIES FOR ORGANIZATION DEVELOPMENT
-      ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้     

    คณะเภสัชศาสตร์
  FACULTY OF PHARMACY

2615DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM SOCIAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE PHARMACY(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2616DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  PHYTOPHARMACEUTICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2612DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2613DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2614DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACEUTICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2617DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL PHARMACY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
  INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH

2904DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  DEMOGRAPHY(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         

    คณะเทคนิคการแพทย์
  FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY

3008DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  MEDICAL TECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         

    คณะทันตแพทยศาสตร์
  FACULTY OF DENTISTRY

3316DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  DENTAL BIOMATERIALS SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
2          เปิดรับสมัคร         
3314DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ORAL BIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะวิศวกรรมศาสตร์
  FACULTY OF ENGINEERING

3802DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM BIOMEDICAL ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
3803DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM ENVIRONMENTAL AND WATER RESOURCES ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
3806DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM INTEGRATED CHEMICAL ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
3807DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM MECHANICAL ENGINEERING
5          เปิดรับสมัคร         
3809DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM LOGISTICS AND ENGINEERING MANAGEMENT(INTERNATIONAL PROGRAM)
3          เปิดรับสมัคร         
3814DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
15          เปิดรับสมัคร         

    วิทยาลัยราชสุดา
  RATCHASUDA COLLEGE

3905DS00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   (ภาคพิเศษ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES
10          เปิดรับสมัคร         

    คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  FACULTY OF TROPICAL MEDICINE

4801DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  TROPICAL MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
20          เปิดรับสมัคร         
4803DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  CLINICAL TROPICAL MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
1          เปิดรับสมัคร         

    โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
  FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & INSTITUTE OF NUTRITION

5201DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM  NUTRITION
6          เปิดรับสมัคร         

    โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  FACULTY OF SCIENCE & FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & FACULTY OF DENTISTRY & FACULTY OF TROPICAL MEDI

6201DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM MOLECULAR MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
15          เปิดรับสมัคร         

    คณะสัตวแพทยศาสตร์
  FACULTY OF VETERINARY SCIENCE

6701DG02  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกเวชศาสตร์การผลิต)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM VETERINARY SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM) (PRODUCTION MEDICINE)
3          เปิดรับสมัคร         
6701DG04  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกวิทยาการระบาด)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM VETERINARY SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM) (EPIDEMIOLOGY)
1          เปิดรับสมัคร         

    คณะกายภาพบำบัด
  FACULTY OF PHYSICAL THERAPY

6801DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM PHYSICAL THERAPY(INTERNATIONAL PROGRAM)
3          เปิดรับสมัคร         

    สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
  INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES

7202DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM NEUROSCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
7203DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
7204DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM SYSTEMS BIOSCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
7          เปิดรับสมัคร         

    สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  RESEARCH INSTITUTE FOR LANGUAGES AND CULTURES OF ASIA

7304DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM MULTICULTURAL STUDIES(INTERNATIONAL PROGRAM)
3          เปิดรับสมัคร         
7301DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LINGUISTICS
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะศิลปศาสตร์
  FACULTY OF LIBERAL ARTS

7501DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM APPLIED LINGUISTICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
0          เปิดรับสมัคร         

    โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชา
  FACULTY OF PHARMACY, FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL, FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, FACULTY OF PUBLIC HEALTH, FACULTY OF SOCIAL SCIEN

7901DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)   
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         

    คณะพยาบาลศาสตร์
  FACULTY OF NURSING

2808DG00  พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
DOCTOR OF NURSING SCIENCE
-      ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้     

    วิทยาลัยศาสนศึกษา
  COLLEGE OF RELIGIOUS STUDIES

4001DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN RELIGIOUS STUDIES(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  COLLEGE OF MUSIC

4204DG00  ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF MUSIC PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAME)
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร

    วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  COLLEGE OF SPORT SCIENCE AND TECHNOLOGY

4301DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPORTS SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์
  FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & FACULTY OF NURSING

4601DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NURSING(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    วิทยาลัยการจัดการ
  COLLEGE OF MANAGEMENT

5001DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MANAGEMENT(INTERNATIONAL PROGRAM)
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร

    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

6901DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
  INSTITUTE FOR INNOVATIVE LEARNING

7101DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
  PROJECT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES

7704DG00  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    โครงการร่วมสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
  ASEAN INSTITUTE FOR HEALTH DEVELOPMENT INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH FACULTY OF PUBLIC HEALTH FACULTY OF TROPICAL MEDICINE FACULTY OF VETERINARY SCIENCE FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES AND FACULTY OF GRADUATE STUDIES

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ(คน) รับสมัครออนไลน์

    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL

2019MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  IMMUNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
15          เปิดรับสมัคร         
2021MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  ANATOMY
20          เปิดรับสมัคร         
2022MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  CLINICAL PSYCHOLOGY
10          เปิดรับสมัคร         
2030MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM PHARMACOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
11          เปิดรับสมัคร         
2040MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นจำลองทางการศึกษาแพทยศาสตร์   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM MODEL TECHNOLOGY FOR MEDICAL EDUCATION
5          เปิดรับสมัคร         
2042MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM MEDICAL BIOINFORMATICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
2043MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM HEALTH SCIENCE EDUCATION
15          เปิดรับสมัคร         
2018MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2023MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL MICROBIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2024MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FORENSIC SCIENCE
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2025MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN EPIDEMIOLOGY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2026MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL PHYSIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2027MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TRANSFUSION SCIENCE
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2029MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL PHYSICS
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2034MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลินิก
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL LABORATORY SCIENCE
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2037MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SURGERY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2038MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2039MS00  การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM AND MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2044MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PROSTHETICS, ORTHOTICS AND PEDORTHICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะวิทยาศาสตร์
  FACULTY OF SCIENCE

2101MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
2102MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  APPLIED MATHEMATICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
2104MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  MICROBIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
2105MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  BIOCHEMISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
20          เปิดรับสมัคร         
2106MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  ENVIRONMENTAL BIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
15          เปิดรับสมัคร         
2107MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  PATHOBIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2108MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  PHARMACOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
15          เปิดรับสมัคร         
2109MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM EXERCISE PHYSIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2110MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
20          เปิดรับสมัคร         
2111MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  PHYSIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2118MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  PHYSICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
30          เปิดรับสมัคร         
2119MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  TOXICOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
2129MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM CHEMISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
30          เปิดรับสมัคร         
2115MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2125MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FORENSIC SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2128MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL

2227MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM TRANSLATIONAL MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
6          เปิดรับสมัคร         
2228MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
2229MG01  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกจักษุวิทยา)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM) (OPHTHALMOLOGY)
2          เปิดรับสมัคร         
2229MG02  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกพยาธิวิทยา)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM) (PATHOLOGY)
2          เปิดรับสมัคร         
2229MG03  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกตจวิทยา)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM) (DERMATOLOGY)
6          เปิดรับสมัคร         
2229MG04  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกนิทราเวชศาสตร์)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM) (SLEEP MEDICINE)
2          เปิดรับสมัคร         
2229MG05  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกโสต ศอ นาสิกวิทยา)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM) (OTOLARYNGOLOGY)
2          เปิดรับสมัคร         
2231MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM DATA SCIENCE FOR HEALTH CARE(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2205MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL PATHOLOGY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2214MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HUMAN REPRODUCTION AND POPULATION PLANNING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2216MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PEDIATRIC NURSING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2217MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT NURSING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2218MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2218MS00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2219MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2220MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL PHYSICS
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2222MG03  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMMUNICATION DISORDERS
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2222MG04  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMMUNICATION DISORDERS
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2225MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN GERONTOLOGICAL NURSING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2226MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN MIDWIFERY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2230MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND TOXICOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะสาธารณสุขศาสตร์
  FACULTY OF PUBLIC HEALTH

2305MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  BIOSTATISTICS
10          เปิดรับสมัคร         
2305MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM BIOSTATISTICS
10          เปิดรับสมัคร         
2306MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
20          เปิดรับสมัคร         
2307MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20          เปิดรับสมัคร         
2307MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20          เปิดรับสมัคร         
2311MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน   
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
10          เปิดรับสมัคร         
2311MS00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
15          เปิดรับสมัคร         
2313MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM PUBLIC HEALTH INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMIOLOGY
0          เปิดรับสมัคร         
2313MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM PUBLIC HEALTH INFECTIOUS DISEASES AND EPIDEMIOLOGY
0          เปิดรับสมัคร         
2314MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ   
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM HEALTH EDUCATION AND HEALTH PROMOTION
15          เปิดรับสมัคร         
2314MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM HEALTH EDUCATION AND HEALTH PROMOTION
15          เปิดรับสมัคร         
2317MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM ENVIRONMENTAL HEALTH
15          เปิดรับสมัคร         
2317MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM ENVIRONMENTAL HEALTH
15          เปิดรับสมัคร         
2326MG00  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM
10          เปิดรับสมัคร         
2326MS00  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM
15          เปิดรับสมัคร         
2327MG00  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
0          เปิดรับสมัคร         
2328MG01  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) (วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน)   
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM (MAJOR COMMUNITY HEALTH SYSTEM DEVELOPMENT)
15          เปิดรับสมัคร         
2328MG02  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) (วิชาเอกโภชนวิทยา )   
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM (MAJOR NUTRITION)
10          เปิดรับสมัคร         
2328MG03  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) (วิชาเอกอนามัยครอบครัว)   
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM (MAJOR FAMILY HEALTH)
10          เปิดรับสมัคร         
2328MS01  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) (วิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน)   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM (MAJOR COMMUNITY HEALTH SYSTEM DEVELOPMENT)
15          เปิดรับสมัคร         
2328MS02  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) (วิชาเอกโภชนวิทยา )   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM (MAJOR NUTRITION)
10          เปิดรับสมัคร         
2328MS03  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) (วิชาเอกอนามัยครอบครัว)   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE (PUBLIC HEALTH) PROGRAM (MAJOR FAMILY HEALTH)
10          เปิดรับสมัคร         
2330MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย   
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM OCCUPATIONAL HEALTH NURSING
10          เปิดรับสมัคร         
2324MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH INFORMATICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2330MS00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (ภาคพิเศษ)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH NURSING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2331MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES

2402MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM APPROPRIATE TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR ENVIRONMENTAL SECURITY
10          เปิดรับสมัคร         
2402MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM APPROPRIATE TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR ENVIRONMENTAL SECURITY
10          เปิดรับสมัคร         
2404MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM LIVABLE CITY MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
15          เปิดรับสมัคร         
2404MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM LIVABLE CITY MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
15          เปิดรับสมัคร         
2401MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2401MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2408MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND TECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

2506MG00  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF EDUCATION PROGRAM EDUCATIONAL MANAGEMENT(INTERNATIONAL PROGRAM)
15          เปิดรับสมัคร         
2507MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา   
MASTER OF ARTS PROGRAM SPORT MANAGEMENT
20          เปิดรับสมัคร         
2507MS00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM SPORT MANAGEMENT
15          เปิดรับสมัคร         
2509MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
MASTER OF ARTS PROGRAM ENVIRONMENTAL SOCIAL SCIENCES
30          เปิดรับสมัคร         
2509MS00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM ENVIRONMENTAL SOCIAL SCIENCES
15          เปิดรับสมัคร         
2510MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข   
MASTER OF ARTS PROGRAM MEDICAL AND HEALTH SOCIAL SCIENCES
7          เปิดรับสมัคร         
2510MS00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM MEDICAL AND HEALTH SOCIAL SCIENCES
12          เปิดรับสมัคร         
2511MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา   
MASTER OF ARTS PROGRAM RELIGIONS AND DEVELOPMENT
10          เปิดรับสมัคร         
2512MS00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM ETHICAL STUDIES FOR ORGANIZATION DEVELOPMENT
10          เปิดรับสมัคร         
2513MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF ARTS PROGRAM  HEALTH SOCIAL SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
12          เปิดรับสมัคร         
2514MG00  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ   
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
30          เปิดรับสมัคร         
2514MS00  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM PUBLIC POLICY AND PUBLIC MANAGEMENT
30          เปิดรับสมัคร         
2519MS00  การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM MEDICAL INFORMATION MANAGEMENT
20          เปิดรับสมัคร         
2508MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะเภสัชศาสตร์
  FACULTY OF PHARMACY

2603MG00  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE  CLINICAL PHARMACY(INTERNATIONNAL PROGRAM)
8          เปิดรับสมัคร         
2604MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM SOCIAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE PHARMACY(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
2612MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
8          เปิดรับสมัคร         
2613MG05  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกจุลชีววิทยา)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM) (MICROBIOLOGY)
8          เปิดรับสมัคร         
2613MG06  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกชีวเคมี)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM) (BIOCHEMISTRY)
4          เปิดรับสมัคร         
2613MG07  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกเภสัชวิทยา)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM) (PHARMACOLOGY)
3          เปิดรับสมัคร         
2613MG08  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกสรีรวิทยา)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM) (PHYSIOLOGY)
5          เปิดรับสมัคร         
2619MG00  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHARMACEUTICAL PHYTOCHEMISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
8          เปิดรับสมัคร         
2622MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS (INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
2601MG00  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN PHARMACEUTICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2603MS00  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก(หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN CLINICAL PHARMACY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2616MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYTOPHARMACEUTICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
2620MG00  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN PHARMACOLOGY AND BIOMOLECULAR SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะพยาบาลศาสตร์
  FACULTY OF NURSING

2803MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก   
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM  PEDIATRIC NURSING
10          เปิดรับสมัคร         
2804MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING
30          เปิดรับสมัคร         
2805MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต   
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING
8          เปิดรับสมัคร         
2805MS00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING
10          เปิดรับสมัคร         
2810MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์   
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM MIDWIFERY
10          เปิดรับสมัคร         
2812MS00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
12          เปิดรับสมัคร         
2813MG01  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกการพยาบาลเด็ก)   
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM(INTERNATIONAL PROGRAM) (PEDIATRIC NURSING)
3          เปิดรับสมัคร         
2813MG02  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกการพยาบาลผู้ใหญ่ )   
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM(INTERNATIONAL PROGRAM) (ADULT NURSING)
4          เปิดรับสมัคร         
2813MG05  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)   
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM(INTERNATIONAL PROGRAM) (MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING)
3          เปิดรับสมัคร         
2804MS00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING
-      ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้     
2811MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN GERONTOLOGICAL NURSING
-      ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้     
2812MG00  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
-      ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้     

    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
  INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH

2901MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม   
MASTER OF ARTS PROGRAM  POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
15          เปิดรับสมัคร         
2903MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN POPULATION AND SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH(INTERNATIONAL PROGRAM)
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร
2905MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN POPULATION AND SOCIAL GERONTOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร

    คณะเทคนิคการแพทย์
  FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY

3008MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  MEDICAL TECHNOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
20          เปิดรับสมัคร         
3009MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN RADIOLOGICAL TECHNOLOGY(INTERNATION PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะทันตแพทยศาสตร์
  FACULTY OF DENTISTRY

3303MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  OPERATIVE DENTISTRY
5          เปิดรับสมัคร         
3319MG02  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM ENDODONTICS)
6          เปิดรับสมัคร         
3319MG03  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY)
2          เปิดรับสมัคร         
3319MG05  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY)
5          เปิดรับสมัคร         
3319MG07  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM MAXILLOFACIAL PROSTHETICS)
3          เปิดรับสมัคร         
3319MG08  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM ADVANCED GENERAL DENTISTRY)
2          เปิดรับสมัคร         
3319MG09  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM PEDIATRIC DENTISTRY)
5          เปิดรับสมัคร         
3321MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IMPLANT DENTISTRY(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
3309MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN GENERAL DENTISTRY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3311MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PEDIATRIC DENTISTRY
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3312MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ORTHODONTICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3314MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ORAL BIOLOGY(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะวิศวกรรมศาสตร์
  FACULTY OF ENGINEERING

3801MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
80          เปิดรับสมัคร         
3802MG00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM  BIOMEDICAL ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
20          เปิดรับสมัคร         
3803MG00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM ENVIRONMENTAL AND WATER RESOURCES ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
3804MG00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM INDUSTRIAL ENGINEERING
10          เปิดรับสมัคร         
3806MG00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM INTEGRATED CHEMICAL ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
3808MS00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM ENTERPRISE ARCHITECTURE
15          เปิดรับสมัคร         
3811MS00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM COMPUTER ENGINEERING
40          เปิดรับสมัคร         
3813MG00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM CHEMICAL ENGINEERING
25          เปิดรับสมัคร         
3816MS00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN
40          เปิดรับสมัคร         
3805MG00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3807MG00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3810MG00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3810MS00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3815MG00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องรับรู้
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRONICS AND SENSORS ENGINEERING
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
3817MG00  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN RAILWAY TRANSPORTATION SYSTEM(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    วิทยาลัยราชสุดา
  RATCHASUDA COLLEGE

3902MG01  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (วิชาเอกการปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ)   
MASTER OF ARTS PROGRAM REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (REHABILITATION COUNSELING FOR PERSON WITH DISABILITIES)
3          เปิดรับสมัคร         
3902MG02  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (วิชาเอกการบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ)   
MASTER OF ARTS PROGRAM REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (REHABILITATION ADMINISTRATION FOR PERSON WITH DISABILITIES)
3          เปิดรับสมัคร         
3902MG03  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก)   
MASTER OF ARTS PROGRAM REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (ASSISTIVE TECHNOLOGY)
3          เปิดรับสมัคร         
3902MG04  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (วิชาเอกการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านตาบอดและสายตาเลือนราง)   
MASTER OF ARTS PROGRAM REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (BLIND AND LOW VISION REHABILITATION)
3          เปิดรับสมัคร         
3902MS01  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (วิชาเอกการปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ)   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (REHABILITATION COUNSELING FOR PERSON WITH DISABILITIES)
3          เปิดรับสมัคร         
3902MS02  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (วิชาเอกการบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ)   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (REHABILITATION ADMINISTRATION FOR PERSON WITH DISABILITIES)
3          เปิดรับสมัคร         
3902MS03  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก)   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (ASSISTIVE TECHNOLOGY)
3          เปิดรับสมัคร         
3902MS04  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (วิชาเอกการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านตาบอดและสายตาเลือนราง)   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES (BLIND AND LOW VISION REHABILITATION)
3          เปิดรับสมัคร         
3904MS00  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF EDUCATION PROGRAM EDUCATION FOR PERSONS WITH SPECIAL
20          เปิดรับสมัคร         

    วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
  COLLEGE OF SPORT SCIENCE AND TECHNOLOGY

4301MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM  SPORTS SCIENCE
15          เปิดรับสมัคร         
4301MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS SCIENCE
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  FACULTY OF TROPICAL MEDICINE

4801MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM TROPICAL MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
20          เปิดรับสมัคร         
4807MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SCHOOL HEALTH(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
4802MG00  อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF CLINICAL TROPICAL MEDICINE PROGRAM IN TROPICAL PEDIATRICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร
4803MG00  อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF CLINICAL TROPICAL MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร
4806MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร

    สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
  NATIONAL INSTITUTE FOR CHILD AND FAMILY DEVELOPMENT

4901MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM HUMAN DEVELOPMENT
15          เปิดรับสมัคร         
4901MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM HUMAN DEVELOPMENT
20          เปิดรับสมัคร         

    โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
  FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & INSTITUTE OF NUTRITION

5201MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM NUTRITION
5          เปิดรับสมัคร         
5201MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM NUTRITION
9          เปิดรับสมัคร         

    โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
  FACULTY OF SCIENCE & FACULTY OF PHARMACY

5501MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM PLANT SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM)
15          เปิดรับสมัคร         

    ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
  CONTEMPLATIVE EDUCATION CENTRE

6501MS00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM CONTEMPLATIVE EDUCATION
20          เปิดรับสมัคร         
6501MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CONTEMPLATIVE EDUCATION
-      ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้     

    คณะสัตวแพทยศาสตร์
  FACULTY OF VETERINARY SCIENCE

6703MG01  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกวิทยาศาสตร์การวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM) (VETERINARY DIAGNOSTIC SCIENCES)
5          เปิดรับสมัคร         
6703MG02  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกเวชศาสตร์ประยุกต์ทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM) (APPLIED VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCES AND VETERINARY PUBLIC HEALTH)
5          เปิดรับสมัคร         
6703MG03  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) (วิชาเอกการจัดการสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์ และสัตว์ป่า)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM VETERINARY BIOMEDICAL SCIENCES(INTERNATIONAL PROGRAM) (ZOO ANIMAL AND WILDLIFE HEALTH MANAGEMENTS)
5          เปิดรับสมัคร         

    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  FACULTY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

6901MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ)   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM COMPUTER SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
30          เปิดรับสมัคร         
6902MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM CYBER SECURITY AND INFORMATION ASSURANCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
15          เปิดรับสมัคร         
6903MS00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน(หลักสูตรนานาชาติ)   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM GAME TECHNOLOGY AND GAMIFICATION(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         

    สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
  INSTITUTE OF MOLECULAR BIOSCIENCES

7202MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM NEUROSCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         
7203MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         

    สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
  RESEARCH INSTITUTE FOR LANGUAGES AND CULTURES OF ASIA

7301MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์   
MASTER OF ARTS PROGRAM LINGUISTICS
10          เปิดรับสมัคร         
7302MS00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม   (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
80          เปิดรับสมัคร         
7302MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN LANGUAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
7303MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CULTURAL STUDIES
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)

    สถาบันโภชนาการ
  INSTITUTE OF NUTRITION

7401MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM FOOD SCIENCE FOR NUTRITION(INTERNATIONAL PROGRAM)
15          เปิดรับสมัคร         
7402MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM TOXICOLOGY AND NUTRITION FOR FOOD SAFETY
20          เปิดรับสมัคร         
7403MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM NUTRITION AND DIETETICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
20          เปิดรับสมัคร         

    คณะศิลปศาสตร์
  FACULTY OF LIBERAL ARTS

7501MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF ARTS PROGRAM APPLIED LINGUISTICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
30          เปิดรับสมัคร         

    โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
  PROJECT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES

7703MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา   
MASTER OF ARTS PROGRAM HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES
20          เปิดรับสมัคร         
7702MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HUMAN RIGHTS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-           รอประกาศ          
( ติดต่อประธานหลักสูตร)
7701MG00  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HUMAN RIGHTS AND DEMOCRATISATION(INTERNATIONAL PROGRAM)
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร

    โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชา
  FACULTY OF PHARMACY, FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL, FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, FACULTY OF PUBLIC HEALTH, FACULTY OF SOCIAL SCIEN

7901MG00  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)   
MASTER OF SCIENCE PROGRAM HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT(INTERNATIONAL PROGRAM)
10          เปิดรับสมัคร         

ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง

สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ(คน) รับสมัครออนไลน์

    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL

2035NG00  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร

    คณะทันตแพทยศาสตร์
  FACULTY OF DENTISTRY

3318NG00  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ทันตกรรมรากเทียม(หลักสูตรนานาชาติ)
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN DENTAL IMPLANT PROSTHODONTICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
-      ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้     
3319NG00  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN DENTISTRY
-      ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้     

    วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  PRA MONGKUTKLAO COLLEGE OF MEDICINE

3613NG00  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร

ระดับประกาศนียบัตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรับ(คน) รับสมัครออนไลน์

    คณะทันตแพทยศาสตร์
  FACULTY OF DENTISTRY

3310CG00  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ)   
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM MAXILLOFACIAL PROSTHETICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
5          เปิดรับสมัคร         
3319CG01  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (วิชาเอกทันตกรรมทั่วไป)   
GRADUATE DIPLOMA DENTISTRY (GENERAL DENTISTRY)
7          เปิดรับสมัคร         
3319CG03  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (วิชาเอกทันตกรรมหัตถการ)   
GRADUATE DIPLOMA DENTISTRY (OPERATIVE DENTISTRY)
5          เปิดรับสมัคร         
3319CG04  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (วิชาเอกปริทันตวิทยา)   
GRADUATE DIPLOMA DENTISTRY (PERIODONTICS)
2          เปิดรับสมัคร         
3319CG05  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (วิชาเอกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)   
GRADUATE DIPLOMA DENTISTRY (ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY)
2          เปิดรับสมัคร         
3319CG07  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (วิชาเอกวิทยาระบบบดเคี้ยว)   
GRADUATE DIPLOMA DENTISTRY (MASTICATORY SCIENCE)
2          เปิดรับสมัคร         
3319CG09  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)   
GRADUATE DIPLOMA DENTISTRY (ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY)
15          เปิดรับสมัคร         

    คณะสัตวแพทยศาสตร์
  FACULTY OF VETERINARY SCIENCE

6702CG00  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก(หลักสูตรนานาชาติ)   
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM CLINICAL VETERINARY SCIENCE(INTERNATIONAL PROGRAM)
6          เปิดรับสมัคร         

    คณะกายภาพบำบัด
  FACULTY OF PHYSICAL THERAPY

6802CG01  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก (กายภาพบำบัดการจัด ดัด ดึง)   
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM CLINICAL PHYSICAL THERAPY (MANIPULATIVE PHYSICAL THERAPY)
15          เปิดรับสมัคร         
6802CG02  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก (กายภาพบำบัดโรคหลอดเลือดสมอง)   
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM CLINICAL PHYSICAL THERAPY (STROKE PHYSICAL THERAPY)
4          เปิดรับสมัคร         
6802CG03  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก (กายภาพบำบัดเด็ก)   
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM CLINICAL PHYSICAL THERAPY (PEDIATRIC PHYSICAL THERAPY)
4          เปิดรับสมัคร         
6802CG04  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก (กายภาพบำบัดชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ)   
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM CLINICAL PHYSICAL THERAPY (COMMUNITY AND HEALTH PROMOTION PHYSICAL THERAPY)
3          เปิดรับสมัคร         
6802CG05  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL PHYSICAL THERAPY
-      ไม่เปิดรับสมัครในรอบนี้     

    คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  FACULTY OF TROPICAL MEDICINE

4804CG00  ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ)
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE(INTERNATIONAL PROGRAM)
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร
4806CG00  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATICS(INTERNATIONAL PROGRAM)
- ติดต่อขอข้อมูลเพื่อสมัคร