เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   24   พฤษภาคม   พ.ศ. 2567

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

คณบดี

Prof. Dr.Patcharee Lertrit, MD

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 • ตำแหน่งบริหาร : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
 • สังกัด :  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • อีเมล์ : deangr@mahidol.ac.th

รองคณบดี

Associate Professor Varaporn Akkarapatumwong, Ph.D.

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์
อัครปทุมวงศ์

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • email

Assistant Professor Suthep Wiyakrutta, Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ
ไวยครุฑธา

 • รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
 • email

Asst. Prof. Dr. Thanadol Pritranan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนดล ปริตรานันท์

 • รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง
 • email

Dr. Somchai Trakarnrung, Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง

 • รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา
 • email

Noppadol Wanichworanant, Ph.D.

อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์

 • รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
 • email

Sorachai Srisuma, M.D., Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ

 • รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
 • email

Bunyarit Panyapinyopol, Ph.D.

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์
ปัญญาภิญโญผล

 • รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ
 • email

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชูศักดิ์
โอกาศเจริญ

 • รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล
 • email

Dr. Aung Win Tun

Dr. Aung Win Tun

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • email

Wichit Suthammarak, M.D., Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชิต
สุธรรมารักษ์

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดดิจิทัล
 • email