วันอาทิตย์ที่   18   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

คณบดี

Prof. Dr.Patcharee Lertrit, MD

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 • ตำแหน่งบริหาร : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
 • สังกัด :  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • อีเมล์ : deangr@mahidol.ac.th

รองคณบดี

Associate Professor Varaporn Akkarapatumwong, Ph.D.

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์
อัครปทุมวงศ์

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • email

Assistant Professor Suthep Wiyakrutta, Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ
ไวยครุฑธา

 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา
 • email

Asst. Prof. Dr. Thanadol Pritranan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนดล ปริตรานันท์

 • รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง
 • email

Dr. Somchai Trakarnrung, Ph.D.

อาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง

 • รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ
 • email

Associate Professor Sunee Kanyajit, Ph.D.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร

 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • email

Noppadol Wanichworanant, Ph.D.

อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์

 • รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • email

Sorachai Srisuma, M.D., Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ

 • รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
 • email

Bunyarit Panyapinyopol, Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์
ปัญญาภิญโญผล

 • รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ
 • email

Dr. Aung Win Tun

Dr. Aung Win Tun

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • email

Wichit Suthammarak, M.D., Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชิต
สุธรรมารักษ์

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • email