Contact Info

The Language Center
Faculty of Graduate Studies
Mahidol University
Tel: 02-441-4125
ext 150-152
Fax: 02-441-9317
 ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป
(หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
อบรม 10 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2561

ขยายเวลารับสมัครและชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ - 8 พฤศจิกายน 2561
ค่าลงทะเบียน : 5,500 บาท (พิเศษ!... ลด 5% สำหรับ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไปที่เคยอบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตรระยะสั้น)
สถานที่เรียน : อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 กำหนดการณ์จัดอบรม
 สถานที่อบรม และ รายชื่อผู้อบรม