ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น)
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
เรียนวันเสาร์ เริ่มเรียน วันที่ 25 เมษายน – 18 กรกฎาคม 2563
ค่าลงทะเบียน 8,500 บาท


• English for Professionals • Intensive MU GRAD Plus
• Grammar Refreshments • Intensive TOEFL ITP
• Writing Essentials • English Pronunciation for Oral Academic Presentation


เรียนวันอังคารและวันพฤหัสบดี เริ่มเรียน วันที่ 21 เมษายน – 9 มิถุนายน 2563
ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท


• Writing Score Boost Up • Intensive MU Grad Test
• Intensive TOEIC(พิเศษ ! ส่วนลด 5% สำหรับนักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไปที่เคย
อบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตรระยะสั้น)

สถานที่เรียน อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


โปรดอ่านก่อนสมัคร กำหนดการจัดอบรม
 ชื่อ วัน เวลา และสถานที่อบรม