Contact Info

The Language Center
Faculty of Graduate Studies
Mahidol University
Tel: 02-441-4125
ext 150-152
Fax: 02-441-9317
 ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป
(หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
อบรม 9 มีนาคม - 27 เมษายน 2562

(ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 7 มีนาคม 2562)

ค่าลงทะเบียน : 5,500 บาท (พิเศษ!... ลด 5% สำหรับ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไปที่เคยอบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตรระยะสั้น)
สถานที่เรียน : อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โปรอ่านก่อนสมัคร


 
 กำหนดการณ์จัดอบรม
 ชื่อ วัน เวลา และสถานที่อบรม