เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   21   เมษายน   พ.ศ. 2567

ข่าวสารภายในบัณฑิตวิทยาลัย


ประจำปี 2561

โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

วันที่ 16 ส.ค. 2561
ณ องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วันที่ 8 ส.ค. 2561
ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการ International Symposium on Neuroscience and Global Health 2018

วันที่ 8 ส.ค. 2561
ณ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

International Symposium on Neuroscience and Global Health 2018

วันที่ 7 ส.ค. 2561
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Neuroscience and Global Health 2018

วันที่ 6-8 ส.ค. 2561
ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

The 3rd International Conference on Applied Science and Health (ICASH 3)

วันที่ 3 ส.ค. 2561
ณ ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการงาน "มหิดล – วันแม่" ประจำ 2561

วันที่ 1 ส.ค. 2561
ณ สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย ทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
ณ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อ "งานประจำสู่งานจดลิขสิทธิ์"

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Surveillance Audit ครั้งที่ 1 ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ คณะทันตแพทยศาสตร์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น"

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ณ ห้อง 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ณ ห้อง 606 ชั้น 6 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการแบ่งปันความรู้ "งานประจำ สู่งานวิจัย"

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุม K 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ สถาบันโภชนาการ

วันที่ 27 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุม อารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา

วันที่ 25 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุม 206 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 22 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

วันที่ 15 มิถุนายน 2561
ณ อาคารปัญญาวัฒนา ชั้น 3 ห้องประชุมเจิรญคุณธรรม (1303) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

วันที่ 14 มิถุนายน 2561
ณ ห้องศาสตราจารย์นายแพทย์กนก ภาวะสุทธิไพศิฐ A108 ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ คณะเทคนิคการแพทย์

วันที่ 13 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่ 11 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมพยัคฆ์ไกรสี ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อ "เขียนผลงานอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์"

วันที่ 6 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาอังกฤษ)

วันที่ 3 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรม "เสริมทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ"

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและระงับอัคคีภัย 2561"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล 2561

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ณ ห้อง 109 ชั้น 1 อาคารปัญญาพิพัฒน์ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรม การช่วยกู้ชีพเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (CPR & AED)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ณ ห้อง IL5 ชั้น 1 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "การสื่อสารเชิงบวกกับสุนทรียปรัศนี" ปีการศึกษา 2560

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมเสนอผลงานใน โครงการ "Learn Do Development : เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา"

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ณ ห้อง 530 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @ Dhaka Regency Hotel & Resort Ltd., Bangladesh

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ณ Dhaka Regency Hotel & Resort Ltd. ประเทศบังคลาเทศ

โครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อ"ระเบียบพัสดุใหม่ทำอย่างไรให้ถูกต้อง รวดเร็ว"

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "ความรู้ความเข้าใจใน มหาวิทยาลัยมหิดล"

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "ต้นกล้า" 2561

วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561
ณ ธีรมา คอทเทจ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จาก Student Exchange Organization ประเทศอินโดนีเชีย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ณ หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ "DIGITAL UNIVERSITY : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน"

วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

งานประกาศผลรางวัล โครงการ "Multimedia Creation Idea and Contest" ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ณ ห้อง Mini Theater อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการใช้โปรแกรม EndNote จัดการข้อมูลบรรณานุกรม (บรรยายไทย)

วันที่ 28 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "Multimedia Creation Idea and Contest"

วันที่ 27 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "A Day of Fire Safety"

วันที่ 27 เมษายน 2561
ณ บริเวณโถงต้อนรับ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ วิทยาลัยราชสุดา

วันที่ 26 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 2 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

รดน้ำขอพรนายกสมาคม และกรรมการอาวุโส สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 25 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการแบ่งปันความรู้ "งานประจำ สู่งานวิจัย"

วันที่ 25 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 24 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมจันทนา นิลวรากูร ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการจัดสวนขวด-สวนแก้วจิ๋ว "Terrarium Miniature World"

วันที่ 22 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "สืบสานประเพณีไทยสร้างกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2561" ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี จังหวัดนครปฐม

วันที่ 20 เมษายน 2561
ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม

โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

วันที่ 19 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยาย "การปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ"

วันที่ 18 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ สืบสานประเพณีไทย "รดน้ำขอพร ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ 2561"

วันที่ 10 เมษายน 2561
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @ Annapurna Hotel, Nepal

วันที่ 8 เมษายน 2561
ณ Annapurna Hotel ประเทศเนปาล

โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ คณะศิลปศาสตร์

วันที่ 5 เมษายน 2561
ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

วันที่ 5 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมสระบัว (109) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วันที่ 3 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม กระแส ชนะวงศ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

การตรวจสุขภาพประจำปี บัณฑิตวิทยาลัย 2561

วันที่ 2 เมษายน 2561
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์"

วันที่ 1 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

MU Grad Environmental Conservation ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 25 มีนาคม 2561
ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @ Chatrium Hotel Royal Lake Yangon, Myanmar

วันที่ 23 มีนาคม 2561
ณ Chatrium Hotel Royal Lake Yangon, Myanmar

โครงการ กิจกรรม "Big Cleaning Day"

วันที่ 17 มีนาคม 2561
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "การจัดการความรู้" บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล"

วันที่ 15 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ '' MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล''

วันที่ 15 มีนาคม 2561
ณ ห้อง COM-LAB 2 ชั้น 3 อาคารธนากร อ้วนอ่อน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โครงการปฏิบัติธรรม "การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล" ปีการศึกษา 2560

วันที่ 10-12 มีนาคม 2561
ณ ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง วัดพระธาตุโพธิ์ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @Prama Sanur Beach Bali Hotel, Indonesia

วันที่ 9 มีนาคม 2561
ณ Prama Sanur Beach Bali Hotel ประเทศอินโดนีเซีย

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @JW Marriott Hotel Medan, Indonesia

วันที่ 7 มีนาคม 2561
ณ JW Marriott Hotel Medan ประเทศอินโดนีเซีย

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @Ciputra Hotel Jakarta, Indonesia

วันที่ 5 มีนาคม 2561
ณ Ciputra Hotel Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย

โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2561

วันที่ 4 มีนาคม 2561
ณ สนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงาน 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 มีนาคม 2561
ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "Multimedia Creation" ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้อง Mini theater อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ Cultural Trip: University Outing สะดิ้งใกล้มอ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรม "การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร"

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโครงการ การใช้โปรแกรม EndNote จัดการข้อมูลบรรณานุกรม (บรรยายไทย)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

งานครบรอบ 54 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดระบบ QR Payment

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรม "การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล" (บรรยายภาษาไทย)

วันที่ 27 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการมหิดลอาสาพัฒนาความรู้สู่น้อง ณ โรงเรียนบ้านช่องแคบ

วันที่ 19 - 20 มกราคม 2561
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ 1 วันเพื่อ 1 ปี ส่งมอบวันดีดีให้แก่ผู้พิการทางสายตา

วันที่ 18 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2560

อบรม การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin (บรรยายภาษาไทย)

วันที่ 23 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรม "Art of Public Speaking workshop"

วันที่ 21 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการทูตบัณฑิตมหิดล ร่วมใจ มิตรชิดใกล้ชุมชนมหาสวัสดิ์

วันที่ 17 ธันวาคม 2560
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โครงการผ่อนคลาย กับ Art Therapy

วันที่ 17 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประขุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

อบรม Risk Management to Objective Achievement

วันที่ 12 ธันวาคม 2560
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม Startups Kickoff

วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

อบรม "การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยสถาบัน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการสัมมนาบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย 2560 #สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2560
ณ นครโฮจิมินห์ – ฟานเทียด (มุยเน่) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

อบรม " HOW TO PRESENT LIKE A PROFESSIONAL"

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประขุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

อบรม TAX REFUND รู้ทันการลงทุน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ณ อาคารเรียนรวม ( ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

โครงการ "ร้อยรักดวงใจชาวบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมถวายไว้อาลัย"

วันที่ 19 - 29 ตุลาคม 2560
ณ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาไทย)

วันที่ 28 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันสถาปนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

วันที่ 15 กันยายน 2560
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

วันที่ 12 กันยายน 2560
ณ หอประชุมมหิดลสิทธิคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตพบมิตรใหม่ 1 Day At Mahidol

วันที่ 2 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุม 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 2 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุม 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรมเทคนิคการเลือกหัวข้อ และการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)

วันที่ 17 มิถุนายน 2560
ณ ห้อง B1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยายพิเศษ หัวข้อ โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด

วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

บัณฑิตวิทยาลัย : โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ

วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2560
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการ ต้นกล้า 2560

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายสังคมศาสตร์)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายวิทยาศาสตร์)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2560
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการ Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่ 28 เมษายน 2560
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560

วันที่ 27 เมษายน 2560
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการ Grad MU อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ตามรอยพ่อ ครั้งที่ 1

วันที่ 22-23 เมษายน 2560
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประชุมคณะกรรมการนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2560

วันที่ 24 เมษายน 2560
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการ เจ๋งจนคนอื่นต้องจับตา

วันที่ 21 เมษายน 2560
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการ"สืบสานประเพณีไทยสร้างกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ 2560"

วันที่ 20 เมษายน 2560
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย "รดน้ำขอพร ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ 2560"

วันที่ 12 เมษายน 2560
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม Digital Literacy Thailand 4.0

วันที่ 9 เมษายน 2560
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การตรวจสุขภาพประจำปี 2560

วันที่ 4 เมษายน 2560
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการ FGS Lecture Series เรื่อง "Organisational Transformation: Private Sector Perspectives

วันที่ 31 มีนาคม 2560
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการปั่นเพื่อกาย ทำความดีถวายพ่อหลวง

วันที่ 19 มีนาคม 2560
ณ สวนพุทธมณฑล ศาลายา นครปฐม

โครงการ "เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต ครั้งที่ 2"

วันที่ 2 มีนาคม 2560
ณ ห้องคชสีห์ ชั้น 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะผู้บริหาร Kathmandu University ประเทศ Nepal

วันที่ 2 มีนาคม 2560
ณ ห้องจัดเลี้ยง 327 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ MLC มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2560 "มหิดลเกมส์ 2017"

วันที่ 2 มีนาคม 2560
ณ สนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน 48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 มีนาคม 2560
ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ

วันที่ 1 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2560

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

งาน Mahidol University International Night 2016

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม "Art of public speaking workshop"

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ค่ายอาสาสร้างเสริมสุขภาพและจินตภาพแด่น้องและชุมชน

วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

งานครบรอบ 53 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

งานทำบุญ รำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ล่วงลับ "สวัสดิ์-ณัฐ-อดุลย์"

วันที่ 16 มกราคม 2560
ณ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม Digital Literacy Training

วันที่ 20 มกราคม 2560
ณ ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

โครงการ Cultural Trip : วัฒนธรรมสัญจร ณ บางกระเจ้า

วันที่ 21-22 มกราคม 2560
ณ ศูนย์ศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2560

วันที่ 15 มกราคม 2560
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2560

วันที่ 12-13 มกราคม 2560
ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม Internal Auditor

วันที่ 12-13 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม 206 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเสริมทักษณะการสื่อสารด้วยภาษามือ

วันที่ 13 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเปิดตำรับขนมไทย : ลูกชุบ

วันที่ 8 มกราคม 2560
ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม Internal Auditor

วันที่ 5-6 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม 206 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประจำปี 2559

อบรม การวิจัยเชิงคุณภาพ (ภาษาอังกฤษ)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม Thai Culture for Daily Life 2016

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ซุ้มถวายความอาลัย "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม "การวิจัยเชิงคุณภาพ"

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม "การโน้มน้าวและการสร้างแรงจูงใจ"

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม "การบริหารเวลาและการจัดการความขัดแย้ง"

วันที่ 28 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พิธีมอบทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2559

วันที่ 26 ตุลาคม 2559
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรมการใช้โปรแกรรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาอังกฤษ)

วันที่ 22 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม How to write a research proposal (บรรยายภาษาอังกฤษ)

วันที่ 21 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรมการใช้โปรแกรรม SPSS Windows ขั้นพื้นฐาน

วันที่ 15 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัย (สายวิทยาศาสตร์)

วันที่ 14 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรมเทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรม

วันที่ 7 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

FGS Lecture Series เรื่อง "Workshop on Doctoral Research Strategies"

วันที่ 27 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการสองฝั่งเกมส์ (กีฬาเชื่อมสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2559)

วันที่ 25 กันยายน 2559
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Cultural Relations Trip @ Ratchaburi Province

วันที่ 23-24 กันยายน 2559
ณ หมู่บ้านห้วยผาก จังหวัดราชบุรี

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันมหิดล"

วันที่ 24 กันยายน 2559
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา / คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุน Capacity Building for Institutions in Myanmar (CBIM) และ Mahidol – Norway Capacity Building initiative for Asia (CBIA)

วันที่ 21 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

งานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจําปีการศึกษา 2559

วันที่ 18 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การอบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin"

วันที่ 17 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพ และทักษะการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้ามวลชน (Art of public speaking)

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 และวันที่ 7 ,14,21 และ 28 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ Infographic เพื่องานวิชาการ

วันที่ 11 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมโครงการ "การช่วยกู้ชีพเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (CPR & AED)"

วันที่ 4 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการบัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน "ตะลอนทัวร์ ทั่วเมืองไทย"

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ (Mahidol Learning Center) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "ก๊าซเรือนกระจกและการคัดแยกขยะ"

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา "โหมโรงอาเซียน" (ASEAN Overture) : ASEAN and Postgraduate Studies

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2559
ณ ห้อง 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม Service Excellence การบริการอย่างมืออาชีพ

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 5 สิงหาคม 2559
ณ อาคารราชกรีฑาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ สมาคมราชกรีฑาสโมสร กรุงเทพฯ

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม "Technique for Proposal Examination (English Version)"

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการเขียน พม. เพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น"

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

วันที่ 4 - 15 กรกฎาคม 2559
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท

ประชุมวิชาการนานาชาติ "The Second Annual Symposium on Aging and Old-Age in Asia-Pacific"

วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559
ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Effective Presentation Technique in Academic Meeting." ในการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558

วันที่ 29 มิถุนายน 2559
ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการศิลปะแกะสลักผักผลไม้

วันที่ 26 มิถุนายน 2559
ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม "เทคนิคการเขียนและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์"

วันที่ 25 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย - หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2558

วันที่ 23 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

วันที่ 22 มิถุนายน 2559
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

อบรม "การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน"

วันที่ 18 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการค่ายบัณฑิตอาสาเสริมสร้างชุมชนองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559

วันที่ 9 -12 มิถุนายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี

กีฬา สกอ. "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 35

วันที่ 4 - 11 มิถุนายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี

งานพิธีมอบใบรับรองต่ออายุ "Green Meetings"

วันที่ 9 มิถุนายน 2559
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรม เซ็นทาราแกรด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ค่ายปฏิบัติภาวนา ตามวิถี วัดป่าพระกรรมฐาน ปี 2559

วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2559
ณ วัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

กีฬาสี่หน่วยงานประสานสัมพันธ์ ประจำปี 2559

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประชุมวิชาการ "The 4th ASIAN ACADEMIC SOCIETY INTERNATIONAL CONFERENCE (AASIC) 2016"

วันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2559
ณ อาคาร Mahidol Learning Center (MLC)

บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559

วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรม "เพาะกล้า สู่ผู้นำกิจกรรมนักศึกษาพันธุ์ดี" ปีการศึกษา 2559

วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

วันที่ 27 - 28 เมษายน 2559
ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ Grad sports Day 2016 "กีฬาเชื่อมสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา"9

วันที่ 23-24 เมษายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการ "คุณช้างจับมือ ส่งสุขผ่านผ้า สู่ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง"

วันที่ 8 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

โครงการประเพณีรดน้ำผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

วันที่ 5 เมษายน 2559
ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

พิธีมอบรางวัล นักศึกษา โครงการ BA -2016 'รุ่น 9 ' (Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University – 2016)

วันที่ 1 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

อบรม "บุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม"

วันที่ 1 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

พิธีเปิดส่วนต่อขยายศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Incubator (Gii) โรงงานต้นแบบ

วันที่ 31 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TURNITIN "การใช้โปรแกรมระบบการตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ"

วันที่ 19 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บัณฑิตศึกษา นำพาความรู้สู่เด็กและชุมชน

วันที่ 17 มีนาคม 2559
ณ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559

วันที่ 4 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

งาน 47 ปี วันพระราชทานนาม 128 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 มีนาคม 2559
ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ " เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต" (Wheelchair for Pets)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้อง คชสี ชั้น 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จัดสอบ MU GRAD Test Online (รอบทดสอบระบบ)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1 )

วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายฯ ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

CULTURAL RELATIONS TRIP 2016

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2559
ณ จังหวัดลพบุรี

บรรยายพิเศษ หัวข้อ "พัฒนาบุคลิกภาพและเติมเต็มศักยภาพสำหรับผู้นำรุ่นใหม่"

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

งานครบรอบ 52 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์กิจกรรม 2559

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
ณ บ้านไม้ธารารีสอร์ท ต. คลองโคน อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ " การตรวจสอบภายใน "

วันที่ 26 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยายเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 21 มกราคม 2559
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารจำลอง หะริณสุต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฐมนิเทศโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 14 มกราคม 2559
ณ ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

งาน Mahidol University International Night 2015

วันที่ 15 มกราคม 2559
ณ อาคารสริริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2558

งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2559 "Colorful Party & Happy New Year 2016"

วันที่ 30 ธันวาคม 2558
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรมเรื่อง "เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรม"

วันที่ 19 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

อบรม สุขใจกับการทำงาน

วันที่ 16 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

วันที่ 16 ธันวาคม 2558
ณ วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ กรุงเทพฯ

เสวนาธรรม "สร้างพลังชีวิตด้วยแนวคิดเชิงบวก"

วันที่ 9 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

โครงทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายฯ ครั้งที่ 1

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำเดือนพฤศจิกายน "ก้าวทัน ภาษีน่ารู้"

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559 - 2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

อบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin"

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

บรรยายพิเศษ เรื่อง Research Methods for Postgraduate students

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย อบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin"

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โครงการ Volunteer Day 2015 "ชุบชีวิตสะพาน VOLUNTEER DAY "

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการเสวนา เรื่อง "การศึกษาข้ามพรมแดนในเอเชียแปซิฟิก : ความท้าทายและโอกาส"

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การเรียนการสอนงรายวิชา บฑคร 521 จริยธรรมการวิจัย (GRID 521 RESEARCH ETHICS) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

สัมมนาหลักสูตร Interdisciplinary Program for Biomedical Sciences (IPBS) Osaka University

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

งาน 'มหิดลวิชาการ' 2558

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

One day trip : Local lifestyle of Ancient Historic City of Thonburi

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปี 2558

วันที่ 28 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

อบรม "ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยสำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตร รุ่นที่ 3"

วันที่ 21 ตุลาคม 2558
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "การบริหารจัดการแบบองค์รวม"

วันที่ 20 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Orientation Postgraduate Programs Academic Year 2015

11 October 2015
at Mahidol Learning Center, Mahidol University (Salaya Campus)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การจัดการอนาคตและการจัดการความเสี่ยง"

วันที่ 30 กันยายน 2558
ณ ห้อง 408 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

งานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 29 กันยายน 2558
ณ ห้อง 408 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรม "ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยสำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตร" รุ่นที่ 2

วันที่ 23 กันยายน 2558
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดี...บัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่าน

วันที่ 7 กันยายน 2558
ณ หอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

วันที่ 29 สิงหาคม 2558
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "รู้เท่าทันการใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน"

วันที่ 28 สิงหาคม 2558
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อบรม "ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยสำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตร"

วันที่ 27 สิงหาคม 2558
ณ ห้องงานระบบสารสนเทศและกรจัดการฐานข้อมูล ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

อบรม "เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Microsoft Word"

วันที่ 25 สิงหาคม 2558
ณ ห้องงานระบบสารสนเทศและกรจัดการฐานข้อมูล ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

อบรม "Turnitin"ประจำปี 2558 ครั้งที่ 3

วันที่ 20 สิงหาคม 2558
ณ ห้องงานระบบสารสนเทศและกรจัดการฐานข้อมูล ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "มารู้จักเพื่อนใหม่ชื่อ ISO 9001 : 2015"

วันที่ 18 สิงหาคม 2558
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557

วันที่ 9 สิงหาคม 2558
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 9 สิงหาคม 2558
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรม "From Thailand to Myanmar We are Friends"

วันที่ 7 สิงหาคม 2558
ณ บริเวณตลาดนัดสีเขียว คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 7 สิงหาคม 2558
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการค่าย "เรียนรู้ภูมิปัญญา เสริมสร้างจินตสุข แก่เด็กและชุมชน

วันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558
ณ โรงเรียนบ้านเดื่อ อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID) หลักสูตร Intensive Courseสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

วันที่ 23 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2558
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ศาลายา

โครงการทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558

วันที่ 20 -29 กรกฎาคม 2558
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล

อบรม Technique for Proposal Examination (English Version)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องบรรยาย L 02 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท

บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ครั้งที่ 3

วันที่ 11 กรกฎาคม 2558
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2558
ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

แนะแนวหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริทร์

วันที่ 25 มิถุนายน 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมด้าน IT เรื่อง สาระน่ารู้ บัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 23 มิถุนายน 2558
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตร์ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

คณะทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมเยือนส่วนงาน (MU-Visit) บัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 22 มิถุนายน 2558
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

อบรม การใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

วันที่ 21 มิถุนายน 2558
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ศึกษาดูงานเรื่อง "กระบวนการเตรียมการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใต้เกณฑ์ AUN-QA

วันที่ 12 มิถุนายน 2558
ณ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรม "Turn it in"ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล ศาลายา

โครงการต้นกล้า 2558

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2558
ณ ไร่กุสุมา รีสอร์ท จ.สระบุรี

อบรม "เทคนิคการเลือกหัวข้อและการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์"

วันที่ 9 พฤษภาคม 2558
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

ประชุมชี้แจงทุน "Mahidol - Norway Capacity Building Initiative for ASEAN"

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยเนปาล

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

HR สัญจร : MUHR อาสาร่วมคิด ผูกมิตรส่วนงาน

วันที่ 30 เมษายน 2558
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1 )

วันที่ 28-29 เมษายน 2558
ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ 2558

วันที่ 10 เมษายน 2558
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัยจัดตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2558

วันที่ 3 เมษายน 2558
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วันที่ 27 มีนาคม 2558
ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น