เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   13   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

เพื่อให้การลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเหมาะสม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับคณะ วิทยาลัย และสถาบันฯ ต่างๆ ดังต่อไปนี้

ประจำปีการศึกษา 2562

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน PDF Files

คณะกายภาพบำบัด

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะศิลปศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาลัยศาสนศึกษา

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันโภชนาการ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์

โครงการร่วมสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

โครงการร่วมบัณฑิตวิทยาลัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนสันติศึกษา และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

ประจำปีการศึกษา 2561

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน PDF Files

คณะกายภาพบำบัด

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะศิลปศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาลัยศาสนศึกษา

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันโภชนาการ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล

โครงการร่วมสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561

โครงการร่วมบัณฑิตวิทยาลัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนสันติศึกษา และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2562

ประจำปีการศึกษา 2560

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลง

คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน PDF Files

คณะกายภาพบำบัด

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะศิลปศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาลัยศาสนศึกษา

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันโภชนาการ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล

ประจำปีการศึกษา 2559

คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน PDF Files

คณะกายภาพบำบัด

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะศิลปศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาลัยศาสนศึกษา

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันโภชนาการ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

โครงการร่วมคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล

ประจำปีการศึกษา 2558

คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน PDF Files

คณะกายภาพบำบัด

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะศิลปศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาลัยศาสนศึกษา

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันโภชนาการ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล

บัณฑิตวิทยาลัย

อัตราค่าใช้จ่ายอื่นๆ