เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   3   กรกฎาคม   พ.ศ. 2565

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

  เดือนกรกฎาคม 2565

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 - Detail
2 - Detail
3 - Detail
4 การประเมินประสิทธิผลและความคุ้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองแบบต่อเนื่องผ่านระบบสารสนเทศอินเทอร์เน็ตในผู้ป่วยภาวะวิกฤตด้วยการศึกษาแบบสุ่มเชิงกลุ่มและมีกลุ่มควบคุมในโรงพยาบาลศูนย์ของประเทศไทย Detail
5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การบำบัดรักษาด้วยการให้ออกซิเจนในเด็กสำหรับนักศึกษาพยาบาล Detail
6 การวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างของชั้น mucosa ในลำไส้เล็กของหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน Detail
7 การศึกษากลไกระดับโมเลกุลของการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังเนื้อเยื่อรอบข้างโดยใช้มะเร็งท่อน้ำดีชนิด intraductal growth เป็นโมเดล Detail
8 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Detail
9 ผลของแคลเซียมกลีเซอโรฟอสเฟตในน้ำยาบ้วนปากที่มีฟลูออไรด์ต่อการคืนกลับแร่ธาตุของเคลือบฟันน้ำนมมนุษย์ที่ถูกทำให้สูญเสียแร่ธาตุ: การทดลองในห้องปฏิบัติการ Detail
10 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนที่เป็นโรคลมชัก Detail
11 วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อมในชุมชน Detail

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 การจำลองพลวัตของวิวัฒนาการและการส่งผ่านโรคแบบผสมผสานกันของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 และ H3N2 Detail
2 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับการรับรู้ภาวะสุขภาพพฤติกรรมความเสี่ยงด้านสุขภาพจากสารเคมีทางการเกษตรและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของเกษตรกรที่ปลูกสับปะรด ในตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Detail
3 เครื่องมือตรวจสอบเว็บเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติตามมาตรฐาน CIS Detail