เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   6   กรกฎาคม   พ.ศ. 2563

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

  เดือนกรกฎาคม 2563

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 EFFECT OF RNAi-knockdown OF THE FATTY ACYL - CoA DEHYDROGENASES ON MITOCHONDRIAL SUPERCOMPLEX INTEGRITY IN C.elegans Detail
2 - Detail
3 - Detail
4 - Detail
5 - Detail
6 - Detail
7 - Detail
8 - Detail
9 - Detail
10 - Detail
11 กลยุทธ์ในการจัดการความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการทำนายสุขภาวะทางจิตใจในวัยรุ่น Detail
12 การดัดแปลงข้ามวัฒนธรรมและคุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเเบบประเมิน Tinnitus Functional Index ในผู้ป่วยไทย Detail
13 การทำปุ๋ยมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนพันธุ์ฟีเรธิมา พิกัวนา Detail
14 การบ่มเรซินคอมพอสิตทางทันตกรรมในสภาวะอุณหภูมิและแรงดันสูง Detail
15 การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของยา Exemestane ในการรักษามะเร็งเต้านมระยะกลับเป็นซ้ำเฉพาะที่หรือระยะแพร่กระจาย ในสตรีที่มีภาวะหมดประจำเดือนและมีผลการตรวจตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกในประเทศไท Detail
16 การพัฒนาเทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยาเพื่อการตรวจวัดเชื้อ Entamoeba histolytica และ Entamoeba moshkovskii Detail
17 การศึกษาการเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าอัตราส่วนออดภายใต้อิทธิพลคงที่ในการวิเคราะห์อภิมาน Detail
18 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการริเริ่มพัฒนาความงอกงามแห่งตนกับความกังวลต่อภาวะวิกฤตวัยกลางคนในวัยทำงาน โดยมีความเพียรเป็นตัวแปรส่งผ่านและตัวแปรกำกับ Detail
19 การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุบูรณะชั่วคราวชนิดบ่มตัวด้วยแสงที่มีไบโอแอกทีฟกลาส Detail
20 การศึกษาทดสอบความผิดปกติในการสร้างเม็ดเลือดด้วยวิธี whole mount in situ hybridization ในปลาม้าลาย Detail
21 การศึกษานำร่องการใช้กิจกรรมสื่อสารสุขภาพผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยแอปพลิเคชั่นไลน์ในการส่งเสริมความตั้งใจต่อการหลีกเลี่ยงการเปิดรับสื่อยั่วยุทางเพศ Detail
22 การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบและฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากขันทองพยาบาท Detail
23 การออกแบบหุ่นจำลองการฝึกเจาะเยื่อแก้วหูและใส่ท่อระบายในผู้ป่วยเด็กด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพทางการแพทย์และการพิมพ์ต้นแบบสามมิติ Detail
24 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง Detail
25 ความตั้งใจในระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างมารดาที่ได้รับข้อมูลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่านสื่อต่างกัน Detail
26 ความพร้อมของญาติผู้ดูแล การสนับสนุนจากครอบครัวและภาระการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะพึ่งพา Detail
27 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และการจัดการความปวดเฉียบพลันของพยาบาลในผู้บาดเจ็บที่หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน Detail
28 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์กับภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นในจังหวัดหนึ่ง เขตพื้นที่ภาคกลาง Detail
29 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและปัจจัยอิทธิพลในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดกินจ์หลังสิ้นสุดการรักษาหลัก Detail
30 ต้นทุนการไม่มาทำงานเนื่องจากการเจ็บป่วยในบุคลากรภาครัฐ: กรณีศึกษาในองค์กรภาครัฐแห่งหนึ่ง Detail
31 แบบแผนและปัญหาการนอนหลับของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและการจัดการของผู้ดูแล Detail
32 ประสิทธิผลของโปรแกรมอาหารสมดุลและยาบำรุงธาตุเหล็กต่อผลลัพธ์ด้านมารดาและผลลัพธ์การคลอดในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก Detail
33 ปัจจัยทำนายอาการเหนื่อยล้าในผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ได้รับยาต้านวัณโรค Detail
34 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้การทำหน้าที่ด้านการรู้คิดในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่ได้รับยาเคมีบำบัด Detail
35 ผลกระทบของการวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในภาวะจริงและการจัดการภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน โรงพยาบาลมะการักษ์ ประเทศไทย Detail
36 ผลกระทบของสมอลอินเตอร์เฟียริ่งอาร์เอ็นเอต่อกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวให้ลดลงสำหรับโรคที่สร้างสีผิวมากผิดปกติ Detail
37 ผลของการให้คำปรึกษาแนวซาเทียร์แบบกลุ่มที่มีต่อระดับความเครียด ภาระการดูแล และการทำหน้าที่ในครอบครัวของผู้ดูแลเด็กที่มีเชาวน์ปัญญาบกพร่อง Detail
38 ผลของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยประยุกต์แบบจำลองข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจและทักษะทางพฤติกรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร Detail
39 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนในการดูแลเท้าต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าและภาวะการสูญเสียความรู้สึกที่เท้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 Detail
40 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนร่วมกับแรงสนับสนุนของครอบครัวโดยการออกกำลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน 6 ท่า ต่อระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง Detail
41 ระบาดวิทยาโมเลกุลและคุณลักษณะของเชื้อ Cryptococcus neoformans/ gattii species complex ในยุคก่อนการระบาดของเชื้อ HIV Detail
42 ศักยภาพการต้านเชื้อราของสารสกัดแกนในเม็ดมะม่วงและตำรับต่อเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตฟัยท์ Detail

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 DEVELOPMENT OF EAREEG AND ITS APPLICATION Detail
2 ROBOT-ASSISTED PERCUTANEOUS PEDICLE SCREW INSERTION Detail
3 - Detail
4 - Detail
5 - Detail
6 - Detail
7 - Detail
8 การจำแนกประเภทของข้อความในเว็บบอร์ด Detail
9 การใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกผลิตอาร์เอ็นเอสายคู่ในการต้านไวรัสในกุ้ง Detail
10 การใช้สื่อรูปธรรมสองมิติและสามมิติในหน่วยการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อช่วยนักศึกษาสาขาเคมีสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับสมมาตรของโมเลกุล Detail
11 การตอบสนองทางพันธุกรรมต่อแบคเทอริโอเฟจของ Clostridium difficile Detail
12 การติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอและการเกิดโรคในกุ้ง Detail
13 การทำงานร่วมกันของแบคทีเรียต้านทานแคดเมียมและพืชในการบำบัดดินปนเปื้อนแคดเมียมโดยใช้การปลูกพืชร่วมกัน Detail
14 การปรับปรุงพื้นผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของไดโอดเปล่งแสงชนิดเพอรอฟสไกต์แบบชั้นเดียวและการแปรใช้ใหม่ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ที่ใช้คาร์บอนเป็นขั้วไฟฟ้า Detail
15 การเปรียบเทียบปริมาณการสะสมคาร์บอนในดินในพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดนครราชสีมา Detail
16 การพัฒนาปฏิกิริยาของออร์โธควิโนนแบบใช้ตัวเร่ง Detail
17 การพัฒนาโปรแกรมฝึกสมาธิเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยเรียน Detail
18 การพัฒนาและทดสอบความแม่นตรงของแบบสอบถามความถี่การบริโภคอาหารสำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่มีภาวะเสี่ยงอ้วนลงพุง Detail
19 การพิสูจน์หาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัด Aquilaria crassna ที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านโรคเบาหวาน Detail
20 การศึกษาผลของพรีไบโอติกส์และลิโปโพลีแซคคาไรด์กับความสมบูรณ์ผนังลำไส้ Detail
21 การสืบค้นและตรวจสอบคุณสมบัติของยีนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพศในกุ้งกุลาดำและการควบคุมการแสดงออกของยีนนี้โดย insulin-like androgenic gland hormone Detail
22 การออกฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดและสารออกฤทธิ์จากปลิงทะเล Holothuria scabra ต่อเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก Detail
23 เควอซิทินจากสารสกัดเปลือกหอมหัวใหญ่ยับยั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักในการเหนี่ยวนำกระบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่ Detail
24 ผลกระทบของโปรตีนที่ทำหน้าที่จัดการฮีโมโกลบินต่อการตอบสนองยาต้านมาลาเรียและความแข็งแรงของเชื้อ Detail
25 ผลของการรับแรงร่วมกันระหว่างชั้นดินและโครงสร้างต่อพลศาสตร์ของโครงสร้างกังหันลมนอกชายฝั่ง Detail
26 ผลของสารสกัดผลมะเกี๋ยงต่อความเสียหายของหน่วยพันธุกรรมจากการเหนี่ยวนำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเซลล์เม็ดเลือดขาวโมโนไซต์ของมนุษย์ชนิด U937 Detail
27 ผลของแอนโดรกราโฟไลด์ต่อการส่งสัญญาณกระตุ้นตัวรับเอสโตรเจนในเซลล์มะเร็งเต้านม Detail
28 ผลของฮอร์โมนความเครียดกลูโคคอร์ติคอยด์ต่อการเสื่อมสลายและการสร้างเซลล์ประสาท Detail
29 แผนการจัดส่งแบบหลายวันสำหรับปัญหาการกระจายสินค้ากรณีสินค้าขาดแคลน Detail
30 สารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่เพาะงอกยับยั้งภาวะเครียดออกซิเดชั่นที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่เเละการลุกลามของเซลล์มะเร็งเต้านม Detail

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 CONSEQUENCES OF DEMOGRAPHIC, FAMILY AND COMMUNITY FACTORS ON COMMUTING PATTERNS IN BANGKOK METROPOLITAN REGION Detail
2 ENHANCING THE ROLE OF NGOS IN THE PHILIPPINES IN PROMOTING AND PROTECTING ENVIRONMENTAL RIGHTS: WITH SPECIAL FOCUS ON THE MINING ACT, 1995 Detail
3 - Detail
4 การจัดทำรูปแบบดีเอ็นเอไบโอเมตริกเพื่อส่งเสริมระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย Detail
5 การใช้ยาปฏิชีวนะในเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกเชิงพาณิชย์ในบังคลาเทศ: การสำรวจทางมานุษยวิทยาเภสัชกรรม Detail
6 การแปลอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในหนังสือสารคดี เรื่อง "INTO THE WILD" โดย จอน แครคาวเออร์ และฉบับแปลภาษาไทย เรื่อง "เข้าป่าหาชีวิต" โดย ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ Detail
7 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเจตคติเชิงบวกของคนในสังคมต่อคนพิการ Detail
8 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Detail
9 ภาษาและวัฒนธรรมไทยในบริบทร่วมสมัยกับการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐเกอดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย Detail
10 ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร ศึกษากรณีกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย จังหวัดยโสธร Detail
11 สมรรถนะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าทีมที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการทำงานเป็นทีม:กรณีศึกษาองค์การในบริษัทอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติแห่งหนึ่ง Detail
12 อิทธิพลของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในกระบวนการยุติธรรมอาญาของประเทศไทย Detail
13 อิทธิพลของรูปแบบการปรับตัวทางการสื่อสารระหว่างรุ่นอายุและอัตลักษณ์ทางสังคมที่มีผลต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากร : กรณีศึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ Detail