วันศุกร์ที่   20   ตุลาคม   พ.ศ. 2560

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

  เดือนตุลาคม 2560

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 COMPUTATIONAL INVESTIGATIONS ON THE ORIGIN OF AROMATASE INHIBITORY ACTIVITY Detail
2 DEVELOPMENT OF PAPER-BASED SENSOR FOR DETERMINATION OF AMYLOID BETA Detail
3 FACTORS INFLUENCING QUALITY OF LIFE AMONG PATIENTS WITH MODERATE TO SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY IN BANGLADESH Detail
4 FACTORS PREDICTING CLINICAL OUTCOME IN PATIENTS SUSTAINING ROAD TRAFFIC INJURY DURING THE EMERGENCY PHASE Detail
5 GOLD NANOPARTICLE-BASED COLORIMETRIC ASSAY FOR MERCURY DETECTION Detail
6 การวิเคราะห์ต้นทุนการคลอดปกติของแรงงานต่างด้าวผู้ประกันตน ปีงบประมาณ 2558 กรณีศึกษาโรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด Detail
7 ความสัมพันธ์ของโรคหอบหืดกับการรับสัมผัสโลหะหนัก ในพื้นที่รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดอุบลราชธานี Detail
8 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษา จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Detail
9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการใช้เทคนิค DIR/ฟลอร์ไทม์ ในการบำบัดเด็กที่เป็นโรคออทิซึมสเปกตรัม Detail
10 ผลของการยืดกล้ามเนื้อหายใจแบบประยุกต์ต่อการเคลื่อนไหวและการทำงานของทรวงอกและข้อไหล่ภายหลังการผ่าตัดเปิดทรวงอก Detail

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 PRIORITIZATION OF THE PERFORMANCES CRITERIA IN A WATER SUPPLY PROFESSIONAL SYSTEM BY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD Detail
2 การแสดงออกและการแยกบริสุทธิ์เอนไซม์เพ็นนิซิลลินจีเอซีเลสของเชื้อบาซิลลัสเมกาทีเรียมในระบบเซลล์ของเชื้อเอสเชอริเชียโคไล Detail
3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลโภชนาการ สำหรับผู้ป่วยโรคไต Detail
4 ผลทางชีวเคมีต่อเอนไซม์ที่เกี่ยวเนื่องกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบางชนิดของเห็ดพื้นบ้านไทย Detail
5 วอเตอร์ฟุตปริ้นท์ของผลผลิตและข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ประเทศไทย Detail

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 A STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF WORKING CONDITIONS OF WOMEN WORKERS IN TRANSNATIONAL CORPORATIONS (TNCs) IN INDONESIA Detail
2 กระบวนการพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ Detail
3 การตีความการใช้เทคนิคขนานคู่แปดของ เวส มอนต์โกเมอรี่ เพื่อการฝึกซ้อมและการนำไปใช้ Detail
4 การแปลนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่เป็นภาษาอังกฤษ Detail
5 การรับรู้ , ความรู้และการเข้าถึง การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 Detail
6 การรับรู้ของผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินการบังคับโทษปรับคดียาเสพติดในประเทศไทย Detail
7 ความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC MONITORING) กับผู้ต้องขังคดียาเสพติดของกรมราชทัณฑ์ Detail
8 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลองค์การของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Detail
9 ประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิงกรณีศึกษาสถานสงเคราะห์แห่งหนึ่ง : แนวคิดอำนาจชายเป็นใหญ่ Detail