เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   25   ตุลาคม   พ.ศ. 2564

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

  เดือนตุลาคม 2564

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 - Detail
2 - Detail
3 - Detail
4 - Detail
5 การเปรียบเทียบทางชีวกลศาสตร์ระหว่างขาข้างถนัดและไม่ถนัดในการลงสู่พื้นด้วยขาข้างเดียว Detail
6 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เรื่องการจัดการภาวะวิกฤตในการแพ้ชนิดรุนแรงเพื่อเสริมความรู้และการรับรู้ความสามารถของตนเองในนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล Detail
7 ความถูกต้องและความแม่นยำของการเลือกสีฟันด้วยเครื่องมือต่างๆ Detail
8 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันโรคไข้หูดับของประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ Detail
9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนยาของตัวแทนครัวเรือน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Detail

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 การออกแบบรูปแบบการดำเนินงานสำหรับการกำกับดูแลข้อมูลแบบอไจล์ไม่รุกรานด้านสุขภาพ แนวทางด้านทิศทางองค์กรและด้านปฏิบัติการในงานการพยาบาล Detail

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 ผลของดนตรีบำบัดรูปแบบเสมือนจริงที่มีต่อทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กที่มีภาวะออทิซึม: การวิจัยกรณีศึกษาเดี่ยว Detail
2 ผลของโปรแกรมเทคนิค 101s การสร้างวินัยเชิงบวกสำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัยต่อทักษะการใช้เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก การเลี้ยงดูแบบกรอบแนวคิดเติบโต และทักษะทางอารมณ์-สังคมของเด็กปฐมวัย: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ Detail