เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

  เดือนมีนาคม 2564

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 APOPTOSIS AND AUTOPHAGY INDUCED BY SESAME PEPTIDE IN LEUKEMIA Detail
2 FACTORS INFLUENCING QUALITY OF LIFE AMONG FAMILY CAREGIVERS OF PERSONS WITH STROKE IN MYANMAR Detail
3 IMATINIB PROTECTS AGAINST DEXAMETHASONE-INDUCED PANCREATIC BETA-CELL APOPTOSIS VIA INHIBITION OF TRAIL PATHWAY Detail
4 - Detail
5 - Detail
6 การจัดการระบบการเตรียมพร้อมรับภัยน้ำท่วมเพื่อผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงในชุมชน Detail
7 การตรวจวิธีแรกด้วยเทคนิค MS-MLPA เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย กลุ่มอาการพราเดอร์-วิลลี่ในผู้ป่วยไทย Detail
8 การประยุกต์รูปแบบการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการฝึกทักษะต่อพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด โรงพยาบาลศิริราช Detail
9 การเปลี่ยนแปลงของส่วนปลายของ conducting portion และ respiratory portion ในปอดของหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสาร streptozotocin Detail
10 การผลิตและระบุลักษณะของ MRK29 รีคอมบิแนนท์โปรตีนในมะระขี้นกจากเชื้อ Escherichia coli. Detail
11 การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วม ระหว่างโรงเรียนและครอบครัว เพื่อป้องกันโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน Detail
12 การพัฒนาวิธีการทดสอบฤทธิ์ในเซลล์เพื่อค้นหาสารยับยั้ง KCa3.1 โดยการตรวจคัดกรองประสิทธิภาพสูง Detail
13 การรับรู้ความเครียด การฟื้นตัวจากปัญหา ความหวัง และภาวะซึมเศร้าในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน Detail
14 การวิเคราะห์ทรานสคริปโตมและการศึกษารายละเอียดของยีนที่เกี่ยวข้องกับชีวสังเคราะห์ของกรดบรัยโอโนลิกในบวบขม Detail
15 การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของเชื้อ Neisseria gonorrhoeae ดื้อยากลุ่ม beta-lactam ในระดับสูง และวิวัฒนาการของยีน blaTEM-135 Detail
16 การศึกษาการคงอยู่ของเอนไซม์แอสิดฟอสฟาเตสในน้ำอสุจิจากไม้พันสำลีที่เก็บไว้ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน Detail
17 การศึกษาทางคลินิกของความเสถียรรากฟันเทียมแบบฝังทันทีในฟันกรามใหญ่โดยใช้วิธีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเหลือ ระยะการติดตามผล 6 เดือน Detail
18 การศึกษาบทบาทของ GPR39 ในการเป็นเป้าหมายยาสำหรับความผิดปกติทางผิวหนัง Detail
19 การสร้างและพัฒนาทีเซลล์ที่มีตัวรับแอนติเจนลูกผสมซึ่งจำเพาะต่อโปรตีนอินทีกรินชนิดอัลฟ่า-วี เบต้า-หก เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี Detail
20 การแสดงออกและปริมาณโปรตีนในเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วย โพลีไซทีเมีย เวอรา เปรียบเทียบกับคนปกติโดยการติดฉลากโปรตีนและตรวจสอบด้วยเครื่องแมสสเปกโทรมิเตอร์ Detail
21 ความสัมพันธ์ระหว่างชุดความคิด ความเมตตากรุณาต่อตนเอง และความเครียด ในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวช Detail
22 ความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลของเด็กด้วยโรคระบบทางเดินหายใจในแผนกผู้ป่วยนอกในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล Detail
23 ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงจากการจราจรของถนนแต่ละประเภทและความรำคาญของประชาชนที่อาศัยตามแนวถนน: กรณีศึกษาในจังหวัดนครปฐม ประเทศไทย Detail
24 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์และภาวะซึมเศร้า โดยมีการเปรียบเทียบตนเองกับคนที่ดีกว่าบนอินสตาแกรมเป็นตัวแปรส่งผ่าน Detail
25 ประสิทธิภาพของการดูดเสมหะในปากด้วยเอ็มยู-ซักเกอร์เปรียบเทียบกับสายดูดเสมหะแบบปกติในเด็กอายุ 1-3 ปี ที่มีเสมหะ Detail
26 ปัจจัยด้านระบาดวิทยา เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการใช้มุ้งของประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคมาลาเรียที่อาศัยในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดตาก Detail
27 ปัจจัยทำนายการเกิดความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในครอบครัว Detail
28 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่อยู่ในวัยก่อนหมดประจำเดือนหลังได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดแบบเสริม Detail
29 ปัจจัยทำนายภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันในผู้ป่วยสูงอายุได้รับการผ่าตัดที่ไม่ใช่ระบบหัวใจในระยะวิกฤต Detail
30 ปัจจัยทำนายระยะวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อสะโพกเทียม Detail
31 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอในวัยรุ่นโรคลมชัก Detail
32 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของแรงงานนอกระบบ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี Detail
33 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการไม่เสพยาเสพติดซ้ำของผู้เข้ารับการบำบัดในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กรุงเทพมหานคร Detail
34 โปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี Detail
35 ผลของการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางแบบเกร็งค้างและเคลื่อนไหวที่มีต่อระดับแลคเตทในเลือด การแลกเปลี่ยนก๊าซ การไหลเวียนเลือดและสมรรถภาพด้านพละกำลังในกลุ่มนักศึกษาชาย Detail
36 ผลของเบาะนั่งแบบไม่หมุนและแบบหมุนต่อพาวเวอร์เอาต์พุต และคิเนมาติกส์ ของลำตัวและรยางค์ขาขณะพายบนเรือจำลองในนักพายเรือคายัคระดับมหาวิทยาลัย Detail
37 ผลของสารห่อหุ้มที่แตกต่างกันต่อความคงตัวในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันรำข้าวผสมกับน้ำมันปลาที่ผ่านกระบวนการเอนแคปซูเลทด้วยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง Detail

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 - Detail
2 - Detail
3 - Detail
4 STUDYING GROUNDWATER ARSENIC CONCENTRATION IN MEKONG DELTA REGION THROUGH AN IMPROVED REGRESSION MODEL UNDER SKEW-NORMAL ERRORS Detail
5 การแปรสภาพไปเป็นเซลล์ประสาทของเซลล์ต้นกำเนิดปลายรากฟันมนุษย์โดยการเหนี่ยวนำเบื้องต้นของสารเรสเวอร์ราทรอล Detail
6 การเพิ่มประสิทธิภาพของกรอบการทำงานแบบสกรัมด้วยวิธีวัดผลแบบโอเคอาร์เพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ในโครงการรถไฟ Detail
7 การเรียนรู้ด้วยเกมสำหรับการถ่ายภาพ Detail
8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข่าวรายวันและตลาดหุ้นไทย Detail
9 การวิเคราะห์แบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางเข้าสู่เกาะช้าง Detail
10 การศึกษาการประเมินผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ Detail
11 การศึกษาคาริโอไทป์ กายวิภาคศาสตร์ และราที่อาศัยแบบพึ่งพาของพืชสกุล Paris (ตีนฮุ้งดอย) ในประเทศไทย Detail
12 การศึกษาสารควบคู่ไซเลนที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเข้ากันได้ในยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้วยซิลิกา Detail

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 - Detail
2 - Detail
3 - Detail
4 - Detail
5 การจัดการภาวะวิกฤตของครูประถมศึกษาในเมือง อ่าวเจียง เขต PingYang จังหวัด ZheJiang ประเทศจีน Detail
6 ความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ความรู้ การบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการองค์กร และประสิทธิผลการบริหารงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ Detail
7 นโยบายเชิงรุกสำหรับการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในมิติด้านอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ Detail
8 พัฒนาแนวทางการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้พักการลงโทษในประเทศไทย Detail