เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   29   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

  เดือนพฤศจิกายน 2563

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 - Detail
2 - Detail
3 - Detail
4 - Detail
5 - Detail
6 - Detail
7 CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GASTROENTERITIS PATIENTS IN SAMUT SAKHON HOSPITAL Detail
8 กลไกการออกฤทธิ์ของตำรับสมุนไพร(ไมยราบกับครอบฟันสี)ต้านเบาหวาน Detail
9 การเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะช็อกจากการบาดเจ็บระหว่างผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Detail
10 การพัฒนาอนุภาคนาโนของกรดไฮยาลูโรนิกชนิดควบคู่ร่วมของเจมซิตาบีนและเคอร์คูมินสำหรับรักษาโรคมะเร็งตับอ่อน Detail
11 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของมาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่ง Detail
12 การศึกษาคุณสมบัติของยีนในเซลล์ตับคนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์ระยะติดต่อในตับ Detail
13 ความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด Detail
14 ความสัมพันธ์ของระดับซีรัมโอเมนตินและความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนในเด็กอ้วนไทย Detail
15 ความเสี่ยงด้านการยศาสตร์และความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในกลุ่มพนักงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ Detail
16 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการทำความสะอาดมือสำหรับการล้างไตทางช่องท้องในประเทศไทย Detail
17 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดราชบุรี Detail
18 ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Detail
19 ผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุเบาหวานชนิดที่ 2 Detail
20 วิธีการพลวัตระบบในการวินิจฉัยการเกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย Detail
21 อิทธิพลของ อายุ ความรู้ ความเชื่อทางวัฒนธรรม การสนับสนุนจากครอบครัว และการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในระยะเวลา 6 สัปดาห์ของมารดาหลังคลอดชาวเขา Detail
22 อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล ดัชนีมวลกาย ทัศนคติ และการสนับสนุนทางสังคมต่อระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในมารดาหลังคลอด Detail

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 DEVELOPING A CONSTRUCTION SAFETY PERFORMANCE ASSESSMENT MODEL: A CASE STUDY IN A THAI CONSTRUCTION INDUSTRY Detail
2 DNA RECOVERY AND PROFILING FROM URINE SAMPLE COLLECTED ON FTA CARD Detail
3 - Detail
4 - Detail
5 - Detail
6 - Detail
7 - Detail
8 - Detail
9 - Detail
10 กรอบการนำการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ในองค์กรรัฐวิสาหกิจประสิทธิภาพสูง Detail
11 กลไกการเข้าสู่เซลล์ของอาร์เอ็นเอสายคู่และการระบุตำแหน่งภายในเซลล์กุ้ง Detail
12 กลไกเชิงโมเลกุลของการขับไบคาร์บอเนตแบบเฉียบพลัน ที่ถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมนพาราไทรอยด์ ผ่านทางโปรตีนช่องทางผ่านคลอไรด์ ซีเอฟทีอาร์ในแผ่นเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดคาโคทู Detail
13 การตอบสนองทางสรีรวิทยาและความสามารถในการวิ่งในผู้สูงอายุที่ได้รับของเหลวทดแทนเฉพาะบุคคล Detail
14 การเตรียมอนุภาคที่มีหมู่ฟังก์ชันผ่านการพอลิเมอไรเซชันที่ผิว Detail
15 การปรับแก้ขาโก่งด้วยวิธีตัดกระดูกออกเป็นรูปลิ่ม และหนุนชิ้นกระดูกเข้าไประหว่างรอยตัด Detail
16 การปรับปรุงโครงสร้างค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ เกาะช้าง จ.ตราด Detail
17 การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานของประเทศไทย Detail
18 การพัฒนาระบบตรวจวัดการนอนหลับแบบต้นทุนต่ำ Detail
19 การพัฒนาวิธีการเร่งปฏิกิริยาเพื่อสร้างพันธะระหว่างคาร์บอนและซัลเฟอร์โดยตรงของอนุพันธ์ยูราซิล Detail
20 การวัดประสิทธิภาพระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของประเทศไทย Detail
21 การศึกษาโครงสร้างพันธุกรรมประชากรของแมลงวันผลไม้ Bactrocera tau ในระดับท้องถิ่นทางภาคใต้ของประเทศไทย Detail
22 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการการติดตามที่พักอาศัยชาวต่างชาติในประเทศไทย Detail
23 การศึกษาผลกระทบของพารามิเตอร์การเชื่อมที่ส่งผลต่อค่าเฟอร์ไรท์ของวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กด้วยกระบวนการเชื่อมทิก Detail
24 การสร้างแบบจำลองไตจาก Induced pluripotent stem cells สำหรับศึกษาโรคถุงน้ำในไตชนิดพันธุกรรมเด่น Detail
25 การสังเคราะห์แบบอสมมาตรของสารประกอบอนุพันธ์ของจิมโนเดอลิกแนน Detail
26 ความหลากหลายทางชีวภาพและชุมชนของสัตว์ขาปล้องในดินบริเวณรากข้าวโพดที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ต่างกัน Detail
27 ซิงค์ออกไซด์ตรึงบนเส้นใยสับปะรดเพื่อประยุกต์ใช้ในการกำจัดสี Detail
28 ตัวแบบการเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับจุดจอดรถพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูง Detail
29 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ร่วมธุรกิจในเศรษฐกิจแบ่งปัน กรณีศึกษาแอปพลิเคชันให้บริการเรียกรถรับส่งส่วนบุคคล Detail
30 โปรแกรมจำลองการแพร่ระบาดและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข Detail
31 โปรแกรมจำลองสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการเดินของสุนัข Detail
32 ผลกระทบของรูเจาะหมุดต่อการกระจายตัวความเครียดบนกระดูกต้นขาโก่งเมื่อมีการเปลี่ยนค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น Detail
33 ผลกระทบต่อสุขภาพของฝุ่นละอองละเอียดจากภาคการขนส่งทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Detail
34 ผลของการทดแทนน้ำและเกลือแร่เฉพาะบุคคลต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาและความสามารถในการวิ่งในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน Detail
35 ผลต่อการตายแบบอะพอพโทซิส การยับยั้งแบ่งตัวของเซลล์ และการอักเสบจากนิกเกิลในเซลล์แอสโตรไซท์ของมนุษย์ Detail

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 LEGAL CONSCIOUSNESS, WOMEN'S RIGHT TO LAND, AND FORCED EVICTION Detail
2 - Detail
3 - Detail
4 - Detail
5 - Detail
6 - Detail
7 - Detail
8 กระบวนการพัฒนาสันติภาพภายในของกวี Detail
9 การปฏิบัติตามกรอบสมรรถนะเชิงจริยธรรมสำหรับการปฏิบัติงานของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร Detail
10 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุสื่อสัมผัสในการแปลการ์ตูนคอมมิกส์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย: กรณีศึกษาเรื่อง Batman: Earth One Vol. 1 ของ Geoff Johns Detail
11 การรังแกกันบนพื้นที่ไซเบอร์ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย Detail
12 ความมั่นคงทางอาหารพื้นถิ่นบนฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย Detail
13 ความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารจากเหตุโจมตีก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ Detail
14 จาก “ไร่เลื่อนลอย” สู่ “ไร่หมุนเวียน”: การต่อสู้ของปกาเกอะญอในปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ Detail
15 แนวทางการต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจไทยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน Detail
16 ปัจจัยเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Detail
17 พฤติกรรมของประชาชนในการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม Detail
18 รูปแบบภาวะผู้นำการบริหารงานท้องถิ่นที่เสริมสร้างการดำเนินชีวิตตามหลักสุขภาวะด้านการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย Detail
19 ลักษณะครอบครัวกับความว้าเหว่ของผู้สูงอายุ Detail