วันอาทิตย์ที่   18   มีนาคม   พ.ศ. 2561

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

  เดือนมีนาคม 2561

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 - Detail
2 - Detail
3 การใช้ประโยชน์กากมันสำปะหลังและน้ำเสียเพื่อผลิตเป็นไบโอเอทานอล Detail
4 การตอบสนองทางน้ำเหลือง VDRL หลังการรักษาโรคซิฟิลิส Detail
5 การปล่อยไมโครพาร์ทิเคิลจากเซลล์เพาะเลี้ยง และฤทธิ์ในการต้านเชื้อไข้หวัดใหญ่ Detail
6 การเฝ้าระวังไวรัสตับอักเสบอีในคนไทย หนู และผลิตภัณฑ์จากหนู Detail
7 การพัฒนาโพลาไรเซซันของเซลล์ท่อไตโดยการใช้ปัสสาวะเทียม Detail
8 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนใน exosome ที่หลั่งออกมาจากเซลล์แมคโครฟาจที่ถูกกระตุ้นด้วยผลึกแคลเซี่ยมอ๊อกซาเลตชนิดโมโนไฮเดรตโดยเทคนิคทางโปรตีโอมิกส์ Detail
9 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับแอนติเจนของตับอักเสบบีกับความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังโดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบและการวิเคราะห์อภิมาน Detail
10 การศึกษาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการสัมผัสโลหะหนักจากการทำงานของช่างหัตถกรรมอรัญญิก Detail
11 การศึกษาประสิทธิผลของยาไอเวอร์เมคตินชนิดรับประทานเปรียบเทียบกับยาทาเบนซิลเบนโซเอตเพื่อรักษาโรคเหาในกลุ่มประชากรชายแดนไทย-พม่า Detail
12 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและโมเลกุลาร์ด๊อกกิงของอนุพันธุ์โครโมนในการยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซีจีเนส ชนิดที่สอง และเอนไซม์พลาสเมบซิน ชนิดที่สอง Detail
13 ความชุก ลักษณะ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสเดงกีที่รับการรักษาในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กรุงเทพฯ ประเทศไทย Detail
14 ความปวด ความสามารถในการทำกิจกรรม และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มี่ปัญหาข้อเข่าและข้อสะโพก: การศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังผ่าตัด Detail
15 ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ : กรณีศึกษาสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร Detail
16 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมเนือยนิ่ง และการรู้คิดในพนักงานสำนักงานที่มีน้ำหนักเกินและอ้วน Detail
17 คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดราชบุรี Detail
18 แบบจำลองเชิงสาเหตุคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังรอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง Detail
19 ปัจจัยการรับรู้ด้านบุคคลและด้านสิ่งแวดล้อมต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางกายในพนักงานออฟฟิศ Detail
20 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการล้มเหลวของการรักษาวัณโรคด้วยยาที่ให้เป็นอันดับแรกในโรงพยาบาลสิชล ประเทศไทย Detail
21 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการสื่อสารกับผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายและครอบครัว Detail
22 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กที่ใส่อุปกรณ์รับเสียงฝังหูชั้นใน Detail
23 ผลของการให้โคลอสตรุ้มทางปากต่อระดับอิมมูโนโกลบูลลิน เอ ในทารกเกิดก่อนกำหนด Detail
24 ผลของโปรแกรมกลุ่มการเล่นบำบัดชนิดปรับความคิดและพฤติกรรมต่อความสามารถในการควบคุมตนเองของเด็กตอนปลาย Detail
25 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ Detail
26 ภาวะพหุสัณฐานของยีน CYP2D6 ในประชากรไทย:จีโนไทป์,ฟิโนไทป์ และความสอดคล้องทางคลินก Detail
27 ภาวะสุขภาพ และการดูแลตนเองของญาติผู้ดูแลวัยสูงอายุที่ดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียง Detail
28 เภสัชพันธุศาสตร์ของยาอีฟาวิเรนซ์ที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยชาวไทยที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับวัณโรค Detail
29 ศึกษาลักษณะกายวิภาคและลายนิ้วมือโครมาโตกราฟีแบบผิวบางของเครื่องยาจันทน์ขาว Detail
30 สมรรถภาพทางร่างกายกับอาการปวดคอและหลังในกลุ่มพนักงานออฟฟิศ Detail

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 CHANGE OF CROSS-BRIDGE CYCLING KINETICS IN MALE RAT HEART AFTER CASTRATION OR TESTOSTERONE INJECTION. Detail
2 การใช้เห็ดเป็นสารสร้างเสริมรสเค็มในผลิตภัณฑ์ไส้กรอก Detail
3 การถ่ายทอดความรู้ในเชิงเทคนิคสำหรับบุคคลทั่วไปผ่านเกมที่ผู้เล่นสามารถโต้ตอบกับเนื้อเรื่องภายในเกม Detail
4 การประยุกต์ใช้เทคนิคการแยกแบบไหลภายใต้สนามสำหรับอนุภาคซิลิกาขนาดนาโน ร่วมกับเทคนิคอะตอมมิคแอบซอร์พชั่นแบบเตาเผากราไฟต์ Detail
5 การพัฒนาโคลนและกระบวนการผลิตสำหรับรีคอมบิแนนท์โกรทแฟคเตอร์ในเอสเชอริเชีย โคไล Detail
6 การพัฒนาโปรแกรมบูรณาการโภชนาการและกิจกรรมทางกายในเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาอายุ 6-15 ปี: กรณีศึกษาสถาบันราชานุกูล Detail
7 การพัฒนาและกระบวนการผลิตสำหรับรีคอมบิแนนท์โกรทแฟคเตอร์ขนาดเล็กในเอสเชอริเชีย โคไล Detail
8 การเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงขยะอินทรีย์เป็นพลังงาน กรณีศึกษา ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี Detail
9 การวิเคราะห์หาสาเหตุความไม่พึงพอใจของลูกค้ากลุ่มสินค้ายางรถบรรทุก Detail
10 ขั้นตอนการจัดงานด้วยวิธีฟัซซีสำหรับแก้ปัญหาการค้นพรีอิมเมจบนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Detail
11 เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปลงขยะให้เป็นพลังงาน กรณีศึกษา ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี Detail
12 แนวทางใหม่ในการรักษาผู้ป่วยเบต้า-ธาลัสซีเมียโดยการกระตุ้นสร้างฮีโมโกลบินเอฟผ่านการเปลี่ยนแปลงของวิถีทรานสคริปชั่นแฟคเตอร์ KLF1/BCL11A Detail
13 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์หาการกระจายของฝุ่นถ่านหินในทะเลกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งถ่านหิน Detail
14 ผลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพทางกายภาพของชิ้นฟักทองกรอบ Detail
15 ผลของสาร DIARYLPROPIONITRILE ในการป้องกันการเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะการเสื่อมของระบบประสาทโดย HYDROGEN PEROXIDE ในเซลล์เพาะเลี้ยง SH-SY5Y Detail
16 วิธีการตรวจจับการโจมตีแบบอินเจ็คชั่นโดยอาศัยโครงสร้างทางไวยากรณ์ Detail
17 เส้นใยกลวงทินออกไซด์ที่มีความละเอียดสูงสำหรับการใช้เป็นขั้วแอโนดของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนที่มีประสิทธิภาพสูง Detail
18 ออกซิโทซินป้องกันการเสื่อมของเซลล์ประสาทจากการได้รับฮอร์โมนคอร์ติโคสเตอโรน และช่วยกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ SH-SY5Y โดยส่งสัญญาณผ่าน SIRT1 Detail

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 BUSINESS MODEL OF DOCUMENT STORAGE SERVICE Detail
2 FACTORS AFFECTING GENERATION Y's PURCHASE INTENTION OF APPLE IPHONE X Detail
3 FOOD COURT DINERS SEGMENTATION Detail
4 RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND TEACHER MOTIVATION IN CENTRAL SCHOOL IN ZHEMGANG DISTRICT, BHUTAN Detail
5 การศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตจากผักผลไม้อินทรีย์ Detail
6 การศึกษากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงระนาดเอกของครูชัยยุทธ โตสง่า Detail
7 การศึกษาเกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้าและการกระตุ้นการซื้อสินค้าความงามในร้านขายสินค้าความงามในประเทศไทย Detail
8 การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาดนตรีศึกษา ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย Detail
9 การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรและสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Detail
10 การให้คุณค่าของผู้โดยสาร ที่มีต่อบริการแท็กซี่ทั่วไปและบริการแท็กซี่บนแอพพลิเคชั่นมือถือ (อูเบอร์): กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร Detail
11 งานวิจัยเอกสารตีพิมพ์ที่ใช้สื่อวีดิทัศน์สภาพจริงเพื่อสอนวิชาการฟังในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ Detail