เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   13   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

  เดือนกรกฎาคม 2567

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 - Detail
2 การศึกษากลไกการเกิดการแตกหน่อของมะเร็งในมะเร็งลำไส้ใหญ่ในการรักษาแบบเฉพาะจุด Detail
3 การศึกษารูปแบบการบาดเจ็บทางเกษตรกรรมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสูงวัยและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอายุน้อย Detail
4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด ความเหนื่อยล้าในการเห็นอกเห็นใจ และความพึงพอใจการเห็นอกเห็นใจของนักวิชาชีพสุขภาพจิต: บทบาทการเป็นตัวแปรกำกับของกลวิธีการเผชิญปัญหา Detail
5 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ระยะเวลาการดูแล ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต และความเครียด กับความผาสุกทางใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท Detail
6 ผลของการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะร่วมกับการฝึกกิจกรรมแบบเฉพาะเจาะจงต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวของแขนและขาในบุคคลที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองระยะกึ่งเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง Detail
7 ผลของการเสริมโพรไบโอติกส์เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือด น้ำตาลในเลือด และภาวะอักเสบในผู้ใหญ่ไทยที่มีภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง Detail
8 ผลของโปรแกรม Body Safety Training ต่อทักษะการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กวัยก่อนเรียน Detail

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 - Detail
2 - Detail
3 - Detail
4 การเตรียมซิลิกาเพื่อใช้ในการตรวจวัดและกำจัดไอออนบวกและไอออนลบ Detail
5 การศึกษาการบริการของระบบนิเวศและความรู้ของชุมชนในพื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งใหญ่ปากพลี จังหวัดนครนายก ด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อนคู่คิด Detail
6 การสังเคราะห์ สารประกอบซิวเซสคิวออกเซนที่มีหมู่ฟังก์ชันไพรีนเดี่ยว คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้ Detail
7 การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองอย่างจำเพาะต่อผู้เรียนรายบุคคลแบบออนไลน์ที่มีการควบคุมตนเองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น Detail
8 ความสัมพันธ์ของเกล็ดเลือดตัวอ่อนต่อภาวะเร่งการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยโรคเบต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอีที่ตัดม้ามแล้ว Detail
9 เซนเซอร์ตรวจวัดทางเคมี ซิวเซสควิออกเซน ที่ประกอบด้วย 1,8-แนฟทาลิไมด์ เบนโซ-คราวน์อีเธอร์ สำหรับตรวจจับทั้งไอออนลบและไอออนบวก Detail

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 - Detail
2 - Detail
3 ธุรกิจอาหารพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่กับการส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมทางอาหารและการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Detail
4 การศึกษาภาวะพฤฒพลัง (Active Aging) ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุไทย Detail
5 ประสบการณ์การจัดกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา: กรณีศึกษาโครงการ Uncover ''I'' (Awareness in Organization) แก่บุคลากรโรงแรมนีรารีทรีท Detail