วันพุธที่   20   มีนาคม   พ.ศ. 2562

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

  เดือนมีนาคม 2562

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 FACTORS ASSOCIATED WITH DEPRESSION IN THE ELDERLY IN THAILAND Detail
2 การพัฒนาวิธีคำนวณค่า T2* relaxation times แบบอัตโนมัติจากสารจำลองภาวะเหล็กเกิน Detail
3 การพัฒนาวิธีตรวจระดับโมเลกุล เพื่อหาอายุของหนอนแมลงวันหัวเขียว CHRYSOMYA MEGACEPHALA (DIPTERA : CALLIPHORIDAE) Detail
4 การวัดระดับยาไมโคฟิโนลิคเอซิดในเลือด และการทดสอบสมการแบบจำกัดจุดเจาะเลือดเพื่อประมาณค่าพื้นที่ใต้กราฟของระดับยาไมโคฟิโนลิคเอซิดในเลือดกับเวลาในเด็กไทยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตที่โรงพยาบาลศิริราช Detail
5 การวิเคราะห์สารระเบิด C-4 และ TNT บนมือ โดยผ่านการทำความสะอาดด้วยสบู่ด้วยเครื่อง GC-MS Detail
6 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียนแห่งหนึ่ง สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง Detail
7 การศึกษาสารกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในกระบวนการผลิตน้ำประปา Detail
8 ความเครียดจากการทำงานกับความผิดปกติทางการได้ยินในพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร Detail
9 ความสัมพันธ์ของภาวะโฟเลตและความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนส์กับการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนไทย Detail
10 ความสัมพันธ์ระหว่างการเดินหกนาที, แบบสอบถามคุณภาพชีวิตฉบับสั้น 12 และเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์กรอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทยในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ Detail
11 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากการทำงานและการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในวัยทำงาน Detail
12 บทบาทของโปรตีน PvRBP ในการติดเชื้อของเม็ดเลือดแดงโดยเชื้อพลาสโมเดียม ไวแวกซ์ Detail
13 ปัจจัยทำนายน้ำหนักคงค้างหลังคลอด Detail
14 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลเด็กสมองพิการของญาติผู้ดูแลในกรุงเทพมหานคร Detail
15 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในชาวไทยมุสลิมผู้แสวงบุญฮัจย์ 2560 Detail
16 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ Detail
17 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการรับประทานยาต้านเกล็ดเลือดในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดเอสทียกสูงหลังได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ Detail
18 ผลกระทบของพฤติกรรมมนุษย์ต่อการแพร่ระบาด การกำจัด และการแพร่ระบาดใหม่ของโรคมาลาเรียในพื้นที่พรมแดนไทย-เมียนมาร์ Detail
19 ผลของการล้าของกล้ามเนื้อต่อการควบคุมการทรงตัวในผู้สูงอายุ Detail
20 ผลของการให้ความอบอุ่นร่างกายก่อนการผ่าตัดต่ออุณหภูมิกายและภาวะหนาวสั่นในระยะหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม Detail
21 ผลของฉลากคำเตือนบนซองบุหรี่ต่อความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสกลนคร Detail
22 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่ที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี Detail
23 อิทธิพลของขนาดอนุภาคและประจุที่ผิวของผลึกนาโนของยาคลาริโธรมัยซินที่มีผลต่อคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์และการซึมผ่านของยาในหลอดทดลอง Detail

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 A MACHINE LEARNING FOR TRANSCUTANEOUS BILIRUBINOMETER Detail
2 STUDY OF GLUCOSE-TARGETED, SPIO/DOXORUBICIN LOADED POLYMERIC MICELLE FOR IN VITRO AND IN VIVO BIODISTRIBUTION AND TOXICITY ASSESSMENT Detail
3 - Detail
4 การดัดแปลงองค์ประกอบของดนตรีเพื่อลดความเครียดและเพิ่มกระบวนการคิดด้วยการเชื่อมต่อสัญญาณสมองกับคอมพิวเตอร์ Detail
5 การติดเชื้อแฝงในปลานิลแดง Detail
6 การประเมินผลกระทบจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนครปฐม ประเทศไทย Detail
7 การยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารั่มไปสู่ยุงโดยมุ่งเป้าไปที่เอพิโคพลาสต์ Detail
8 การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักสำหรับการเลือกปัจจัยบนดัชนีเซตห้าสิบ Detail
9 การศึกษากลไกการรอดตายในกุ้งที่ติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว Detail
10 การศึกษากลไกและประสิทธิภาพของอนุพันธ์ชาโคลในการเป็นยารักษาโรคท้องร่วง Detail
11 การศึกษาผลของเปลือกหอยชั้นในต่อการเจริญของกระดูกเข้าสู่ผิวรากฟันเทียมในสัตว์ทดลอง Detail
12 บทบาทของความไม่เป็นเนื้อเดียวกันของความเข้มข้น ต่อวิวัฒนาการการดื้อยาต้านมาลาเรีย: การศึกษาเชิงมอนติคาร์โล Detail
13 ปฏิกิริยามิยาอูระบอริเลชันที่เร่งด้วยโลหะของเอริลเฮไลด์ที่มีความไวต่อปฏิกิริยาต่ำ Detail
14 ผลกระทบจากการยับยั้งเอนไซม์โปรทีเอสต่อการแพร่เชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารั่มไปสู่ยุง Detail
15 ผลของสารสกัดเปลือกหอมหัวใหญ่ต่อการเติบโตและลุกลามของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก Detail
16 แผนที่พันธุกรรมมันสำปะหลังโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดเอสเอสอาร์ Detail
17 ฤทธิ์ของไคร้หางนาคต่อเนื้องอกกลัยโอบลาสโตมา Detail

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 A CASE STUDY TRANSITION RAMANNA DHAMMACARIYA ASSOCIATION FROM A TRADITIONAL HIERARCHY TO A MODERN DECENTRALIZE ORGANIZATION Detail
2 OPINION OF STUDENTS AND INDUSTRY PROFESSIONALS REGARDING THE ONLINE MASTER'S DEGREE IN TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT Detail
3 SUCCESSFUL AGING IN THAILAND: AN APPLICATION OF ROWE AND KAHN'S MODEL TO THAI OLDER PEOPLE Detail
4 กระบวนการแปลกวีนิพนธ์ของ อังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ Detail
5 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติระนาดเอกของครูสำราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาติ Detail
6 การเปรียบเทียบการใช้แท่งคณิตโดนัทกับลูกคิดในกระบวนการบวกและลบ ระดับพื้นฐานของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นระดับประถมศึกษาปีที่สาม Detail
7 การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีพื้นบ้าน(วงโปงลาง) ระดับชั้นกลางในวิทยาลัยนาฎศิลป์เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Detail
8 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน Detail
9 ความตระหนักของประชาชนต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ประเภทหัตถกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Detail
10 นวัตกรรมอาหารแมลงกินได้: ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค Detail
11 แนวความคิดการถ่ายทอดการสอนระนาดเอก ของครูพินิจ ฉายสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ Detail
12 โมเดลสำหรับผู้จัดอบรมครูดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต Detail
13 รูปแบบความร่วมมือของภาคประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่: ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Detail
14 วัจนกรรมการขอร้องของผู้พูดชาวจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง: การศึกษาตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์อันตรภาษา Detail