เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   27   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2565

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

  เดือนพฤศจิกายน 2565

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 - Detail
2 การจำแนกโดยวิธีทางชีวโมเลกุลและความหลากหลายทางพันธุกรรมของน้อยหน่าเครือ Detail
3 การประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบแบบแถบสีเพื่อตรวจการติดเชื้อโรคไวรัสนำโดยแมลง Detail
4 การประยุกต์ใช้เทคนิคการย้อมสีพิเศษเพื่อตรวจหาไมโครนิวเคลียส ตำแหน่งของนิวคลีโอลาร์ ออกาไนเซอร์ และสัณฐานวิทยาของเซลล์เพื่อพัฒนาการตรวจทางเซลล์พยาธิวิทยาในสุนัขที่มีภาวะการอักเสบและเนื้องอกในช่องปาก Detail
5 การพัฒนาระบบเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเพื่อใช้ทดสอบสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในปริมาณมาก Detail
6 การศึกษาบทบาทของไมโครอาร์เอ็นเอ 144 ในการเพิ่มจำนวนของเซลล์เม็ดเลือด Detail
7 การสร้างพลาสมิดลูกผสมที่มีโฟสโฟอนีอลไพรูเวทคาร์บอกซีไคเนส 1 โปรมอเตอร์ในการทดสอบกระบวนการสร้างน้ำตาลในเซลล์ตับ Detail
8 การหาค่าสอบเทียบและค่าแก้สำหรับเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ในการวัดค่าความแรงรังสีของอิตเทรียม-90 Detail
9 การออกแบบและผลิตหุ่นจำลองทางการแพทย์สำหรับฝึกการใช้อัลตราซาวด์นำทางในการใส่สายสวนหลอดเลือดดำ internal jugular เพื่อนำไปใช้ประกอบการฝึกทักษะแพทย์ประจำบ้าน Detail
10 ข้อมูลเชิงลึกทางจีโนมิกส์ของการดื้อยาต้านจุลชีพและความรุนแรงในการก่อโรคของเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อยาหลายขนานในประเทศไทย Detail
11 ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ และวัฒนธรรมองค์กรกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามการรับรู้ของบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี Detail
12 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันกับผู้ปกครอง ความเมตตากรุณาต่อตนเอง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กสมาธิสั้น Detail
13 บทบาทตัวแปรส่งผ่านของความเมตตากรุณาต่อตนเองที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นทางจิตวิทยากับความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าในกลุ่มที่กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น Detail
14 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะความดันโลหิตสูงกว่าปกติในผู้ควบคุมงานก่อสร้างวัยทำงานตอนต้นของโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่ง ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี Detail
15 ผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีต่อการใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย Detail
16 ผลของการรับประทานอาหารแคลอรี่ต่ำมากในช่วงก่อนการผ่าตัด ต่อการสะสมไขมันในตับ การเกิดพังผืดในตับ และผลลัพท์อื่น ๆ ของการรักษาโรคอ้วนด้วยวิธีการผ่าตัด Detail
17 ผลของสารสกัดจากผลมะเกี๋ยงต่อภาวะเครียดออกซิเดชันจากการเหนี่ยวนำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเซลล์จอประสาทตามนุษย์ Detail
18 ฤทธิ์และกลไกการต้านการอักเสบของสารสกัดจากข้าวโพดหวานต่อเซลล์จอประสาทตามนุษย์ (ARPE-19) ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย Interleukin-1beta Detail
19 อิทธิพลของอายุ ความรู้เกี่ยวกับการคลอด การสนับสนุนในระยะคลอด ระยะเวลาของการคลอด และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ต่อการรับรู้ประสบการณ์การคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก Detail

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 - Detail
2 - Detail
3 - Detail
4 - Detail
5 - Detail
6 - Detail
7 การควบคุมพฤติกรรมการประกอบตัวเอง การเกิดพอลิเมอร์ไรเซชัน และการเปลี่ยนสีของโพลีไดอะเซทติลีน โดยใช้ตัวทำละลายแบบผสม กระบวนการพลาสมาในสารละลาย และการเติมไอออนบวก Detail
8 การจำแนกและศึกษาลักษณะเฉพาะของแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมียม Detail
9 การใช้มาตรฐานสำนักงานสีเขียวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้ทรัพยากรในประเทศไทย Detail
10 การใช้โลหะอินทรีย์และโลหะออกไซด์เพื่อเป็นอิเล็กโทรดสำหรับลิ้นอิเล็กทรอนิกส์ในการจำแนกชนิดของเครื่องดื่ม Detail
11 การติดตามสารกำจัดวัชพืชตกค้างในนาข้าวพื้นที่ลุ่มของประเทศไทยโดยใช้เทคนิค micro-XRF Detail
12 การทำงานร่วมกันระหว่างเซลล์กระดูกและลำไส้ โดยผ่านไฟโบรบลาสต์โกรทแฟคเตอร์-23 Detail
13 การประเมินการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการขนส่งทางถนนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงที่มีการล็อกดาวน์เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Detail
14 การประเมินความยั่งยืนของท่าเทียบเรือน้ำลึกระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาท่าเทียบเรือขนส่งยานพาหนะ (Ro/Ro) ของประเทศไทย Detail
15 การประเมินสมรรถนะของซัพพลายเออร์ในช่วงทดลองการผลิตสำหรับการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่: แนวทางการตัดสินใจแบบผสมผสานหลายเกณฑ์ Detail
16 การปรับเปลี่ยนอัตราการดูดซึมแคลเซียมของลำไส้โดยตัวนำส่งสัญญาณแบบก๊าซ สารจากระบบประสาทและสารที่สร้างจากโพรไบโอติกส์ในโพรงลำไส้ Detail
17 การพัฒนาแก๊สเซนเซอร์แบบคอมโพสิตพอลิเมอร์สำหรับตรวจจับแก๊สแอมโมเนียเพื่อการประยุกต์ใช้ด้านการดูแลสุขภาพด้วยระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ Detail
18 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ชนิดปรับปรุงผิวหน้าอีเล็กโทรดด้วยปรัสเซียนบลูสำหรับการตรวจวัดปริมาณแลคเตทโดยเทคนิคการวัดกระแสไฟฟ้า Detail
19 การเพิ่มของแอนไอโซโทรปีรายวันเนื่องจากผลระยะไกลจากมวลที่ปลดปล่อยจากโคโรนา Detail
20 การระบุสัญญาณเริ่มกระบวนการบรรจุสารพันธุกรรม RNA ของไวรัส SARS-CoV-2 Detail
21 การลดทรัพยากรในการคำนวณด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลึก สำหรับภาพเอ็มอาร์รอยขาดของเส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า Detail
22 การวิเคราะห์การปลดปล่อยของอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากหน้ากากผ้าด้วยเทคนิคอินดัคทีฟคัปเปิลพลาสมาแมสสเปกโทรมิเตอร์ประเภทอนุภาคเดี่ยว Detail
23 การวิเคราะห์ทางมิญชวิทยาและอิมมูโนฟลูโอเรสเซนต์ของเยื่อบุผิวลำไส้จากหนูที่เลี้ยงด้วยอาหารเกลือสูง Detail
24 การศึกษาการกระจายตัวของคลอฟีนาเพอร์ในดินโดยการใช้เทคนิคไมโครเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์ กรณีศึกษาแปลงคะน้าในจังหวัดนครปฐม Detail
25 การศึกษาการกระจายตัวของแคลเซียมในตะกอนจากพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งน้ำจืดจังหวัดนครปฐม ประเทศไทย Detail
26 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารชีวเคมีและโปรตีนที่เกี่ยวกับกระบวนการเมตาบอลิซึมของพืชในต้นชิงเฮาที่ตอบสนองต่อแสงเทียม Detail
27 การศึกษาตำแหน่งเปปไทด์เกาะเกี่ยวโฮสต์ในโปรตีน VP28 ของไวรัสตัวแดงดวงขาวและการสร้างบรรจุภัณฑ์เปลือกหุ้มไวรัส MrNV ลูกผสมที่ดัดแปลงระหว่างโปรตีนหุ้ม MrNV และ VP28 Detail
28 ปฏิกิริยาไนเตรชันของอนุพันธ์ของอะนิไลด์โดยใช้ซิลเวอร์ไนเตรตเป็นตัวกลาง Detail
29 ไพซีแทนนอลจากเมล็ดเสาวรสชะลอความแก่และลดจุดด่างดำ Detail
30 ฤทธิ์ของสารสกัดเบอร์รี่ไทยต่อการต้านการเกิดสารก่อกลายพันธุ์และต้านการก่อกลายพันธุ์ ศึกษาในหลอดทดลอง Detail
31 วิธีการวัดความขุ่นโดยอาศัยปฏิกิริยาไอโอโดฟอร์มสำหรับวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเจลทำความสะอาดมือ Detail
32 แอปพลิเคชันมือถือเพื่อการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางการกีฬา Detail

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 - Detail
2 - Detail
3 - Detail
4 การใช้เรื่องราวทางสังคมผ่านการเล่านิทานร่วมกับสถานการณ์จำลองเพื่อพัฒนาทักษะการรอคอยในเด็กที่มีภาวะออทิซึม Detail
5 การนำแนวคิด NEGATIVE INCOME TAX มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใจการบริหารคลังของประเทศไทย Detail
6 การป้องกันและแก้ไขการฆ่าตัวตายของตำรวจไทย Detail
7 การวิเคราะห์การใช้แผนบำบัดฟื้นฟูตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในชั้นหลังฟ้องคดีเด็กและเยาวชนตามมาตรา 90 Detail
8 การวิเคราะห์คำศัพท์ในบทสนทนาและข้อความสำหรับอ่านตำราภาษาไทยที่ตีพิมพ์ในประเทศจีน Detail
9 การศึกษาการลงโทษทางร่างกายในเด็กของผู้เลี้ยงดูต่างช่วงวัย Detail
10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ: ข้อมูลจากการสำรวจออนไลน์ Detail
11 รูปแบบสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย Detail
12 อิทธิพลของเวลาหน้าจอดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กออทิสติกสเปกตรัม Detail