เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   24   มกราคม   พ.ศ. 2563

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

  เดือนมกราคม 2563

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 การนำกลับฟอสฟอรัสจากน้ำปัสสาวะและของเสียไม่ไวต่อปฏิกิริยา Detail
2 การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกและการทำงานของอะดิโพเนกทินในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง Detail

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 MATH-KINGDOM: A BOARD GAME FOR CONSTRUCTING A MATHEMATICAL CONCEPT OF SET THEORY Detail
2 MOLECULAR CLONING AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF PROTEINS IN THE PIWI SUBFAMILY FROM BLACK TIGER SHRIMP Detail
3 Bin Toxin and Parasporin-2: Interaction and Specification towards Mosquito Larvae and Cancer Cells Detail
4 การวิเคราะห์ค่าความเร่งของพื้นดินเพื่อหาลักษณะของดินในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย Detail
5 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของแลนโซพราโซลและสารอนุพันธ์สำหรับรักษาโรคอ้วน Detail

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 - Detail
2 - Detail
3 - Detail
4 - Detail
5 MEDIA AND FREEDOM OF EXPRESSION IN CONTEMPORARY BANGLADESH Detail
6 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจากฐานล่างของขบวนการประชาชนไทย ศึกษาเปรียบเทียบขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย Detail
7 การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมธนารักษ์ Detail
8 การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในเด็กปฐมวัยด้วยสุนทรียศาสตร์ของดนตรี Detail
9 การประเมินผลโครงการหลักสูตรการสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Detail
10 การศึกษาการจัดการชั้นเรียนรวมวิชาดนตรีในระดับชั้นประถมศึกษา Detail
11 การศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร Detail
12 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของกรมธนารักษ์ Detail
13 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล Detail
14 โคปแลนด์ อะปาลาเซียนสปริง สวีท สำหรับเครื่องดนตรีสิบสามชิ้น: คำแนะนำการฝึกซ้อมและการควบคุมบทเพลง จากมุมองของวาทยากร Detail
15 ชีวิต สุขภาพ และการต่อสู้เพื่อพื้นที่สาธารณะ ของคนใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร: การศึกษาทางมานุษยวิทยา Detail
16 แนวทางการพัฒนาหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 Detail
17 ปัจจัยการรับรู้ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ 25 Detail
18 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายยุติธรรมชุมชนไปปฏิบัติของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จังหวัดสตูล Detail