เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   22   เมษายน   พ.ศ. 2567

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

  เดือนเมษายน 2567

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 - Detail
2 - Detail
3 การเตรียมและคุณลักษณะออร์แกโนเจลครีมชีสสำหรับกลุ่มอาการเมแทบอลิก Detail
4 การศึกษาต้นทุนตลอดชีวิตของการดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย Detail
5 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรโพรงอากาศในระหว่างกระบวนการรักษามะเร็งศีรษะและลำคอต่อคุณภาพแผนการรักษาที่บำบัดด้วยรังสีแบบปรับความเข้มด้วยเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นเรโซแนนซ์แม่เหล็ก Detail
6 ระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของเชื้อไวรัสเด็งกี ไวรัสชิคุนกุนยา และไวรัสซิกา ในผู้ป่วยสงสัยที่มีอาการคล้ายโรคเด็งกีในจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย Detail

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 - Detail
2 - Detail
3 - Detail
4 การใช้ Box-Behnken design และวิธีพื้นที่ผิวตอบสนองเพื่อให้ได้สารสกัดจากผักกูดที่อุดมไปด้วยสารยับยั้งเอนไซม์สร้างเปปไทด์ที่เป็นพิษต่อระบบประสาท, เบต้าซีครีเตส-1 Detail
5 การพัฒนาวิธีการเติมหมู่ฟังก์ชันแบบมีเรจิโอเคมีอย่างจำเพาะเจาะจงของสารประกอบเฮเทอโรไซเคิลวงห้าเหลี่ยมและสารประกอบกลุ่มออกาโนซัลเฟอร์ Detail
6 การวิเคราะห์อันตรายจากการดื้อยาของเชื้อโรคในกระบวนการผลิตน้ำนม กรณีศึกษา ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย Detail
7 การศึกษาเปรียบเทียบการก่อกลายพันธุ์ของผักคะน้าที่ปลูกแบบทั่วไปและอินทรีย์: การศึกษาเบื้องต้นในจังหวัดนครปฐม Detail
8 ภาวะสูญเสียหน้าที่ด้านการรับรู้การเข้าใจในหนูเมาส์เบต้าธาลัสซีเมีย Detail

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 - Detail
2 - Detail
3 - Detail
4 - Detail
5 - Detail
6 - Detail
7 - Detail
8 - Detail
9 บทบาทความเชื่อโลกเป็นธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อนโยบายสิ่งแวดล้อม Detail