เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   30   มีนาคม   พ.ศ. 2566

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

  เดือนมีนาคม 2566

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 - Detail
2 - Detail
3 - Detail
4 - Detail
5 การรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยของบุคลากร: กรณีศึกษาในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย Detail
6 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับความผิดปกติเสี่ยงมะเร็งช่องปากในผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี Detail
7 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันและการผูกมัดในความสัมพันธ์กับการรักษาความสัมพันธ์ในนักศึกษาระดับปริญญาตรี Detail
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการบริโภคอาหารตามแนวทางโภชนาการเพื่อหยุดความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง Detail
9 ผู้ป่วยวัณโรคในชายแดนไทย-พม่า ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19: สถานการณ์การติดเชื้อและผลกระทบด้านการรักษา Detail

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 กลยุทธ์การพัฒนาทักษะบริกรข้อมูลโดยการบูรณาการมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล กรณีศึกษาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ Detail
2 การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและราคาอาหารโดยใช้การวิเคราะห์เวฟเลต: หลักฐานจากประเทศไทย Detail
3 การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างฐานทางกฎหมายกับค่าปรับ: ตัวอย่างศึกษาจากการละเมิดข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสหภาพยุโรป Detail
4 การเปรียบเทียบเครื่องมือตรวจจับและตอบสนองเครื่องลูกข่ายแบบโอเพนซอร์สสำหรับปรับปรุงการรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ Detail
5 การฝึกโดยมีการใช้การสังเกตร่วมกับการใช้จินตนาการเพื่อฟื้นฟูการทำงานของแขนและมือในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเรื้อรัง Detail
6 การพัฒนาแดชบอร์ดระดับการจัดการและปฏิบัติการสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายบริการลูกค้าบนพื้นฐานของข้อมูลจำลองในธุรกิจด้านบริการจัดส่งอาหารถึงที่หมาย Detail
7 การออกแบบแบบจำลองข้อมูลและแดชบอร์ดสำหรับระบบการตรวจสอบการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันภายในองค์กรที่ผ่านมิดเดิลแวร์ Detail
8 แนวทางและกลยุทธ์การส่งเสริมการเปลี่ยนสถานะจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิมมาเป็นเกษตรอินทรีย์ Detail
9 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับอีสปอร์ตเกมส์: กรณีศึกษาผู้ใช้งานเกมส์ Valorant ในประเทศไทย Detail
10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความรู้ทางการเงินโดยใช้ทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรม ในกรณีศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย Detail
11 ศักยภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากปลิงทะเล Holothuria leucospilota ในการต้านทานโรคพาร์กินสันในสัตว์ทดลองต้นแบบ C. elegans Detail

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 - Detail
2 - Detail
3 การพัฒนาคลังข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางการแพทย์แบบครอบคลุม Detail
4 ชีวิตและงานบนเส้นทางจิตตปัญญาศึกษา: งานวิจัยเรื่องเล่าของนักบำบัดฟลอร์ไทม์คนหนึ่ง Detail
5 บทบาทการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองไทย พ.ศ. 2553 ของกลุ่มสมาชิกวุฒิสภา Detail
6 สมรรถนะระหว่างวัฒนธรรมของสามเณรนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม Detail
7 เสียงของสตรีผู้นำองค์การทางศาสนา: กรณีศึกษา แม่ชีจุติภา ทรรพสุทธิ์ แห่งมูลนิธิธรรมานุรักษ์ Detail