เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพุธที่   4   ตุลาคม   พ.ศ. 2566

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

  เดือนตุลาคม 2566

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 - Detail
2 - Detail
3 การจัดการความเข้มข้นและปริมาณการระบายสารอินทรีย์ระเหยเชิงบูรณาการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน Detail
4 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการวินิจฉัยและการรักษาวัณโรคแฝงในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคปอดในประเทศไทย Detail
5 การพัฒนาทีเซลล์ที่จำเพาะต่อแอนติเจนใหม่ในมะเร็งเต้านม Detail
6 การศึกษาทางเภสัชวิทยาพื้นบ้านของยาสมุนไพรสำหรับเด็กจากคัมภีร์ประถมจินดา: การวิเคราะห์ด้วยหลักเภสัชกรรมไทยและหลักฐานเชิงประจักษ์ Detail
7 การศึกษาผลของยาที่ใช้รักษาโรควัณโรคกลุ่มหลักต่อการกลายพันธุ์และการวิวัฒนาการในจีโนมของเชื้อวัณโรค Mycobacterium tuberculosis สายพันธุ์ H37Rv Detail
8 ความชุกของกลุ่มอาการทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง และความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ทางสุขภาพในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Detail
9 ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดน่าน ในการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน Detail
10 ตัวแบบการพยากรณ์สำหรับค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย Detail
11 ปัจจัยทํานายคุณภาพการเตรียมลําไส้ใหญ่ในพระสงฆ์ที่เข้ารับการส่องกล้องลําไส้ใหญ่ทางทวารหนัก Detail
12 ผลของการอบอุ่นร่างกายซ้ำก่อนลงสนามในผู้เล่นสำรองที่ส่งผลต่ออุณหภูมิกล้ามเนื้อเเละสมรรถนะในนักกีฬาฟุตบอล Detail
13 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองในการบริโภคอาหารเน้นโปรตีนและพลังงาน ต่อความรู้พฤติกรรมการฉันภัตตาหารและผลลัพธ์ทางคลินิก ของพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม Detail

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 - Detail
2 - Detail
3 - Detail
4 การพัฒนากรอบการกำกับดูแลการวิเคราะห์สำหรับองค์กรในประเทศไทยที่มีการกำกับดูแลข้อมูล Detail
5 การพัฒนาแดชบอร์ดระดับบริหารและระดับการจัดการสำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษาในองค์กรด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องแห่งหนึ่ง Detail
6 การพัฒนาแดชบอร์ดระดับบริหารและระดับปฏิบัติการสำหรับกระบวนการเตรียมผิวและกระบวนการชุบผิวด้วยไฟฟ้า กรณีศึกษาในโรงงานผลิตเครื่องประดับแห่งหนึ่งในประเทศไทย Detail
7 การพัฒนายางล้อไร้ลมสำหรับรถแทรกเตอร์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ Detail
8 การพัฒนาวิธีการทดสอบสมบัติทางกายภาพของวัสดุหลังคา UPVC Detail
9 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบแนะนำแบบผสมผสานด้วยการแสดงออกทางอารมณ์ในสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการท่องเที่ยว Detail
10 การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงคุณภาพของชุดความคลุมเครือ: พฤติกรรมทางการเงินและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้ Detail
11 การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงคุณภาพของชุดความคลุมเครือ: การซื้อสินค้าออนไลน์จากแรงกระตุ้นสำหรับผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก Detail
12 การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงคุณภาพของชุดความคลุมเครือ: ปัจจัยของการออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซที่มีอิทธิพลต่อการใช้แอปพลิเคชันโทรเวช Detail
13 การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงคุณภาพของชุดความคลุมเครือ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้แอพพลิเคชั่นจัดส่งอาหาร Detail
14 การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงคุณภาพของชุดความคลุมเครือ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้เล่นเกมวาโลแรนต์ Detail
15 การศึกษาการบริหารจัดการพื้นที่ค้าปลีกในสถานีเปลี่ยนถ่ายรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า Detail
16 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเชิงบริหารกับตัวบ่งชี้การอักเสบในเลือดและเมตาโบไลต์ของทริปโตเฟนในผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้ติดสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน Detail
17 การศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพเริ่มต้นและความเสียหายระหว่างการขนส่งและการล้างขวดที่ส่งผลต่อคุณสมบัติเชิงกลของขวดแก้ว Detail
18 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกแอปพลิเคชันหาคู่นำไปสู่การบรรลุความสัมพันธ์ระยะยาว Detail
19 โปรแกรมรู้จำยาแบบเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการตรวจสอบการทานยาในผู้ป่วยสูงอายุ Detail
20 ผลกระทบของสภาวะการเก็บรักษาและสภาวะการทำงานต่อความแข็งแรงยึดติดของกระดาษลูกฟูกในการขึ้นรูปถาดเครื่องดื่ม Detail

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 - Detail
2 - Detail
3 กระบวนการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการบรรเลงขลุ่ยในบทเพลงไทยลูกทุ่ง Detail
4 การพัฒนาแนวทางการให้บริการดนตรีบำบัดในการดูแลแบบประคับประคอง: กรณีศึกษาโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคเหนือ Detail
5 การศึกษาเทคนิคการสอนขับร้องเพื่อการสอบเทียบระดับชั้นต้นหลักสูตรดนตรีร็อคแอนด์ป็อป ของสถาบันทรินิตี้ กรุงลอนดอน Detail
6 แนวทางการจัดการเรียนการสอนเปียโนคลาสสิคระดับกลางของสถาบันเปียโนบางกอก Detail
7 บทบาทของนักดนตรีบำบัดในเด็กสมาธิสั้น: กรณีศึกษานักดนตรีบำบัดในประเทศไทย Detail
8 ประสิทธิผลของดนตรีบำบัดตามแนวมนุษยนิยมในการบำบัดผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าหลังโรคหลอดเลือดสมอง Detail
9 ผลของการใช้โปรแกรมจิตวิทยาเชิงบวกและการปรับพฤติกรรมต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้ปกครองและพฤติกรรมในเด็กสมาธิสั้น Detail
10 ผลของดนตรีบำบัดต่อการจัดการความเครียดในมารดาของเด็กที่มีภาวะออทิซึม Detail