วันพฤหัสบดีที่   17   สิงหาคม   พ.ศ. 2560

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

  เดือนสิงหาคม 2560

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 DATA WAREHOUSING FOR COMMUNITY HEALTH DATA ANALYTICS Detail
2 NEUROPROTECTIVE EFFECTS OF PHENOLIC AND POLYPHENOLIC COMPOUNDS ON OXIDATIVE STRESS-INDUCED TOXICITY IN HUMAN NEURONAL CELLS Detail
3 การคืนทุนของหน่วยรวมศูนย์เตรียมยาฉีดปริมาณน้อยโดยเภสัชกร ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ Detail
4 การประเมินการสัมผัสและการควบคุมทางวิสวกรรมของอันตรายจากสารเคมีในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตกรรมเครื่องเบญจรงค์ Detail
5 การประเมินปริมาณรังสีนิวตรอนและกัมมันตภาพรังสีที่เกิดจากการฉายรังสีเอกซ์พลังงานสูง ซึ่งผลิตจากเครื่องเร่งอนุภาคทางการแพทย์ โดยใช้แบบจำลองมอนติคาร์โลและอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีแบบแยกช่องพลังงานนิวตรอน Detail
6 การรับรู้ความสามารถตนเอง และรูปแแบบการอบรมเลี้ยงดูของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ Detail
7 การวิเคราะห์ผลของ คำแนะนำการสั่งใช้ยา ปฏิชีวนะภายในโรงพยาบาล ทันตกรรม Detail
8 การศึกษาความชุกของการผ่าเหล่าของยีน CALR ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเกล็ดเลือดมากผิดปกติและโรคไขกระดูกเป็นพังผืด Detail
9 การออกแบบและสังเคราะห์สารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซีนไคเนสชนิด EGFR แบบไม่ย้อนกลับ Detail
10 ความชุกของการเป็นนักดื่มหน้าใหม่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานคร Detail
11 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพคำเตือนสุขภาพกราฟฟิก 85% กับการโทรเข้าสายด่วนเลิกบุหรี่ Detail
12 บรรยากาศความปลอดภัย และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อบรรยากาศความปลอดภัยขององค์กร: กรณีศึกษาบริษัทประกอบรถยนต์แห่งหนึ่ง Detail
13 ผลของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกต่อต้นทุนทางจิตวิทยาและภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นหญิงในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี Detail
14 ผลของการให้โคลอสตรุ้มทางปากในทารกเกิดก่อนกำหนดต่ออัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล Detail
15 ผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันอุบัติเหตุต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะในจังหวัดนครปฐม Detail
16 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายแบบไทชิ เพื่อลดอาการปวดของผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรุงเทพมหานคร Detail
17 ลักษณะเสี่ยงทางคลินิกที่มีผลต่อการเกิดปอดบวมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน่าน ประเทศไทย Detail

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 ANALYSIS OF MANGANESE AND PROTEIN GLYCOSYLATION DEFECT ON ARTEMISININ RESISTANCE IN YEAST LACKING PMR1P Detail
2 ANALYSIS OF QUANTITATIVE MEASURES OF MICROCALCIFICATIONS ON MAMMOGRAMS FOR PATHOLOGICAL CLASSIFICATION Detail
3 GLUCOSE-INSTALLED, SPIO-LOADED POLYMERIC MICELLES AS MRI PROBE FOR CANCER DETECTION Detail
4 SEASONAL GASTRO-INTESTINAL PARASITIC INFECTIONS BETWEEN GUAR AND DOMESTIC CATTLE IN NORTHEASTERN PART OF THAILAND Detail
5 THE DEVELOPMENT OF MODELS TO DETERMINE THE OPERATING SPEED OF MOTORCYCLES AND LIKELIHOOD TO VIOLATE THE SPEED LIMIT Detail
6 การตรวจวัดความเร็วยานพาหนะด้วยการประมวลผลภาพบนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก Detail
7 การตัดแยกภาพขั้วประสาทตา Detail
8 การประมาณผลผลิตข้าวตามความเหมาะสมของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ภายใต้การเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต โดยเเบบจำลอง EPIC Detail
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้ชนิดแท่งจากผลไม้ไทยเพื่อเป็นแหล่งของเส้นใยอาหารและโพแทสเซียมที่สะดวก Detail
10 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณโลหะหนักในต้นข้าวจากนาดั้งเดิมและนาอินทรีย์ Detail
11 การสร้างตัวละครเกมสองมิติที่คล้ายคลึงกับผู้เล่นจากรูปถ่ายหน้าตรง Detail
12 ตัวริเริ่มปฏิกิริยาแคมฟอร์ควิโนน/เทอร์เชียรี่เอมีน สำหรับมินิอีมัลชั่นพอลิเมอร์ไรเซชัน Detail
13 ปฏิกิริยาการเติมแบบคอนจูเกตด้วยเอมีนในอัลลีนิคและอะครีลิค เอสเทอร์: ความสัมพันธ์กับการออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Detail
14 ยีนบำบัดเพื่อใช้ในการสร้างโปรตีนแฟคเตอร์ VII ในการรักษาโรคฮีโมฟีเลีย Detail
15 หน่วยการเรียนรู้ทางชีววิทยาเรื่องพฤติกรรมทางสังคมที่หลากหลายของปลากัดในประเทศไทย Detail

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ลำดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ รายละเอียด
1 THE RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOMERS' PERCEPTION AND PURCHASING INTENTION OF HOUSES Detail
2 ทัศนคติและแรงจูงในของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางของอาเซียน : กรณีศึกษาระหว่างนักศึกษาหลักสูตรปกติ กับหลักสูตรนานาชาติ Detail
3 ผลกระทบของการพนันวัวลานและแนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัดเพชรบุรี Detail
4 แผนธุรกิจ: "ทิ้ง" บริการรีไซเคิลออนไลน์ Detail