วันพุธที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2560

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา


บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครเฉพาะทาง Internet สำหรับปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครในรอบที่ 3

 • รอบที่ 3 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2560

โดยผู้สมัครจะต้องดำเนินการดังนี้

 • 1. ผู้สมัครเข้าระบบ Internet โดยใช้ Web Site คือ www.grad.mahidol.ac.th
 • 2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครในหลักสูตรสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร
 • 3. ผู้สมัครลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบการรับสมัคร
 • 4. กรอกใบสมัคร (บฑ. 8) ให้ถูกต้องและครบถ้วน ส่งข้อมูลผ่านระบบ Internet เข้าสู่บัณฑิตวิทยาลัย ตามกำหนดการรับสมัครข้างต้น โดยผู้สมัครจะต้องส่งข้อมูลผ่านระบบรับสมัครก่อนเวลา 18.00 น. ของวันที่ 23 มิถุนายน 2560


 • 5. การส่งหลักฐานประกอบการสมัคร
  • 5.1 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครที่ระบุตามหัวข้อหลักฐานประกอบการสมัคร และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  • 5.2 ส่งไฟล์เอกสาร (Upload) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครต่าง ๆ และเอกสารหลักฐานการชำระเงิน โดยขนาดของไฟล์เอกสารต้อง
   ไม่เกิน 2 MB รูปแบบไฟล์ pdf เฉพาะรูปถ่าย ให้ส่งไฟล์รูปแบบ jpeg ผ่านระบบรับสมัครก่อนเวลา 18.00 น. ของวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

    (หากพ้นกำหนดการส่งเอกสารฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา)


 • 6. ค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมเป็นเงินหลักสูตรสาขาวิชาละ 500 บาท ผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น. ของวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยบัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้ผู้สมัครชำระเงินค่าใบสมัคร(รวมค่าสมัคร) 3 วิธี ดังนี้
  • 6.1 ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบ Invoice ค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) จำนวนเงิน 500 บาท เพื่อนำไปยื่น ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน Invoice
  • 6.2 ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยผู้สมัครจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในระบบการชำระ เงินผ่านบัตรเครดิตให้ครบถ้วน (ผู้สมัครต้องตรวจสอบการชำระเงินจากทางธนาคารด้วยเพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการชำระเงินไม่ทันตามกำหนดเวลา)
  • 6.3 ชำระเงินผ่านระบบ e - payment ของธนาคารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน Invoice โดยผู้สมัคร จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบดังกล่าวให้ครบถ้วน (ผู้สมัครต้อง ตรวจสอบการชำระเงินจากทางธนาคารด้วยเพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการชำระเงิน ไม่ทันตามกำหนดเวลา)

  (บัณฑิตวิทยาลัย ไม่รับเงินสด ธนาณัติ และเอกสารการเงินประเภทอื่นๆ นอกจากวิธีการชำระเงินที่ ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น และกรณีผู้สมัครชำระเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บัณฑิตวิทยาลัย จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นและถือเป็นโมฆะและต้องชำระใหม่ทั้งหมด)


 • 7. กรณีผู้สมัครประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษามากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละรอบที่รับสมัคร สามารถสมัครได้หากหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัครกำหนดสอบวิชาพื้นฐานเหมือนกัน หรือไม่สอบวิชาพื้นฐาน ทั้งนี้ต้องเริ่มดำเนินการตาม ข้อ 4 - 6 ใหม่ และต้องชำระค่าใบสมัคร(รวมค่าสมัคร) ตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

 • 8. เมื่อบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งสถานะการรับสมัครทาง Internet ที่ Web Site คือ http://www.grad.mahidol.ac.th โดยบัณฑิตวิทยาลัยกำหนดประกาศสถานที่สอบข้อเขียน ดังนี้
  • ผู้สมัครรอบที่ 3 ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนในวันที่ 28 มิถุนายน 2560

             ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียน ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย (ถ้าไม่มีบัตรที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบแล้ว ต้องมีสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่ลงนามรับรองถูกต้องมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ