เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา


บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครเฉพาะทาง Internet


โดยผู้สมัครจะต้องดำเนินการดังนี้

 • 1. สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/
 • 2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครในหลักสูตรสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร
 • 3. ผู้สมัครลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาก่อนเข้าสู่ระบบการรับสมัคร
 • 4. กรอกใบสมัคร (บฑ. 8) ให้ถูกต้องและครบถ้วน และต้องส่งข้อมูลผ่านระบบรับสมัครตามกำหนดการรับสมัคร
 • 5. การส่งหลักฐานประกอบการสมัคร
  • 5.1 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครที่ระบุตามหัวข้อหลักฐานประกอบการสมัคร และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  • 5.2 ส่งไฟล์เอกสาร (Upload) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครต่าง ๆ และเอกสารหลักฐานการชำระเงิน โดยขนาดของไฟล์เอกสารต้องไม่เกิน 2 MB รูปแบบไฟล์ pdf (เฉพาะรูปถ่าย ให้ส่งไฟล์รูปแบบ jpeg) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องส่งไฟล์เอกสารหลักฐานดังกล่าวผ่านระบบรับสมัคร
   (หากพ้นกำหนดการส่งเอกสารฯ ตามกำหนดการรับสมัคร บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา)
 • 6. ค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมเป็นเงินหลักสูตรสาขาวิชาละ 500 บาท สามารถชำระเงินค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) ได้ 3 วิธี ดังนี้
  • 6.1 ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบ Invoice ค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) จำนวนเงิน 500 บาท เพื่อนำไปยื่นชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน Invoice
  • 6.2 ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยผู้สมัครจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตให้ครบถ้วน (ผู้สมัครต้องตรวจสอบการชำระเงินจากทางธนาคารด้วยเพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการชำระเงินไม่ทันตามกำหนดเวลา
  • 6.3 ชำระเงินผ่านระบบ e - payment ของธนาคารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน Invoice โดยผู้สมัครจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบดังกล่าวให้ครบถ้วน (ผู้สมัครต้องตรวจสอบการชำระเงินจากทางธนาคารด้วยเพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการชำระเงินไม่ทันตามกำหนดเวลา)
  ทั้งนี้ กำหนดการชำระเงินของผู้สมัครในแต่ละรอบ คือ
  ภาคต้น
  - ผู้สมัครรอบที่ 1 จะต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.ของวันที่ 31 มกราคม 2562
  - ผู้สมัครรอบที่ 2 จะต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.ของวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
  ภาคปลาย
  - ผู้สมัครจะต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.ของวันที่ 10 ตุลาคม 2562
  (บัณฑิตวิทยาลัย ไม่รับเงินสด ธนาณัติ และเอกสารการเงินประเภทอื่นๆ นอกจากวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น และกรณีผู้สมัครชำระเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บัณฑิตวิทยาลัย จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถือเป็นโมฆะและต้องชำระใหม่ทั้งหมด)
 • 7. กรณีผู้สมัครประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษามากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละรอบที่รับสมัคร สามารถสมัครได้ ทั้งนี้ต้องเริ่มดำเนินการตาม ข้อ 4 – 6 ใหม่ และต้องชำระค่าใบสมัคร (รวมค่าสมัคร) ตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร
 • 8. เมื่อบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งสถานะการรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.grad.mahidol.ac.th/ th/prospective-students/

  ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียน (ถ้าหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัครมีการสอบข้อเขียน) ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย (ถ้าไม่มีบัตรที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบแล้ว ต้องมีสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่ลงนามรับรองถูกต้องมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ