วันจันทร์ที่   18   ธันวาคม   พ.ศ. 2560

ข้อมูลสำหรับอาจารย์


ระบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต

ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล

คู่มือ

กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา สำหรับอาจารย์ หลักสููตร และคณะ