เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   20   พฤษภาคม   พ.ศ. 2567

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ในงานประชุม / สถานที่
1 ศาสตราจารย์ ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2 ดร.รสสุคนธ์ แก้วขาว รางวัลวิทยานิพนธ์ 59
รางวัลระดับดีมาก
ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3 ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ รางวัลวิทยานิพนธ์ 59 รางวัลระดับดี ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4 ศาสตราจารย์ นพ.พรพรหม เมืองแมน และคณะ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ระดับดีเด่น
ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และคณะ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
6 ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น และคณะ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7 ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
รางวัลประกาศเกียรติคุณ
ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
8 Miss Prana Shakya รางวัลชนะเลิศการประกวดงานวิจัยประจำปี 2558 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปี 2557/2558 ทุนการศึกษาสมาคมราชกรีฑาสโมสร ณ ห้องอังรีดูนังต์ อาคารราชกรีฑาสปอร์ตคอมเพล็กซ สมาคมราชกรีฑาสโมสร
10 พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
11 นายณัฐพล ทัศนวิจิตรวงค์ รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีเด่น การประชุมการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 ทีมหุ่นยนต์ BART LAB Rescue Robotics คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย World RoboCup 2014 ณ เมือง Joao Pessoa ประเทศบราซิล
13 นางภัทรพรรณ ทำดี รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ด้านครอบครัว ระดับดี การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2557
14 นางสาวนารีรัตน์ เฟื่องชูชาติ รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ด้านครอบครัว ระดับชมเชย การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2557
15 นางสาวเพชรัตน์ เนตรมุ่ย รางวัล Best paper Award งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Burapha University Internauional Conference 2014 "Global Warming and Its Impacts"
16 นายชานนทร์ โควสุภัทร รางวัลดีเด่นประเภท Oral Presentation การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 3
17 นายชนะพล ชัยทัพ รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวิทยา นิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่าย พัฒนบริหารศาสตร์ AWARD FOR EXCELLENCE IN DEVELOPMENT ADMINISTRATION THESIS
18 สพ.ญ.วรางคณา พันธุ์วาณิช์ รางวัล The Commendable Research Award งานประชุมวิชาการ บำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 18 The VPAT Regional Veterinary Congress (VRVC 2012)
19 สพ.ญ.วรางคณา พันธุ์วาณิช์ รางวัล Young Veterinarian Oral Presentation Award งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 37th International Conference on Veterinary Science (The 37th ICVS)
20 ทพ.ปกป้อง อมรวิทย์ รางวัลที่ 3 การประกวด The Journal of Prosthetic Dentistry Research Poster Awards การประชุมวิชาการนานาชาติ 58th Meeting of the American Academy of Maxillofacial Prosthetics
21 นางสาวขนิษฐา เทพประสิทธิ์ ได้รับทุน Young Investigator Travel Award การประชุมวิชาการ 41st APACPH Conference
22 นายวันเสด็จ เจริญรัมย์ รางวัลนักศึกษาทุน TGIST ผู้มีผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม ปี 2552 โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST)
23 นางสาวเพียรเพ็ญ สีมา เป็น 1ใน 2 ตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี กิจกรรมวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยสถาบันเดซี
24 นางสาวธัญธร พฤฒปภพ รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์ เกษตร สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและเทคโนโลยี การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 3 The 3rd Academic Conference at Surindra Rajabhat University
25 นางสาวสุภาวดี ชวัลทยาธรรม รางวัลดีมาก ประเภทบรรยายกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12
26 นางสาวพันธการต์ ทิศอุ่น รางวัลดีมาก ประเภทโปสเตอร์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 12
27 นางสาวจิราพร จันทรวินิจ รางวัลดีมาก ประเภทโปสเตอร์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12
28 นางสาวกนกวรรณ อิ่มประสิทธ์ชัย รางวัลดีมาก ประเภทโปสเตอร์กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12
29 นางสาววรรัตน์ ฉายสว่างวงศ์ รางวัล Top Ten Best Poster Award ประเภทโปสเตอร์ การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12
30 นางสาวพนิดา คำยา รางวัล The Novartis Travel Award/Grant 2008 การประชุม International Thalasseamia Conference 2008
31 นางเบญญาพัตร์ ภูริพันธุ์ภิญโญ รางวัล The best award for oral presentation การประชุม The 20th Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology "TSB 2008 : Biotechnology for Global Care"
32 นายพลสิทธิ์ สถาผลเดชา รางวัลดี ประเภทบรรยาย การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (GRAD RESEARCH)
33 นางสาวรุจาภา เจียมธโนปจัย รางวัลดี ประเภทบรรยาย การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (GRAD RESEARCH)
34 นางสาวอัจฉรา ปฐมชัยอัมพร รางวัลดี ประเภทโปสเตอร์ การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (GRAD RESEARCH)
35 นางสาวสุภิญญา ปราการรัตน์ รางวัลเกียรติบัตรการนำเสนอแบบปากเปล่า (Outstanding Oral Presentation) การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 (RGJ-Ph.D. Congress IX)
36 นางสาวอัจฉริยา อนันตมงคล รางวัลเกียรติบัตรการนำเสนอแบบปากเปล่า (Outstanding Oral Presentation) การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 (RGJ-Ph.D. Congress IX)
37 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น รางวัลเกียรติบัตรการนำเสนอแบบปากเปล่า (Outstanding Oral Presentation) การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 (RGJ-Ph.D. Congress IX)
38 นางสาวนารถลดา ขันธิกุล รางวัลเกียรติบัตรการนำเสนอแบบปากเปล่า (Outstanding Oral Presentation) การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 (RGJ-Ph.D. Congress IX)
39 นายสุรกิจ ท้วมเพิ่มทรัพย์ รางวัลเกียรติบัตรการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Outstanding Poster Presentation) การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 (RGJ-Ph.D. Congress IX)
40 นางสาวแจนจุรีย์ เนตรสว่าง รางวัลเกียรติบัตรการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Outstanding Poster Presentation) การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 (RGJ-Ph.D. Congress IX)
41 นายสวันต์ ตินิกุล รางวัลเกียรติบัตรการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Outstanding Poster Presentation) การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 (RGJ-Ph.D. Congress IX)