เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   25   กันยายน   พ.ศ. 2565

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

ยุทธศาสตร์การจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์การจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์การจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์การจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติ จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ) เรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ยุทธศาสตร์การจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย