เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   21   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

ลำดับ แบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด (PDF) Word แบบฟอร์มออนไลน์
1 บฑ.1 การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - เมื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ผ่านแล้ว ให้เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย มีคำสั่งแต่งตั้ง

  Online Application Form

Instruction Manual
2 บฑ.2 กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนักศึกษาที่ได้ทำการศึกษาวิจัย และเขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นแล้ว มีความพร้อมที่จะเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ จึงขอกำหนดวันสอบและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง (ส่ง บฑ.2 ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 15 วัน)

ภาษาไทย English   Online Application Form

Instruction Manual
3 บฑ.26 ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่านักศึกษา ได้ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ และแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอจบการศึกษา

ภาษาไทย English    
4 บฑ.27 กำหนดการสอบประมวลความรู้ และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแผน ข. - สำหรับนักศึกษาแผน ข. ที่ปฏิบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ที่แต่ละหลักสูตรกำหนด และขอสอบประมวลความรู้ต่อหลักสูตร เมื่อหลักสูตรเห็นชอบจะเสนอคณะกรรมการสอบ/และกำหนดการสอบ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง (ส่ง บฑ.27 ก่อนวันสอบ 15 วัน)

ภาษาไทย English   Online Application Form
5 บฑ.28 ขอเก็บข้อมูล

ขอเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หากนักศึกษาจำเป็นต้องไปขอเก็บข้อมูล ที่หน่วยงานใด ให้ใช้ บฑ.28 ขอให้บัณฑิตวิทยาลัย ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานนั้น (ส่ง บฑ.28 ก่อนกำหนดขอเก็บข้อมูล 10 วัน)

ภาษาไทย English    
6 บฑ.3 ผลสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ผลการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - สำหรับแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันหลังจากวันสอบ

ภาษาไทย English   Online Application Form
7 บฑ.30 ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

ขอให้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย - ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หากเครื่องมีวิจัยของนักศึกษาจำเป็น ต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ให้ใช้ บฑ.30 นี้ สำหรับให้บัณฑิตวิทยาลัย ออกหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

ภาษาไทย English    
8 บฑ.33 ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - สำหรับแจ้งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วัน หลังจากวันสอบ

ภาษาไทย English   Online Application Form
9 บฑ.35 กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ และคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) - สำหรับนักศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต จะต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอวิทยานิพนธ์ (ส่ง บฑ.35 ก่อนวันสอบ 15 วัน)

ภาษาไทย English   Online Application Form

Instruction Manual
10 บฑ.36 ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแผน ข. - สำหรับแจ้งผลการสอบประมวลความรู้ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันหลังจากวันสอบ (บัณฑิตวิทยาลัยต้องได้รับผลการสอบประมวลความรู้จากหลักสูตรก่อนที่จะพิจารณาอนุญาติให้นักศึกษาแผน ข. สอบสารนิพนธ์ได้)

ภาษาไทย English    
11 บฑ.37 ผลการแก้ไข การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาษาไทย English    
12 บฑ.38 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

สำหรับแจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน หลังจากวันสอบ

ภาษาไทย English   Online Application Form
13 บฑ.39 กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานินพธ์/สารนิพนธ์

การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์แล้ว ให้เสนอรายนามคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และกำหนดสอบเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง (ส่ง บฑ.39 ก่อนวันสอบ 15 วัน)

ภาษาไทย English   Online Application Form

Instruction Manual
14 บฑ.4 ผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

สำหรับแจ้งผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย (กรณีที่ นักศึกษาได้สอบไปแล้วและผลการสอบ ปรากฏผลผ่านโดยมีเงื่อนไข หรือสอบไม่ผ่าน)

ภาษาไทย English   Online Application Form
15 บฑ.40 แจ้งความประสงค์ขอเผยแพร่ บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ (Abstract) ทาง Internet

สำหรับให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์ ขอเผยแพร่ หรือไม่ต้องการเผยแพร่ Abstract ทาง Internet

ภาษาไทย English    
16 บฑ.42 แบบฟอร์มการรายงานผลและประเมินผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

นักศึกษาที่ลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องรายงานการทำวิทยานิพนธ์ที่ดำเนินในแต่ละภาคการศึกษาต่อประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับการประเมินผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์แต่ละภาคการศึกษา

  Online Application Form
17 บฑ. 43 แบบฟอร์มเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในการขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาษาไทย English    
18 บฑ.44 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

นักศึกษาที่ลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องรายงานการทำวิทยานิพนธ์ที่ดำเนินในแต่ละภาคการศึกษาต่อประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับการประเมินผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์แต่ละภาคการศึกษา

ภาษาไทย English   Online Application Form

Instruction Manual
19 บฑ.47 แบบฟอร์มเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาการเผยแพร่ ผลงานวิจัยในการขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาษาไทย English ภาษาไทย  
20 บฑ.48 การขอขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ภาษาไทย    
21 บฑ.49 การขอเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาษาไทย English    
22 บฑ.5 การเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขออนุมัติปริญญาให้นักศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ "ผ่าน" และได้จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ และแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ส่งต่อบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งปฏิบัติตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาอื่นๆ อย่างครบถ้วนแล้ว ประธานคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรจะเสนอขออนุมัติให้ปริญญาให้แก่นักศึกษา

ภาษาไทย English    
23 บฑ.50 Turnitin Originality Report ภาษาไทย English    

รวมทั้งหมด: 23 Forms