เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ภาพกิจกรรมนักศึกษา


ประจำปี 2560

โครงการเมล็ดพันธุ์ใหม่ ประจำปี 2560

วันที่จัด : วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
งบประมาณ : -
จำนวนผู้เข้าร่วม : -

ค่ายสร้างเสริมสุขภาพและจินตภาพแด่น้องและชุมชน

วันที่จัด : วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560
งบประมาณ : 109,169.86.- บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : -

โครงการเปิดตำรับขนมไทย: ลูกชุบ

วันที่จัด : วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560
งบประมาณ : 13,310.- บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : -

Cultural Trip: มัคคุเทศก์บัณฑิต ณ บางกระเจ้า

วันที่จัด : วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
งบประมาณ : 67,274.21.- บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : -

Digital Literacy Training

วันที่จัด : วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
งบประมาณ : 11,900.- บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : -

โครงการอบรม "Art of public speaking workshop"

วันที่จัด : วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560
งบประมาณ : 11,520.- บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : -

โครงการเสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษามือ"

วันที่จัด : วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
งบประมาณ : -
จำนวนผู้เข้าร่วม : -

ประจำปี 2559

 โครงการอบรม การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความ วิชาการ Turnitin (ภาษาอังกฤษ)

วันที่จัด : 19 มี.ค. 2559
งบประมาณ : 9,248 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 107 คน

 โครงการสร้างผู้นำกิจกรรมด้านสันทนาการ ปี 2559

วันที่จัด : 12 มี.ค. 2559
งบประมาณ : 26,577 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 45 คน

 โครงการเพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต (Wheelchair for Pets)

วันที่จัด : 27 ก.พ. 2559
งบประมาณ : - บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : - คน

 โครงการสานสัมพันธ์ผสานวัฒนธรรม ไทยนานาชาติ

วันที่จัด : 19-20 ก.พ. 2559
งบประมาณ : 83,110.72 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 57 คน

 โครงการ "เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา ฯ" Brand Ambassdor

วันที่จัด : 6-7 ก.พ. 2559
งบประมาณ : 162,842.55 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 63 คน

 โครงการพัฒนาบุลิกภาพและเติมเต็มศักยภาพสำหรับผู้นำยุคใหม่

วันที่จัด : 5 ก.พ. 2559
งบประมาณ : 3,260 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 62 คน

 โครงการสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์กิจกรรม

วันที่จัด : 30-31 ม.ค. 2559
งบประมาณ : 158,890 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 61 คน

 โครงการ "Kids Smile Child Charing"

วันที่จัด : 9 ม.ค. 2559
งบประมาณ : 50,627 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 580 คน

ประจำปี 2558

โครงการอบรมเรื่อง "เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรม"

วันที่จัด : 19 ธันวาคม 2558
งบประมาณ : 10,800 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 150 คน

โครงการเสวนาธรรม "สร้างพลังชีวิตด้วยแนวคิดเชิงบวก"

วันที่จัด : 9 ธันวาคม 2558
งบประมาณ : 11,030 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 67 คน

โครงการอบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบบทคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin

วันที่จัด : 21 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ : 9,900 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 96 คน

โครงการอบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบบทคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin

วันที่จัด : 13 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ : 17,300 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 105 คน

Orientation Postgraduate International Students, Academic Year 2015

วันที่จัด : 11 ตุลาคม 2558
งบประมาณ : 29,062.21 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 148 คน

 โครงการบัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน "MU สู่อาเซียน" ประจำปี 2558

วันที่จัด : 20 กันยายน 2558
งบประมาณ : 91,668.93 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 282 คน

โครงการ "รู้เท่าทันการใช้ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน"

วันที่จัด : 28 สิงหาคม 2558
งบประมาณ : - บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 36 คน

งานปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558

วันที่จัด : 9 สิงหาคม 2558
งบประมาณ : 122,826.80 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 1,252 คน

โครงการค่ายเรียนรู้ภูมิปัญญาฯ จ.ศรีสะเกษ

วันที่จัด : 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558
งบประมาณ : 142,126.94 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 285 คน

Technique for Proposal Examination

วันที่จัด : 18 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ : 31,741 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 154 คน

สัมมนาผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา

วันที่จัด : 26-28 มิถุนายน 2558
งบประมาณ : 253,572.95 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 68 คน

โครงการต้นกล้า

วันที่จัด : 15-16 พฤษภาคม 2558
งบประมาณ : 200,565.90 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 99 คน

เทคนิคการเลือกหัวข้อและการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์

วันที่จัด : 9 พฤษภาคม 2558
งบประมาณ : 68,035.25 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 139 คน

 โครงการอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน

วันที่จัด : 28 มีนาคม 2558
งบประมาณ : 36,086 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 99 คน

อบรมบัณฑิตยุคใหม่หัวใจนักลงทุน

วันที่จัด : 14 มีนาคม 2558
งบประมาณ : 16,296 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 101 คน

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอนภาษาไทยนักศึกษาต่างชาติ

วันที่จัด : 14 มีนาคม - 18 เมษายน 2558
งบประมาณ : 25,814.74 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 30 คน

โครงการบัณฑิตฯ จิตอาสาใส่ใจสุขภาพ ชาวคลองโยง

วันที่จัด : 8 มีนาคม 2558
งบประมาณ : 12,580 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 350 คน

Cultural Relations Trip

วันที่จัด : 6 - 7 มีนาคม 2558
งบประมาณ : 76,148 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 60 คน

ทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ 8

วันที่จัด : 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2558
งบประมาณ : 125,392 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 54 คน

สานสัมพันธ์ บ้านทอแสง อัมพวา

วันที่จัด : 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2558
งบประมาณ : 82,664.22 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 56 คน

เคล็ดลับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ

วันที่จัด : 31 มกราคม 2558
งบประมาณ : 17,050 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 144 คน

Thank you Party กันภัยมหิดลเกมส์

วันที่จัด : 30 มกราคม 2558
งบประมาณ : 61,853 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 158 คน

โครงการ สายใยรัก ถักทอฝัน สร้างสรรค์วันเด็ก

วันที่จัด : 10 มกราคม 2558
งบประมาณ : 33,105.50 บาท
จำนวนผู้เข้าร่วม : 485 คน

ประจำปี 2557

Cultural Trip at Chachoengsao

วันที่จัด : 30 พฤศจิกายน 2557

อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

วันที่จัด : 23 สิงหาคม 2557

CULTURAL RELATIONS TRIP 2013

วันที่จัด : 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2557

โครงการ Brand Ambassador of Graduate School, Mahidol University 2013

วันที่จัด : 18 - 19 มกราคม 2557

ประจำปี 2556

พิธีมอบทุนสมาคมราชกรีฑาสโมสร

วันที่จัด : 25 กรกฎาคม 2556

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันที่จัด : 11 พฤษภาคม 2556

โครงการต้นกล้า 56 (ครั้งที่ 2)

วันที่จัด : 17 มีนาคม 2556

การแข่งขันมหิดลโกล์หนู

วันที่จัด : 2-3 มีนาคม 2556

โครงการต้นกล้า 56 (ครั้งที่ 1)

วันที่จัด : 23 กุมภาพันธ์ 2556

กิจกรรม "Cultural Trip @ Amphawa"

วันที่จัด : 1-2 กุมภาพันธ์ 2556