Skip to main content

ผู้สนใจเข้าศึกษา


หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

คณะกายภาพบำบัด
Thai Programme ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก 
คณะทันตแพทยศาสตร์
Internation Programme ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Thai Programme ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน สาขาวิชาชีวเคมี 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
Internation Programme ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ) 
Internation Programme ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ) 

International Programme International Programme   Thai Programme Thai Programme

 


เปิดอ่าน   29237  ครั้ง