เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   5   ตุลาคม   พ.ศ. 2566

การสัมมนาประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560

ประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใต้เกณฑ์  AUN-QA

ประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใต้เกณฑ์  AUN-QA

ประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใต้เกณฑ์  AUN-QA

ประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใต้เกณฑ์  AUN-QA

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเรื่อง "กระบวนการเตรียมการประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใต้เกณฑ์ AUN-QA" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปมทอง มาลากุลณ อยุธยา คณบดีวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี กล่าวต้อนรับฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย