เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ

ลำดับ รายการ Pdf Word Download
ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ
1. ประกาศ เรื่อง กิจกรรมเสริมทักษะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 -    214    ครั้ง
2. ประกาศ เรื่อง กิจกรรมเสริมทักษะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 -    329    ครั้ง
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (วาระที่ 2) -    4,267    ครั้ง
แบบฟอร์มการจัดกิจกรรมนักศึกษา
4. ขั้นตอนการส่งเอกสารขอเทียบกิจกรรมโครงการ Professional and Personal Skills Development -    239    ครั้ง
5. แบบฟอร์ม รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม -    411    ครั้ง
6. ใบคำร้องการขอเทียบกิจกรรม Professional and personal skills development (สำหรับนักศึกษา)    598    ครั้ง
7. แบบฟอร์มขอเทียบกิจกรรม Professional and personal skills development (สำหรับหลักสูตร)    240    ครั้ง
8. แบบฟอร์มโครงการ    239    ครั้ง
9. กำหนดการส่งเอกสารจากส่วนงาน / หลักสูตรเพื่อขอเทียบกิจกรรม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย -    83    ครั้ง