เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ

ลำดับ รายการ Pdf Word Download
ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ
1. ประกาศ เรื่อง กิจกรรมเสริมทักษะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 -    238    ครั้ง
2. ประกาศ เรื่อง กิจกรรมเสริมทักษะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 -    349    ครั้ง
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (วาระที่ 2) -    4,271    ครั้ง
แบบฟอร์มการจัดกิจกรรมนักศึกษา
4. ขั้นตอนการส่งเอกสารขอเทียบกิจกรรมโครงการ Professional and Personal Skills Development -    258    ครั้ง
5. แบบฟอร์ม รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม -    415    ครั้ง
6. ใบคำร้องการขอเทียบกิจกรรม Professional and personal skills development (สำหรับนักศึกษา)    604    ครั้ง
7. แบบฟอร์มขอเทียบกิจกรรม Professional and personal skills development (สำหรับหลักสูตร)    251    ครั้ง
8. แบบฟอร์มโครงการ    258    ครั้ง
9. กำหนดการส่งเอกสารจากส่วนงาน / หลักสูตรเพื่อขอเทียบกิจกรรม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย -    88    ครั้ง