แนวทางการปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรม Professional and Personal Skills Development


ร่วมกิจกรรมกับบัณฑิตวิทยาลัย


นักศึกษาดูรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่สนใจ


ลงทะเบียนออนไลน์


ได้รับจดหมายตอบรับการลงทะเบียน และกำหนดการกิจกรรมนั้นๆ


เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับประกาศนียบัตรกิจกรรม


ตรวจสอบการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมได้ภายใน 15 วัน หลังเสร็จกิจกรรม


ในกรณีไม่พบรายชื่อตนเองให้ติดต่อที่ งานกิจการนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2441-4125 ต่อ 211-213

ร่วมกิจกรรมออนไลน์กับบัณฑิตวิทยาลัย


นักศึกษาเลือกกิจกรรมที่สนใจในระบบออนไลน์จากหน้าเว็บไซต์


ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมวีดีโอออนไลน์


ชมวีดีโอออนไลน์ (ปฏิบัติตามคำแนะนำ ขณะชมวิดีโอเพื่อยืนยันการเข้ารับชม)


เมื่อชมวิดีโอเสร็จ ให้พิมพ์คำสั่งพิมพ์ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน


ตรวจสอบการยืนยันการเข้าชมวิดีโอได้ ภายใน 15 วัน หลังเข้าชม


ในกรณีไม่พบรายชื่อตนเองให้ติดต่อที่ งานกิจการนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2441-4125 ต่อ 211-213

ร่วมกิจกรรมของส่วนงานอื่น


นักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร หรือส่วนงาน


นักศึกษาหรือส่วนงาน ส่งแบบฟอร์มขอเทียบกิจกรรม
(แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด ทั้งแบบฟอร์มของนักศึกษา และแบบฟอร์มของส่วนงาน)


เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา รวบรวมเอกสารการเทียบกิจกรรม เข้านำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา เพื่อพิจารณา (2 เดือน/ครั้ง)


แจ้งผลการพิจารณากลับไปที่นักศึกษาหรือหลักสูตร


นักศึกษาสามารถตรวจสอบการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบของบัณฑิตวิทยาลัยได้ภายใน 15 วัน หลังได้รับการแจ้งผลการพิจารณา


ในกรณีไม่พบรายชื่อตนเองให้ติดต่อที่ งานกิจการนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2441-4125 ต่อ 211-213