สมัครร่วมกิจกรรม


ลำดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม
ผู้สมัคร / รับสมัคร
รายชื่อ จำนวนเวลา
(ชั่วโมง / วัน / สัปดาห์)
สถานะ
ไทย ต่างชาติ
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills)
1 EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUE (ENGLISH VERSION)  Online เปิดตลอดทั้งปี 3008/3000 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills)
2 TIME MANAGEMENT AND CONFLICT MANAGEMENT TRAINING  Online เปิดตลอดทั้งปี 1543/5000 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
3 ORGANISATIONAL TRANSFORMATION : PRIVATE SECTOR PERSPECTIVES  Online เปิดตลอดทั้งปี
1157/3000
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
4 อาสาสมัครช่วยงานเดิน-วิ่ง "มหิดลคนรักสุขภาพ" วันเสาร์ที่ 22  ธันวาคม 2561 0/100 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม 5 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
5 โครงการจัดบรรยาย เรื่อง Online suicide, the dark psychology of internet insult forums, Bullying & cyberbullying risk factors. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 4  ธันวาคม 2561
21/150
รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills)
6 STRATEGIES FOR SUCCESSFULLY COMPLETING DOCTORAL RESEARCH  Online เปิดตลอดทั้งปี 1773/5000 0/5000 รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
7 Workshop: Creating Infographics for Academic Purpose  Online เปิดตลอดทั้งปี 1781/5000 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
8 DIGITAL LITERACY TRAINING  Online เปิดตลอดทั้งปี
1802/3000
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร