สมัครร่วมกิจกรรม


ลำดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม
ผู้สมัคร / รับสมัคร
ผู้สมัคร / รับสมัคร
(สำรอง)
รายชื่อ จำนวนเวลา
(ชั่วโมง / วัน / สัปดาห์)
สถานะ
ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills)
1 EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUE (ENGLISH VERSION)  Online เปิดตลอดทั้งปี
4294/4000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
2 INTERCULTURAL COMMUNICATION AND HOW TO CREATE YOUR AWESOME PRESENTATION  Online เปิดตลอดทั้งปี
906/3000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.3 ชั่วโมง
เปิดรับสมัคร
3 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "Intellectual Communication" วันจันทร์ที่ 5  สิงหาคม 2562
1/20
0/0
รายชื่อผู้เข้าร่วม 7 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
4 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "English public speaking" วันอังคารที่ 6  สิงหาคม 2562
0/20
0/0
รายชื่อผู้เข้าร่วม 7 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
5 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "Summarzing Skills" วันจันทร์ที่ 5  สิงหาคม 2562
0/30
0/0
รายชื่อผู้เข้าร่วม 2 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
6 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "Summarizing Skills" วันจันทร์ที่ 5  สิงหาคม 2562
0/30
0/0
รายชื่อผู้เข้าร่วม 2 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
7 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "Summarizing Skills" วันอังคารที่ 6  สิงหาคม 2562
0/30
0/0
รายชื่อผู้เข้าร่วม 2 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
8 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "Summarizing Skills" วันศุกร์ที่ 9  สิงหาคม 2562
0/30
0/0
รายชื่อผู้เข้าร่วม 2 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
9 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "Summarizing Skills" วันศุกร์ที่ 9  สิงหาคม 2562
0/30
0/0
รายชื่อผู้เข้าร่วม 2 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills)
10 TIME MANAGEMENT AND CONFLICT MANAGEMENT TRAINING  Online เปิดตลอดทั้งปี
2410/5000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
11 ORGANISATIONAL TRANSFORMATION : PRIVATE SECTOR PERSPECTIVES  Online เปิดตลอดทั้งปี
1957/3000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
12 การบรรยายพิเศษหัวข้อ โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด  Online เปิดตลอดทั้งปี
1137/3000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills)
13 STRATEGIES FOR SUCCESSFULLY COMPLETING DOCTORAL RESEARCH  Online เปิดตลอดทั้งปี
2761/10000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
14 โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายสังคมศาสตร์)  Online เปิดตลอดทั้งปี
1055/3000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
15 Workshop: Creating Infographics for Academic Purpose  Online เปิดตลอดทั้งปี
2744/5000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
16 DIGITAL LITERACY TRAINING  Online เปิดตลอดทั้งปี
2990/3000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
17 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "Are you plagiarizing without knowing it?" and "Turnitin: A plagiarism checker" วันอังคารที่ 6  สิงหาคม 2562 1/120 0/0 0/0 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
18 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "Cyber security" วันศุกร์ที่ 9  สิงหาคม 2562 0/120 0/0 0/0 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม 2 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
19 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "Professional communication with Powerpoint & e-mail" วันศุกร์ที่ 9  สิงหาคม 2562
0/100
0/0
รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills)
20 Transformative Learning skills : Self Discovery (English Version)  Online เปิดตลอดทั้งปี
958/1000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.7 ชั่วโมง
เปิดรับสมัคร
21 โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "Intellectual property, Patent and Copyright: What Graduate Students Must Know" วันพฤหัสบดีที่ 8  สิงหาคม 2562 5/1000 0/0 0/0 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร