สมัครร่วมกิจกรรม


ลำดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม
ผู้สมัคร / รับสมัคร
รายชื่อ จำนวนเวลา
(ชั่วโมง / วัน / สัปดาห์)
สถานะ
ไทย ต่างชาติ
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills)
1 EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUE (ENGLISH VERSION)  Online เปิดตลอดทั้งปี 2237/3000 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills)
2 TIME MANAGEMENT AND CONFLICT MANAGEMENT TRAINING  Online เปิดตลอดทั้งปี 1137/5000 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
3 การบรรยายพิเศษหัวข้อ โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด  Online เปิดตลอดทั้งปี
343/3000
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
4 โครงการอบรม "เสริมทักษะเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ" วันอาทิตย์ที่ 27  พฤษภาคม 2561 0/50 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม 7 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills)
5 STRATEGIES FOR SUCCESSFULLY COMPLETING DOCTORAL RESEARCH  Online เปิดตลอดทั้งปี 1251/5000 0/5000 รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
6 โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายสังคมศาสตร์)  Online เปิดตลอดทั้งปี
306/3000
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
7 Workshop: Creating Infographics for Academic Purpose  Online เปิดตลอดทั้งปี 1382/5000 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
8 DIGITAL LITERACY TRAINING  Online เปิดตลอดทั้งปี
1256/3000
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร