สมัครร่วมกิจกรรม


ลำดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม
ผู้สมัคร / รับสมัคร
รายชื่อ จำนวนเวลา
(ชั่วโมง / วัน / สัปดาห์)
สถานะ
ไทย ต่างชาติ
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills)
1 EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUE (ENGLISH)  Online เปิดตลอดทั้งปี 1634/10000 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
2 HOW TO PRESENT LIKE A PROFESSIONAL (VERSION ENGLISH) วันศุกร์ที่ 3  พฤศจิกายน 2560
140/140
รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 hrs. เปิดรับสมัคร
ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills)
3 TIME MANAGEMENT AND CONFLICT MANAGEMENT TRAINING  Online เปิดตลอดทั้งปี 873/5000 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
4 ORGANISATIONAL TRANSFORMATION : PRIVATE SECTOR PERSPECTIVES  Online เปิดตลอดทั้งปี
533/5000
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
5 TAX REFUND รู้ทันการลงทุน วันพุธที่ 1  พฤศจิกายน 2560 140/150 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
6 การบรรยายพิเศษหัวข้อ โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด  Online เปิดตลอดทั้งปี
23/3000
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills)
7 STRATEGIES FOR SUCCESSFULLY COMPLETING DOCTORAL RESEARCH  Online เปิดตลอดทั้งปี 972/5000 0/5000 รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
8 อบรม การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาไทย) วันเสาร์ที่ 28  ตุลาคม 2560 140/140 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม 8 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
9 โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายสังคมศาสตร์)  Online เปิดตลอดทั้งปี
15/5000
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
10 Workshop: Creating Infographics for Academic Purpose  Online เปิดตลอดทั้งปี 1066/5000 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
11 DIGITAL LITERACY TRAINING  Online เปิดตลอดทั้งปี
772/5000
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร