สมัครร่วมกิจกรรม


ลำดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม
ผู้สมัคร / รับสมัคร
รายชื่อ จำนวนเวลา
(ชั่วโมง / วัน / สัปดาห์)
สถานะ
ไทย ต่างชาติ
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills)
1 EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUE (ENGLISH VERSION)  Online เปิดตลอดทั้งปี 1867/10000 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills)
2 ORGANISATIONAL TRANSFORMATION : PRIVATE SECTOR PERSPECTIVES  Online เปิดตลอดทั้งปี
642/5000
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
3 การบรรยายพิเศษหัวข้อ โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด  Online เปิดตลอดทั้งปี
139/3000
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills)
4 โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายสังคมศาสตร์)  Online เปิดตลอดทั้งปี
137/5000
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
5 DIGITAL LITERACY TRAINING  Online เปิดตลอดทั้งปี
927/5000
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
6 โครงการอบรม "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin" (บรรยายภาษาไทย) วันเสาร์ที่ 23  ธันวาคม 2560 100/100 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร