สมัครร่วมกิจกรรม


ลำดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม
ผู้สมัคร / รับสมัคร
ผู้สมัคร / รับสมัคร
(สำรอง)
รายชื่อ จำนวนเวลา
(ชั่วโมง / วัน / สัปดาห์)
สถานะ
ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills)
1 EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUE (ENGLISH VERSION)  Online เปิดตลอดทั้งปี 3346/3000 0/0
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
2 INTERCULTURAL COMMUNICATION AND HOW TO CREATE YOUR AWESOME PRESENTATION  Online เปิดตลอดทั้งปี
321/3000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.3 ชั่วโมง
เปิดรับสมัคร
ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills)
3 TIME MANAGEMENT AND CONFLICT MANAGEMENT TRAINING  Online เปิดตลอดทั้งปี 1751/5000 0/0
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
4 ORGANISATIONAL TRANSFORMATION : PRIVATE SECTOR PERSPECTIVES  Online เปิดตลอดทั้งปี
1334/3000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
5 การบรรยายพิเศษหัวข้อ โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด  Online เปิดตลอดทั้งปี
732/3000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
6 โครงการ MU Grad อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งตามรอยพ่อ ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 23  มีนาคม 2562 30/30 30/30 0/0 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม 8 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills)
7 STRATEGIES FOR SUCCESSFULLY COMPLETING DOCTORAL RESEARCH  Online เปิดตลอดทั้งปี 2007/5000 0/5000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
8 โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายสังคมศาสตร์)  Online เปิดตลอดทั้งปี
633/3000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
9 Workshop: Creating Infographics for Academic Purpose  Online เปิดตลอดทั้งปี 2053/5000 0/0
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
10 DIGITAL LITERACY TRAINING  Online เปิดตลอดทั้งปี
2121/3000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
11 โครงการอบรมเรื่อง การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ วันอังคารที่ 30  เมษายน 2562 89/100 0/0 0/0 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร