สมัครร่วมกิจกรรม


ลำดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม
ผู้สมัคร / รับสมัคร
รายชื่อ จำนวนเวลา
(ชั่วโมง / วัน / สัปดาห์)
สถานะ
ไทย ต่างชาติ
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills)
1 EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUE (ENGLISH VERSION)  Online เปิดตลอดทั้งปี 3178/3000 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
2 INTERCULTURAL COMMUNICATION AND HOW TO CREATE YOUR AWESOME PRESENTATION  Online เปิดตลอดทั้งปี
163/3000
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.3 ชั่วโมง
เปิดรับสมัคร
ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills)
3 TIME MANAGEMENT AND CONFLICT MANAGEMENT TRAINING  Online เปิดตลอดทั้งปี 1657/5000 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
4 ORGANISATIONAL TRANSFORMATION : PRIVATE SECTOR PERSPECTIVES  Online เปิดตลอดทั้งปี
1257/3000
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
5 การบรรยายพิเศษหัวข้อ โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด  Online เปิดตลอดทั้งปี
646/3000
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
6 โครงการ เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2562 วันเสาร์ที่ 26  มกราคม 2562 55/70 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม 6 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills)
7 STRATEGIES FOR SUCCESSFULLY COMPLETING DOCTORAL RESEARCH  Online เปิดตลอดทั้งปี 1893/5000 0/5000 รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
8 โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายสังคมศาสตร์)  Online เปิดตลอดทั้งปี
567/3000
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
9 Workshop: Creating Infographics for Academic Purpose  Online เปิดตลอดทั้งปี 1925/5000 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
10 DIGITAL LITERACY TRAINING  Online เปิดตลอดทั้งปี
1978/3000
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills)
11 Transformative Learning skills : Self Discovery (English Version) วันอาทิตย์ที่ 27  มกราคม 2562
150/140
รายชื่อผู้เข้าร่วม 3 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร