สมัครร่วมกิจกรรม


ลำดับ กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม
ผู้สมัคร / รับสมัคร
ผู้สมัคร / รับสมัคร
(สำรอง)
รายชื่อ จำนวนเวลา
(ชั่วโมง / วัน / สัปดาห์)
สถานะ
ไทย ต่างชาติ ไทย ต่างชาติ
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills)
1 EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUE (ENGLISH VERSION)  Online เปิดตลอดทั้งปี 3718/4000 0/0
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
2 INTERCULTURAL COMMUNICATION AND HOW TO CREATE YOUR AWESOME PRESENTATION  Online เปิดตลอดทั้งปี
625/3000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.3 ชั่วโมง
เปิดรับสมัคร
ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills)
3 TIME MANAGEMENT AND CONFLICT MANAGEMENT TRAINING  Online เปิดตลอดทั้งปี 2071/5000 0/0
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
4 ORGANISATIONAL TRANSFORMATION : PRIVATE SECTOR PERSPECTIVES  Online เปิดตลอดทั้งปี
1539/3000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
5 การบรรยายพิเศษหัวข้อ โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด  Online เปิดตลอดทั้งปี
933/3000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills)
6 STRATEGIES FOR SUCCESSFULLY COMPLETING DOCTORAL RESEARCH  Online เปิดตลอดทั้งปี 2352/5000 0/5000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
7 โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายสังคมศาสตร์)  Online เปิดตลอดทั้งปี
865/3000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skills)
8 Workshop: Creating Infographics for Academic Purpose  Online เปิดตลอดทั้งปี 2407/5000 0/0
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
9 DIGITAL LITERACY TRAINING  Online เปิดตลอดทั้งปี
2432/3000
-
รายชื่อผู้เข้าร่วม ออนไลน์
24 ชม.
เปิดรับสมัคร
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills)
10 โครงการอบรม เคล็ดลับของนักสร้างสรรค์นวัตกรรม วันอาทิตย์ที่ 26  พฤษภาคม 2562 70/70 0/0 0/0 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม 7 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร
11 DESIGN THINKING: EVERYONE CAN BE AN INNOVATIVE LEADER วันเสาร์ที่ 1  มิถุนายน 2562 39/40 0/0 0/0 0/0 รายชื่อผู้เข้าร่วม 7 ชั่วโมง เปิดรับสมัคร