วันพุธที่   19   กันยายน   พ.ศ. 2561

ทุนและรางวัลสำหรับนักศึกษา /   ทุนและรางวัลภายในบัณฑิตวิทยาลัย  /  ทุนภายนอกและทุนอื่นๆ

  

ติดต่องานกิจการนักศึกษา โทร. 0-2441-4125 ต่อ 600-605

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร กำหนดการ การสมัคร
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท
ทุนสำหรับนักศึกษาแรกเข้า

1

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคปลาย)

ไม่จำกัด - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าหน่วยกิต
กุมภาพันธ์ -เมษายน
รายชื่อผู้ได้รับทุน [รอบที่ 1] [รอบที่ 2] [รอบที่ 3]

 

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร กำหนดการ การสมัคร
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท
ทุนการศึกษาในระหว่างที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2

การให้เงินยืมเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Graduate Loan) 

ไม่จำกัด ไม่เกินคนละ 25,000.- บาท - ภาคต้น  กรกฎาคม
- ภาคปลาย  ธันวาคม

3

โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความพิการ

ป.โท 5 ทุน และ
ป.เอก 5 ทุน
ป.โท ทุนละ 15,000.- บาท และ
ป.เอก ทุนละ 18,000.- บาท
ภาคต้น
รับสมัคร 17 ก.ค.
ประกาศผล 31 ก.ค.

4

โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความพิการ

ป.โท 10 ทุน และ
ป.เอก 5 ทุน
ป.โท ทุนละ 4,000.- บาท และ
ป.เอก ทุนละ 5,000.- บาท
ภาคต้น
รับสมัคร 17 ก.ค.
ประกาศผล 31 ก.ค.

ภาคปลาย
รับสมัคร 1 ส.ค. - 30 พ.ย.
ประกาศผล 28 ธ.ค.

 

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร กำหนดการ การสมัคร
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท
ทุน/รางวัลเมื่อนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว

5

ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ

ไม่จำกัด ปีละไม่เกิน 800,000.- บาท สนับสนุน
- ค่าลงทะเบียน
- ค่าเดินทาง
- ค่าที่พัก
ตลอดปีการศึกษา
รายชื่อผู้ได้รับทุน [ครั้งที่ 1] [ครั้งที่ 2] [ครั้งที่ 3] [ครั้งที่ 4] [ครั้งที่ 5] [ครั้งที่ 6] [ครั้งที่ 7] [ครั้งที่ 8] [ครั้งที่ 9]

6

ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

ไม่จำกัด ปีละไม่เกิน 2,000,000.- บาท เหมาจ่ายตามโซนทวีป ตลอดปีการศึกษา
รายชื่อผู้ได้รับทุน [ครั้งที่ 1] [ครั้งที่ 2] [ครั้งที่ 3] [ครั้งที่ 4] [ครั้งที่ 5] [ครั้งที่ 6] [ครั้งที่ 7] [ครั้งที่ 8] [ครั้งที่ 9]

7

โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา
(RA: Research Assistantships)

ไม่จำกัด - ค่าใช้จ่ายรายเดือน 10,000.- บาท/เดือน ไม่เกิน 24 เดือน/ทุน - ภาคต้น มิถุนายน
- ภาคปลาย
  พฤศจิกายน

8

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

20 ทุนละ 15,000.- บาท กรกฎาคมของทุกปี
รายชื่อผู้ได้รับทุน

 

ลำดับ ชื่อรางวัล จำนวนรางวัล จำนวนเงินจัดสรร กำหนดการ การสมัคร
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท
รางวัลสำหรับนักศึกษา

9

โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 

 

 

 

 

 

 

 

 


8 8 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
  • ระดับปริญญาเอก เงินรางวัล 50,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ

  • ระดับปริญญาโท เงินรางวัล 30,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ รางวัลวิทยานิพนธ์ดี

  • ระดับปริญญาเอก เงินรางวัล 25,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ

  • ระดับปริญญาโท เงินรางวัล 15,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 15 เมษายน 2561
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561
รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นและต้องนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า

10

การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)

ไม่จำกัด - โล่เกียรติยศ
- ใบประกาศเกียรติคุณ
- บันทึก"Dean's List" ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
ตุลาคม – กรกฎาคม

 

ทุนภายนอกและทุนอื่นๆ

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร กำหนดการ การสมัคร
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท

1

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับทุนคปก. สมัครขอทุนโปรแกรม "PP Year 2019/2020 TRF-DAAD Research Based Mobility Scheme"

- - - - 14 ส.ค. 61

2

สำนักงานเลขนุการของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ เรียนเชิญนิสิต/นักศึกษา มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

- - - - 15 ส.ค. 61

3

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้ที่เคยได้รับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. เพื่อเข้ารับรางวัล "ดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่น" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

- - - - 15 มิ.ย. - 31 ส.ค. 61

4

การประชุม Hope Meeting ครั้งที่ 11 ในสาขาฟิสิส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น

- - - - 4-8 มี.ค. 62

5

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2562

- - - - 1 ส.ค. - 15 ก.ย. 62

6

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ให้ทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

- - - - 7 ก.ย. 61

6

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- - - - 15 ต.ค. 61