วันอาทิตย์ที่   18   มีนาคม   พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร กำหนดการ การสมัคร
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท
ทุนสำหรับนักศึกษาแรกเข้า

1

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ

ไม่จำกัด - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าหน่วยกิต
กุมภาพันธ์ -เมษายน
รายชื่อผู้ได้รับทุน [รอบที่ 1] [รอบที่ 2]

2

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ) 

Full scholarships
50 ทุน

Partial Schoalships 450 ทุน

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าหน่วยกิต
กุมภาพันธ์ -เมษายน  

 

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร กำหนดการ การสมัคร
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท
ทุนการศึกษาในระหว่างที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3

การให้เงินยืมเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Graduate Loan) 

ไม่จำกัด ไม่เกินคนละ 20,000.- บาท - ภาคต้น  กรกฎาคม
- ภาคปลาย  ธันวาคม
รายชื่อผู้ได้รับเงินยืม

4

โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
ปีการศึกษา 2560 

ป.โท 5 ทุน และ
ป.เอก 5 ทุน
ป.โท ทุนละ 15,000.- บาท และ
ป.เอก ทุนละ 18,000.- บาท


5

โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 

ป.โท 10 ทุน และ
ป.เอก 5 ทุน
ป.โท ทุนละ 4,000.- บาท และ
ป.เอก ทุนละ 5,000.- บาท

 

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร กำหนดการ การสมัคร
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท
ทุน/รางวัลเมื่อนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว

6

ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ

ไม่จำกัด ปีละไม่เกิน 800,000.- บาท สนับสนุน
- ค่าลงทะเบียน
- ค่าเดินทาง
- ค่าที่พัก
ตลอดปีการศึกษา
รายชื่อผู้ได้รับทุน [ครั้งที่ 1] [ครั้งที่ 2] [ครั้งที่ 3]

7

ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

ไม่จำกัด ปีละไม่เกิน 2,000,000.- บาท เหมาจ่ายตามโซนทวีป ตลอดปีการศึกษา
รายชื่อผู้ได้รับทุน [ครั้งที่ 1] [ครั้งที่ 2] [ครั้งที่ 3]

8

โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา
(RA: Research Assistantships)

ไม่จำกัด - ค่าใช้จ่ายรายเดือน 10,000.- บาท/เดือน ไม่เกิน 24 เดือน/ทุน - ภาคต้น มิถุนายน
- ภาคปลาย
  พฤศจิกายน

9

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

20 ทุนละ 15,000.- บาท กรกฎาคมของทุกปี
รายชื่อผู้ได้รับทุน

 

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร กำหนดการ การสมัคร
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท
รางวัลสำหรับนักศึกษา

10

โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 

 

 

 

 

 

 

 

 


10 10 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
  • ระดับปริญญาเอก เงินรางวัล 50,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ

  • ระดับปริญญาโท เงินรางวัล 30,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ รางวัลวิทยานิพนธ์ดี

  • ระดับปริญญาเอก เงินรางวัล 25,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ

  • ระดับปริญญาโท เงินรางวัล 15,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ
มกราคม - สิงหาคม

11

การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)  

ไม่จำกัด - โล่เกียรติยศ
- ใบประกาศเกียรติคุณ
- บันทึก"Dean's List" ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
ตุลาคม – กรกฎาคม
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Dean's List

 

ทุนภายนอกและทุนอื่นๆ

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร กำหนดการ การสมัคร
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท
ทุนภายนอกและทุนอื่นๆ ประจำปี 2561

12

โครงการ กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561

- - - - 27-28 มี.ค. 61

11

ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ (กรณีระยะเวลารับทุนไม่เกิน 4 สัปดาห์) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561

- - - - อย่างน้อย 7 สัปดาห์ก่อนขอรับทุนเดินทาง

10

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญเสนอผลงานเข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2561

- - - - 30 มี.ค. 61

9

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- - - - 17 ส.ค. 61

8

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครทุน Fullbright Thai Graduate Scholarships Program ประจำปีการศึกษา 2562

- - - - 9 เม.ย 61

7

เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

- - - - 28 ก.พ. 61

6

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ. 2017-2017

40 40 40,460 โฟรินท์ฮังการี 140,000 โฟรินท์ฮังการี บัดนี้-16 ก.พ. 61

5

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ระดับปริญญาโท-เอก

- - ไม่เกิน 12,000 บาท/เดือน ไม่เกิน 12,000 บาท/เดือน รับสมัครตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561

4

โครงการทุน Academic Mobility Programme ประจำปีงบประมาณ 2561

- - - - งบประมาณปี 2561

3

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1 ทุน 3 ทุน 100,000 50,000 มี.ค. 61

2

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี รับสมัครให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2560

- - ไม่เกิน 20,000 ไม่เกิน 20,000 28 ก.พ. 61

1

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

- - เดือนละ 12,000 - 15 มี.ค. 61

 

>>>>>>>>