เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ทุนและรางวัลสำหรับนักศึกษา /   ทุนและรางวัลภายในบัณฑิตวิทยาลัย  /  ทุนภายนอกและทุนอื่นๆ

  

ติดต่องานกิจการนักศึกษา โทร. 0-2441-4125 ต่อ 600-605

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร กำหนดการ การสมัคร
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท
ทุนสำหรับนักศึกษาแรกเข้า

1

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่จำกัด - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ค่าหน่วยกิต
รอบที่ 1 (ภาคต้น) : ภายใน 12 มี.ค. 62

รอบที่ 2 (ภาคต้น) : ภายใน 25 มิ.ย. 62

รอบที่ 3 (ภาคปลาย) : ภายใน 19 พ.ย. 62
รายชื่อผู้ได้รับทุน
-

 

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร กำหนดการ การสมัคร
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท
ทุนการศึกษาในระหว่างที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2

การให้เงินยืมเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Graduate Loan) 

ไม่จำกัด ไม่เกินคนละ 25,000.- บาท - ภาคต้น  กรกฎาคม
- ภาคปลาย  ธันวาคม

3

โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความพิการ

ป.โท 5 ทุน และ
ป.เอก 5 ทุน
ป.โท ทุนละ 15,000.- บาท และ
ป.เอก ทุนละ 18,000.- บาท
ภาคต้น
รับสมัคร 17 ก.ค.
ประกาศผล 31 ก.ค.

4

โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความพิการ

ป.โท 10 ทุน และ
ป.เอก 5 ทุน
ป.โท ทุนละ 4,000.- บาท และ
ป.เอก ทุนละ 5,000.- บาท
ภาคต้น
รับสมัคร 17 ก.ค.
ประกาศผล 31 ก.ค.

ภาคปลาย
รับสมัคร 1 ส.ค. - 30 พ.ย.
ประกาศผล 28 ธ.ค.

 

ลำดับ ชื่อทุน จำนวนทุน จำนวนเงินจัดสรร กำหนดการ การสมัคร
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท
ทุน/รางวัลเมื่อนักศึกษาสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว

5

ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ

ไม่จำกัด ปีละไม่เกิน 800,000.- บาท สนับสนุน
- ค่าลงทะเบียน
- ค่าเดินทาง
- ค่าที่พัก
ตลอดปีการศึกษา
รายชื่อผู้ได้รับทุน
[ครั้งที่ 1] [ครั้งที่ 2] [ครั้งที่ 3]
[ครั้งที่ 4] [ครั้งที่ 5] [ครั้งที่ 6]

6

ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

ไม่จำกัด ปีละไม่เกิน 2,000,000.- บาท เหมาจ่ายตามโซนทวีป ตลอดปีการศึกษา
รายชื่อผู้ได้รับทุน
[ครั้งที่ 1] [ครั้งที่ 2] [ครั้งที่ 3]
[ครั้งที่ 4] [ครั้งที่ 6]

7

โครงการทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา
(RA: Research Assistantships)

ไม่จำกัด - ค่าใช้จ่ายรายเดือน 10,000.- บาท/เดือน ไม่เกิน 24 เดือน/ทุน - ภาคต้น มิถุนายน
- ภาคปลาย
  พฤศจิกายน
รายชื่อผู้ได้รับทุน
[ประจำภาคต้น] [ประจำภาคปลาย]

8

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

20 ทุนละ 15,000.- บาท กรกฎาคมของทุกปี
รายชื่อผู้ได้รับทุน

 

ลำดับ ชื่อรางวัล จำนวนรางวัล จำนวนเงินจัดสรร กำหนดการ การสมัคร
ป.เอก ป.โท ป.เอก ป.โท
รางวัลสำหรับนักศึกษา

9

โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 

 

 

 

 

 

 

 

 


8 8 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
  • ระดับปริญญาเอก เงินรางวัล 50,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ

  • ระดับปริญญาโท เงินรางวัล 30,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ รางวัลวิทยานิพนธ์ดี

  • ระดับปริญญาเอก เงินรางวัล 25,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ

  • ระดับปริญญาโท เงินรางวัล 15,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562

ขยายเวลารับสมัคร ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562

10

การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)

ไม่จำกัด - โล่เกียรติยศ
- ใบประกาศเกียรติคุณ
- บันทึก"Dean's List" ในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
ตุลาคม – กรกฎาคม
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Dean's List

11

รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น

1. รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น (จำนวน 1 รางวัล)

2. รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม ระดับดีมาก (จำนวน 2 รางวัล)

3. รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม ระดับดี(จำนวน 3 รางวัล)
1. 200,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ

2. 100,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ

2. 50,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ

15 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2562   |