วันศุกร์ที่   20   ตุลาคม   พ.ศ. 2560

สถานะผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)No. Programme Applicants Name Ref. Code Status
 1 7801MG00 วรฉัตร อานามนารถ (VORACHAT ANAMNART) 256010015 7801MG00004
 2 3319CG04 อำพล วายทองคำ (AMPHON WAITHONGKAM) 256010016 3319CG04001
 3 2220MG00 พันธจารีย์ หิรัญรัตน์ (PANTAJAREE HIRANRAT) 256010017 2220MG00010
 4 2511DG00 เจสัน เจดีสัน (jaesan jaedisan) 256010019 2511DG00001
 5 2108MG00 ภควิช เลิกสายเพ็ง (PAKAWIT LERKSAIPHENG) 256010020 2108MG00002
 6 2804MG00 อติภัทร พรมสมบัติ (ATIPHAT PROMSOMBUT) 256010021 2804MG00021
 7 2217MG00 ธานัท ราชศิลา (Thanate Ratsila) 256010022 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 8 2225MG00 วินัย ไตรนาทถวัลย์ (winai trainttawan) 256010023 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 9 2512DS00 ชลธิรา ปะนาโส (CHONTIRA PANASO) 256010024 2512DS00001
 10 2219MG00 ภาวิณี ณรงค์กิจ (PAWINEE NARONGKIT) 256010025 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 11 7501MG00 จิตรกร คูณิรัตน์ (Jittrakorn Khunirat) 256010026 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 12 2225MG00 จันทร์สุดาพรรณ บุญธรรม (JANSUDAPHAN BOONTHAM) 256010027 2225MG00001
 13 7801MG00 ชณภา วิหารพรหม (CHANAPA WIHARNPROM) 256010028 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 14 2225MG00 ปิ่นทอง กิจบุญ (Pintong kitbun) 256010029 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 15 2620MG00 กิตติกานต์ เทพแก้ว (Kittikarn Thepkaeo) 256010030 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 16 3319CG01 นุสรา ศรีแสง (Nutsara Srisaeng) 256010031 3319CG01002
 17 2803MG00 วุฒิพงษ์ เจริญวงษ์ (WUTTIPONG JAROENVONG) 256010033 2803MG00001
 18 7801MG00 ปาริฉัตร ล้ำผาสุกจิต (Parichat Lamphasukjit) 256010034 7801MG00001
 19 3319CG06 กฤษณ์ ชาญชัยชูจิต (GLIT CHANCHAICHUJIT) 256010035 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 20 3319CG09 นาถวิชญ์ หงษืสถิตย์ (NATTHAWIT HONGSATIT) 256010036 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 21 4301DG00 ภิญโญ โชติรัตน์ (PINYO CHOTIRAT) 256010037 4301DG00001
 22 2129MG00 พงษปณต รินทตยาธรณ์ (Pongphanot Rindhatayathon) 256010038 2129MG00001
 23 6903MS00 ศุภวิชญ์ รักษ์คมนา (Supawit Rukkomna) 256010040 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 24 2326MS00 วรรณภรณ์ น่าดู (Wannaporn Nadoo) 256010041 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 25 2324MG00 ภูดิศ จันทยานนท์ (PHUDIT JANTHAYANONT) 256010042 2324MG00001
 26 2022MG00 วัฒนชัย กลั่นกลึง (watanachai klankalung) 256010044 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 27 2220MG00 รังสี ทรงประโคน (RANGSEE SONGPRAKHON) 256010045 2220MG00007
 28 2326MG00 ธนภัทร อ้อดุลย์ (THANAPHAT ORDUNE) 256010046 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 29 2612MG00 ณัฐพงษ์ ไตรยะสุข (NATTHAPONG TRAIYASUK) 256010047 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 30 7801MG00 ศศิวิมล ใจศิลป์ (SASIWIMOL JAISILP) 256010048 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 31 2314MS00 ทิวากรณ์ พานิช (TIWAGORN PANIT) 256010049 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 32 2506DG00 อาทิตยาภา ชาบุญเรือง (ARTITAYAPA CHABOONRUANG) 256010050 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 33 2313MG00 ปาริชาต ชรากาหมุด (Parichart Charakamud) 256010051 2313MG00003
 34 5201MG00 ศรีสุนันทา ไชยเฉลิม (SRISUNANTHA CHAICHALOEM) 256010053 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 35 2108DG00 กานต์ศศิน เศียรอุ่น (Karnsasin Seanoon) 256010054 2108DG00001
 36 2404MS00 อัลลิยา เหมือนอบ (Alliya Mounob) 256010056 2404MS00001
 37 2509MG00 ธนพร จันทร์ทอง (THANAPORN CHANTHONG) 256010058 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 38 3814DG00 ปองเดช กวินปัถย์ (Phongdej Khawinpat) 256010059 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 39 6801MG00 วิลาวัลย์ อินทรีย์ (WILAWAN INCEE) 256010062 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 40 7801MG00 ธีรนิติ มงคลธนตระกูล (thiraniti mongkhontanatrakoon) 256010065 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 41 2326MS00 ปริญญา ดาระสุวรรณ์ (PATINYA DARASUWON) 256010066 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 42 3319CG09 ปรินท์ อิทธิวจนะ (PARINT ITIWACHANA) 256010067 3319CG09002
 43 2021MG00 ณัฐวดี บุริบัน (NATTAWADEE BURIBAN) 256010068 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 44 2119MG00 ภควิช เลิกสายเพ็ง (PAKAWIT LERKSAIPHENG) 256010070 2119MG00001
 45 2804MG00 สุดารัตน์ จันทะศรี (SUDARAT JANTASRI) 256010071 2804MG00003
 46 2328MG05 สกาวรัตน์ ณ ถลาง (Sakaorat NaThalang) 256010072 2328MG05002
 47 2619MG00 ธีรนันท์ ปิ่นทอง (TEERANAN PINTHONG) 256010073 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 48 3319MG09 ธนาภรณ์ ทองคล้ำ (Thanaporn Tongclum) 256010074 3319MG09002
 49 3319MG09 จุฑามาศ กาลเนาวกุล (Juthamas Karnowakul) 256010075 3319MG09005
 50 3319CG09 ป่านแก้ว ปวงนิยม (Pankaew Puangniyom) 256010076 3319CG09005