เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   24   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2567

สถานะผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1No. Programme Applicants Name Ref. Code Status
 1 2111DG00 เนตรชนก ทิพย์บุญชู (NATECHANOK THIPBOONCHOO) 256210004 2111DG00001
 2 4601DG00 สุภาวดี เจริญวานิช (SUPAWADEE CHAROENWANIT) 256210005 4601DG00004
 3 7403MG00 วรกานต์ พิมเสน (WORAKAN PHIMSEN) 256210006 7403MG00003
 4 3319MG05 วิชาญ แซกัล (VISHAL SEHGAL) 256210007 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 5 7402MS00 นิติพล แก้วสิทธิ์ (NITIPON KAEWSIT) 256210008 7402MS00002
 6 2022MG00 ธัญชนก บำรุงตระกูล (THANCHANOK BUMRUNGTRAKUL) 256210009 2022MG00005
 7 2810MG00 กัญญาณี หนูเอียด (GANYANEE NOOIAD) 256210010 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 8 3319CG09 วรนุช อินทร์มา (WORANUCH INMA) 256210011 3319CG09041
 9 7402MS00 ปรียารัฐ คีรีรมย์ (PREEYARAT KEEREEROM) 256210012 7402MS00006
 10 7703MG00 เอมปราง กำเนิดพันธุ์ (AIMPRANG KUMNEADPHAN) 256210013 7703MG00001
 11 2217MS00 วรินทร โพธิ์แก้ว (WARINTORN PHOKAEO) 256210014 2217MS00001
 12 4601DG00 ปรียาภรณ์ ประยงค์กุล (PREEYAPORN PRAYONGKUL) 256210015 4601DG00003
 13 2510MS00 พรหมศิริ หนองเหล็ก (PROMSIRI NONGLEK) 256210016 2510MS00002
 14 2313MS00 เสาวลักษณ์ คำผง (SAOWALAK KUMPONG) 256210017 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 15 2514MS00 กัญญา แก้วใจใหญ่ (KANYA KEAWJAIYAI) 256210018 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 16 6801DG00 จินตนา บุตรกันหา (JINTANA BOOTKUNHA) 256210019 6801DG00001
 17 3319CG09 ธนพล เรียวเรืองแสงกุล (DHANABHOL RIOWRUANGSANGGOON) 256210020 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 18 3321MG00 ธนพล เรียวเรืองแสงกุล (DHANABHOL RIOWRUANGSANGGOON) 256210021 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 19 7402MS00 ปุณยวีร์ กฤตยวณิชวงศ์ (PUNYAWEE KRITTAYAVANICHAWONG) 256210022 7402MS00005
 20 2205DG00 ธัญสุดา จูสนิท (THANSUDA JUSANIT) 256210023 2205DG00002
 21 2314MS00 ภานุวัฒน์ พิทักษ์ธรรมากุล (PHANUWAT PHITHAKTHAMMAKUL) 256210024 2314MS00002
 22 2808DG00 ไกรศร จันทร์นฤมิตร (KRAISORN JUNNARUMIT ) 256210025 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 23 6805MG00 บุรินทร์ จันทร์ฉาย (BURIN JANCHAI) 256210026 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 24 3710MS00 กนกวรรณ สุวรรณรงค์ (KANOKWAN SUWANNARONG) 256210027 3710MS00001
 25 3902MG01 นันทภัทร พงศ์ศิริศาสตร์ (NANTAPAT PONGSIRISART) 256210028 3902MG01001
 26 2311MS00 สมถวิล สนิทกลาง (SOMTHAWIN SANITKLANG) 256210029 2311MS00001
 27 2317MG00 นัฐมล คำดวงใจ (NATTHAMON KHAMDUANGJAI) 256210030 2317MG00001
 28 2022MG00 อัจจิมา ขวัญทอง (AUJJIMA KWANTHONG) 256210031 2022MG00007
 29 2043MS00 ดลวัฒน์ แสงพานิชย์ (DONLAWAT SAENGPANIT) 256210032 2043MS00001
 30 2808DG00 มานะศักดิ์ เหลื่อมทองหลาง (MANASAK LUAMTONGLANG) 256210033 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 31 3319CG09 ธนภัทร งามวงศ์สุวรรณ (TANAPAT NGARMWONGSUWAN) 256210034 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 32 2217MS00 ศักรินทร์ นพคุณ (SAKKARIN NOPPAKHUN) 256210035 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 33 2808DG00 สุพจน์ ดีไทย (SUPOT DEETHAI) 256210036 2808DG00004
 34 3319MG09 เสาวลักษณ์ ตรีสงฆ์ (SAOWALUCK TREESONG) 256210037 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 35 2326MS00 อโณทัย จัตุพร (ANOTHAI JUTTUPORN) 256210038 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 36 3319MG05 Chandrashekhar Pandey (CHANDRASHEKHAR PANDEY) 256210039 3319MG05005
 37 3319CG09 เศรษฐโชค แสงสุริโยทัย (SETTACHOK SANGSURIYOTAI) 256210040 3319CG09046
 38 2808DG00 จุฬาวรรณ จิตดอน (JURAWAN JITDORN) 256210041 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 39 6805MG00 จักรี บุญเสริม (JUKKREE BOONSERM) 256210042 6805MG00004
 40 2317MS00 ณัฐกฤตา มีพยุง (NATKRITTA MEEPHAYUNG) 256210043 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 41 3319CG09 สุพรรษา อภิรัตน์ธราธาร (SUPANSA APIRATTHARATHAN) 256210044 3319CG09036
 42 3319MG05 คัทนา นามราช (KUTANA NAMARACH) 256210045 3319MG05004
 43 2022MG00 ณัฐนันท์ ดวงมณฑา (NUTTANAN DOUNGMONTA) 256210046 2022MG00003
 44 2510MS00 อโณทัย จัตุพร (ANOTHAI JUTTUPORN) 256210047 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 45 3319CG07 ทิพย์จุฑา พรเลิศธรพงษ์ (TIPCHUTA PORNLEARDTANAPONG) 256210048 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 46 7301MG00 ภานุวัฒน์ ไวยวรณ์ (PANUWAT WAIYAWORN) 256210049 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 47 2217MG00 กรองกาญจน์ กาญจนีย์ (KRONGKAN KANJANEE) 256210050 2217MG00009
 48 2219MG00 นิรันญา นฤพันธ์ (NIRUNYA NARUPAN) 256210051 2219MG00002
 49 2317MS00 มนัสวรรณ วรรักษ์กุลวงศ์ (MANASAWAN WORRALAKKULWONG) 256210052 2317MS00001
 50 2330MS00 ธนวุธ กาฬภักดี (THANAWUT KARAPAKDEE) 256210053 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ