วันอาทิตย์ที่   17   ธันวาคม   พ.ศ. 2560

สถานะผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)No. Programme Applicants Name Ref. Code Status
 1 3811MS00 นิวัฒน์ นาคจันทร์ (NIWAT NAKCHAN) 256110002 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 2 4901MS00 กนกพร รักท้วม (KANOKPORN RAKTOUM) 256110004 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 3 2022MG00 ช่อผกา สร้อยเพชรเกษม (CHOPAKA SOIPETKASEM) 256110005 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 4 4901MS00 อิสระ นามปรีดา (Isara Nampreeda) 256110006 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 5 2229MG03 บราลี ปานเกตุ (BARALEE PHANKET) 256110007 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 6 2022MG00 ศิรดา มโนมัยเสาวภาคย์ (SIRADA MANOMAISAOWAPAK) 256110008 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 7 2109MG00 พงศ์ปณต วงศ์วีรกูล (PONGPANOT WONGVEERAKUL) 256110009 2109MG00001
 8 3321MG00 วริทธิ์ เจริญวัฒนโยธิน (WARIT CHAROENWATTANAYOTIN) 256110011 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 9 3904MS00 ชัชวาลย์ อินต๊ะวัน (Chatchawan Intawan) 256110014 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 10 2021MG00 สุกิจ มีสมบัติ (SUKIT MEESOMBAT) 256110015 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 11 7403MG00 วรกานต์ พิมเสน (WORAKAN PHIMSEN) 256110016 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 12 2022MG00 สุรัติ ทีปะโยธิน (SURAT TEEPAYOTHIN) 256110018 2022MG00006
 13 2404MS00 ทรนง บุญสอด (THORANONG BOONSOD) 256110019 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 14 7302MS00 ยศมล อมรสิริพงศ์ (YOSAMON AMORNSIRIPONG) 256110020 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 15 3811MS00 ธนบูรณ์ ยงทัศนีย์กุล (THANABOON YONGTHASNAEEKUL) 256110021 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 16 4901MS00 ปุญชรัสมิ์ บัณฑิตธนาพงษ์ (PUNCHARAT BANDITTANAPONG) 256110022 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 17 7401MG00 ปาจรีย์ กระโจมแก้ว (PAJAREE KRAJOMKAEW) 256110023 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 18 3811MS00 กฤตยา ศิวะกฤษณ์กุล (KRITTAYA SIVAKRISKUL) 256110024 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 19 3904MS00 สัมฤทธิ์ เพิ่มสุวรรณเจริญ (SAMRITH PHOEMSUWANCHAROEN) 256110025 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 20 2021MG00 วรินทร โพธิ์แก้ว (WARINTORN PHOKAEO) 256110026 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 21 3811MS00 ยุทธพงศ์ จูจีน (YUTTHAPONG JOOJEEN) 256110027 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 22 7302MS00 ชุติวรรณ เรืองเดช (CHUTIWAN RUEANGDEJ) 256110028 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 23 3814DG00 ภาคภูมิ ปรีชาพานิช (PAKPOOM PRECHAPANICH) 256110029 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 24 2227DG00 เปรมกมล เพ็งแพ่ง (PREMKAMOL PENGPANG) 256110030 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 25 7403MG00 ปวรุตม์ กรีพานิช (PAWARUTH KREEPANICH) 256110031 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 26 7302MS00 อัญธิกา มณีโชติ (ANTIKA MANICHOTE) 256110032 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 27 2022MG00 ปัญจพร พิทักษ์เกษมจิต (PANJAPORN PITAKKASAMJIT) 256110033 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 28 7202DG00 ทรงทรรศน์ จินาพงศ์ (Songdhasn Chinapong) 256110034 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 29 3814DG00 ภาณุพันธ์ กฤตนาทิพย์ (Panupan Nathip) 256110035 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 30 2045DG00 มาธวี เหลือสำเภา (Matthawee Lausumpao) 256110036 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 31 4901MS00 วิวาห์ ดีปรีชา (WIWA DEEPREECHA) 256110037 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 32 2514MS00 จตุภูมิ เพชรรัตน์ (CHATUPOOM PHETCHARAT) 256110038 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 33 7302MS00 อนุวัฒน์ คำคุณ (ANUWAT KHAMKUN) 256110039 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 34 2514MS00 กัญญา เสี่ยงสาย (KANYA SIANGSAIY) 256110040 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 35 2804MG00 วรินทร โพธิ์แก้ว (WARINTORN PHOKAEO) 256110041 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 36 7301MG00 ดวงฤทัย สัมฤทธิ์ (duangruthai samrit) 256110042 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 37 3802DG00 ชานน พุทธนวรัตน์ (CHANON PUTTANAWARUT) 256110043 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 38 2313MG00 วิริฒิพา เก็บนิล (WIRITHIPA KEPNIL) 256110044 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 39 3814DG00 อรรถเวศ บริรักษ์เลิศ (ATTHAVES BORRIRAKLERT) 256110045 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 40 3319MG02 อธิภูมิ ทัศนกิจ (ATHIPHUM THASANAKIT) 256110046 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 41 4301MG00 พัชรพร พ่อค้าชำนาญ (PACHARAPORN PORKACHAMNAN) 256110047 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 42 7202DG00 ดวงฤทัย สัมฤทธิ์ (duangruthai samrit) 256110048 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 43 2313MG00 รัฐเดช ภูทองปิด (Ratthaddet Phuthongpid) 256110049 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 44 2514MS00 ชนกนันท์ ธรรมา (Chanoknan Thamma) 256110050 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 45 2022MG00 วิชญ์ธนา ธารจินดาวงศ์ (WHITCHTHANA TARNCHINDAWONG) 256110051 2022MG00004
 46 2021MG00 สุรชัย สระแก้ว (SURACHAI SRAKAEW) 256110052 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 47 3321MG00 พิบูลย์ศรี วิทูรกิจวานิช (Piboonsri Witoonkitvanich) 256110053 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 48 7403MG00 ปริศนา ตั้งสิน (PRISSANA TANGSIN) 256110054 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ
 49 3808MS00 ชนวัฒน์ สุขวิบูลย์ (CHONNAWAT SOOKVIBOOL) 256110055 3808MS00001
 50 7403MG00 วิริฒิพา เก็บนิล (WIRITHIPA KEPNIL) 256110056 รอเจ้าหน้าที่
  ตรวจสอบ