วันอาทิตย์ที่   19   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560

ผู้สนใจเข้าศึกษา


กลุ่มภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์
Internation Programme ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Internation Programme ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) 
Internation Programme ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
Thai Programme ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
Thai Programme ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
Thai Programme ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ภาคพิเศษ)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
Internation Programme ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) 
Thai Programme ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
Thai Programme ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
Thai Programme ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ)
Thai Programme ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
Thai Programme ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา