วันศุกร์ที่   23   มิถุนายน   พ.ศ. 2560

 โปรดสนใจเป็นพิเศษ

ผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ฯ ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

ระดับปริญญาเอก


  1. IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
  2. TOEFL-iBT ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
  3. TOEFL-ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่คะแนนระดับคะแนน 400 ขึ้นไป *


ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง / ปริญญาโท และ ป.บัณฑิต


  1. IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
  2. TOEFL-iBT ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
  3. TOEFL-ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่คะแนนระดับคะแนน 400 ขึ้นไป หรือ*
  4. MU GRAD TEST (Computer-based) ที่ระดับ 36 คะแนนขึ้นไป **

ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ.. ก็สมัครได้ !!
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3

ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2560

ผู้สมัครที่ยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ตามปกติ โดยท่านสามารถยื่นคะแนนภาษาอังกฤษได้ในภายหลัง
จนถึงวันเปิดภาคการศึกษา 15 สิงหาคม 2560


ผู้สนใจสมัคร สามารถสมัครสอบภาษาอังกฤษ ที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

* TOEFL ITP (ระบบรับสมัครสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ)


การรับสมัครโครงการพิเศษ

การรับสมัครโครงการพิเศษเป็นการเปิดช่องทางการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ให้แก่ผู้สนใจเข้าศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการวางแผนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งอนาคตสู่การจบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการพิเศษที่เปิดรับเข้าศึกษามีดังต่อไปนี้