เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   30   มีนาคม   พ.ศ. 2566

ภาษาต่างประเทศ


GRID Course

Short Course

TOEFL ITP


ประกาศสถานที่สอบ


ประกาศผลสอบ

  Test Taker HANDBOOK

  ความหมายระดับคะแนนการสอบ TOEFL ITP

  ประกาศ สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) เรื่องการใช้แบบทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEFL แทน TOEFL PBT และเทียบเกณฑ์ตามกรอบ CEFR

  FAQs about the TOEFL ITP test

ภาษาต่างประเทศ / ข้อมูลการสอบภาษาอังกฤษ