ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง กิจกรรมเสริมทักษะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนี้ให้ใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคน ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในประกาศ ดังนี้

  1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่รหัส 59 เป็นต้นไป จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในทุกทักษะทั้ง 4 ทักษะอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อ 1 ทักษะ
  2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารหัส 59 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับบัณฑิตวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ทักษะ ส่วนทักษะอื่นนักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหลักสูตร หรือส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
  3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารหัส 60 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับบัณฑิตวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ทักษะ ส่วนทักษะอื่นนักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหลักสูตร หรือส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
  4. โครงการที่นักศึกษาเข้าร่วมต้องมีจำนวนชั่วโมงรวมทั้งสิ้นในทุกกิจกรรมทั้ง 4 ทักษะ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละทักษะต้องไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
  5. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับบัณฑิตวิทยาลัยแล้วไม่มาเข้าร่วมกิจกรรม จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมกับบัณฑิตวิทยาลัยอย่างน้อย 2 เดือน นับจากวันที่ไม่มาเข้าร่วมกิจกรรม (นักศึกษาสามารถขอยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางหน้าเวบไซต์ได้ภายใน 3 วัน ก่อนถึงวันจัดกิจกรรม)
  6. นักศึกษาจะต้องมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด หากนักศึกษามาช้าเกิน 15 นาที บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับลงทะเบียน

*** หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม และใบ certificateใน profile ของนักศึกษาภายหลังจากเสร็จกิจกรรม 5 วัน

(662) 441-4125 ext 600-605

softskillsgradmu@gmail.com