วันศุกร์ที่   20   กรกฎาคม   พ.ศ. 2561

ขยายเวลาแจ้งความประสงค์ลงเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID Courses) ระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 13 ตุลาคม 2560 และ วันที่ 4 สิงหาคม – 24 พฤศจิกายน 2560)

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID Courses) ระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนวันที่ 4 สิงหาคม – 13 ตุลาคม 2560, และ 4 สิงหาคม – 24 พฤศจิกายน 2560) นั้น บัณฑิตวิทยาลัย ขยายเวลาแสดงความประสงค์ Booking เรียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

Schedule for GRID Courses_2017
4th August–13th October 2017

Courses Courses Time Date Location
GRID 535 Reading and Understanding in the Research Article (30hrs.) 535/1 Fri. 9.00 a.m.-12.00 p.m. August: 4,18,25
September: 1,8,15,22,29
October: 6,13
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 536 Academic Conversation Skills (30hrs.) 536/1 Fri. 9.00 a.m.-12.00 p.m. August: 4,18,25
September: 1,8,15,22,29
October: 6,13
Salaya
(FGS Bld.)

 

Schedule for GRID Courses_2017_Semester_1/60
August 4, 2017 – November 24, 2017

Courses Courses Time Date Location
GRID 507 English for Business Communication 507/1 Fri. 9.00 a.m.-12.00 p.m. August: 4,18,25
September: 1,8,15,22,29
October: 6,13,20,27
Novenber:10,17,24
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 510 English for Medical Personnel 510/1 Fri. 1.00 p.m.-4.00 p.m. August: 4,18,25
September: 1,8,15,22,29
October: 6,13,20,27
Novenber:10,17,24
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 511 English for Engineering 511/1 Fri. 1.00 p.m.-4.00 p.m. August: 4,18,25 September: 1,8,15,22,29
October: 6,13,20,27 Novenber:10,17,24
Salaya
(FGS Bld.)
GRID 512 Basic Thai Language for Foreigners 512/2 Fri. 9.00 a.m.-12.00 p.m. August: 4,18,25
September: 1,8,15,22,29
October: 6,13,20,27
Novenber:10,17,24
Salaya
(FGS Bld.)

ตารางการเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

*** หมายเหตุ

  1. จำนวนที่นั่งเรียนมีจำนวนจำกัด และจำนวนห้องที่เปิดเรียนขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น
  2. อัตราค่าลงทะเบียน

    2.1 รายวิชา GRID 507, GRID 510, GRID 511 และ GRID512 หน่วยกิตละ 4,000 บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 12,000 บาท)

    2.2 รายวิชา GRID 535 และ GRID 536 หน่วยกิตละ 4,000 บาท (รายวิชาละ 2 หน่วยกิต เป็นเงิน 8,000 บาท)


สอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-4414125 ต่อ 150-152 โทรสาร 02-4419317