เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   5   มิถุนายน   พ.ศ. 2563

กำหนดเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID COURSES) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนระหว่างวันที่ 3 – 24 ธันวาคม 2561)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID Courses) ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ (เรียนระหว่างวันที่ 3 – 24 ธันวาคม 2561) โดยมีกำหนดการ ดังนี้

กำหนดการ ระยะเวลา
กำหนดการสำรองที่นั่ง (course booking)
(โดยเข้าไปที่ระบบ E-Registration และคลิกเมนู course booking ด้านซ้ายมือ)
20 – 30 กันยายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียน 8 ตุลาคม 2561
กำหนดการลงทะเบียน (E-Registration) 8 – 11 ตุลาคม 2561
กำหนดการชำระเงิน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ประกาศรายวิชาที่ได้เปิด 9 พฤศจิกายน 2561

นักศึกษาท่านที่สนใจ สามารถสำรองที่นั่ง โดยเข้าไปที่ระบบ E-Registration และ คลิกที่เมนู course booking  ด้านซ้ายมือ ตั้งแต่วันที่ 20 -30 กันยายน 2561

รายละเอียดเกณฑ์การลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID)
ระดับปริญญาเอก

SCORE COURSE TO BE TAKEN
ในกรณีที่นักศึกษาได้คะแนนสอบ
 • TOEFL-ITP ตั้งแต่ 470 – 499 หรือ
 • TOEFL-iBTตั้งแต่ 52 – 60 หรือ
 • IELTS ที่ระดับ 4.5
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
 • GRID 532 Thesis Writing in Physical Science and Biosciences (สายวิทย์) หรือ

 • GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities (สายสังคม)

 • และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
 • TOEFL-ITP ตั้งแต่ 435 – 469 หรือ
 • TOEFL-iBTตั้งแต่ 41 – 51 หรือ
 • IELTS ที่ระดับ 4
ต้องเรียนรายวิชา GRID 531 English Academic Writing II และ ให้เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
 • GRID 532 Thesis Writing in Physical Science and Biosciences (สายวิทย์)
 • GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities (สายสังคม)
 • รวม 2 รายวิชา และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
 • TOEFL-ITP ตั้งแต่ 400 – 434 หรือ
 • TOEFL-iBTตั้งแต่ 32 – 40 หรือ
 • IELTS ที่ระดับ 3 - 3.5
ต้องเรียนรายวิชา GRID 530 English Academic Writing I และ GRID 531 English Academic Writing II และให้เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
 • GRID 532 Thesis Writing in Physical Science and Biosciences (สายวิทย์)
 • GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities (สายสังคม)
 • รวม 3 รายวิชา และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

   

  รายละเอียดเกณฑ์การลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID)
  ระดับ ป.โท / ป.บัณฑิต / ป.บัณฑิตชั้นสูง (สำหรับนักศึกษารหัส 58- 52)

  ลำดับ IELTS TOEFL iBT TOEFL ITP MU TEST (ไทย 40 นานาชาติ 45) คอร์สที่ต้องลงเรียน
  1 4 41-51 435-479 38-44 กลุ่ม 1 GRID 531 English Academic Writing II  หรือ

  กลุ่ม 2 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
  2 3-3.5 32– 40 400-434 31-37

  กลุ่ม 1 GRID 530 English Academic Writing I
  และ GRID 531 English Academic Writing II  หรือ

  กลุ่ม 2 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies
  และ GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies

  และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
  3 ต่ำกว่า 3 ต่ำกว่า32 ต่ำกว่า 400 ต่ำกว่า 31

  กลุ่ม 1 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
  และ GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies
  และ GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies หรือ

  กลุ่ม 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
  และ GRID 530 English Academic Writing I
  และ GRID 531 English Academic Writing II

  และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

   

  รายละเอียดเกณฑ์การลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID)
  ระดับ ป.โท / ป.บัณฑิต / ป.บัณฑิตชั้นสูง (สำหรับนักศึกษารหัส 59 ขึ้นไป)

  ลำดับ IELTS(5) TOEFL iBT(54) TOEFL ITP(480) MU GRAD TEST(60) คอร์สที่ต้องลงเรียน
  1 4.5 52-53 470-479 52-59 กลุ่ม 1 GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies   หรือ

  กลุ่ม 2 GRID 532 Thesis Writing in Physical and Biosciences หรือ
  GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
  2 4 41-51 435-469 44-51

  กลุ่ม 1 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies
  และ GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies หรือ

  กลุ่ม 2 GRID 531 English Academic Writing II และให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้ GRID 532 Thesis Writing in Physical and Biosciences GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

  3 3-3.5 32-40 400-434 36-43

  กลุ่ม 1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies
  และ GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies
  และ GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies หรือ

  กลุ่ม 2 GRID 530 English Academic Writing I
  และ GRID 531 English Academic Writing II

  และให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
  GRID 532 Thesis Writing in Physical and Biosciences
  GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
  และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

   

  Schedule for GRID Courses_2018_1/61_3
  2nd – 31th October 2018

  Regular Courses

  Courses Courses Time Date Location
  GRID 514: Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies 514/1 Tue.,Wed., Fri.: 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m. Oct.: 2,5,10,16,24,26,30,31 Salaya
  (FGS Bld.)

   

  Schedule for GRID Courses_2018
  3th – 19th December 2018

  Regular Courses

  Courses Courses Time Date Location
  GRID 514: Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies 514/1 Mon.,Tue.,Wed. : 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m. Dec .: 3,4,11,12,17,18,19 Salaya
  (FGS Bld.)
  GRID 515: Speaking and Writing in Academic
  Context for Graduate Studies
  515/1 Mon.,Tue.,Wed. : 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m. Dec .: 3,4,11,12,17,18,19 Salaya
  (FGS Bld.)
  GRID 516:Thesis Writing for Graduate Studies 516/1 Mon.,Tue.,Wed. : 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m. Dec .: 3,4,11,12,17,18,19 Salaya
  (FGS Bld.)
  GRID 517:Essential English Grammar for Graduate Studies 517/1 Mon.,Tue.,Wed. : 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m. Dec .: 3,4,11,12,17,18,19 Salaya
  (FGS Bld.)

   

  Schedule for GRID Courses_2018_1/61_3
  6th – 24th December 2018

  Special Courses

  Courses Courses Time Date Location
  GRID 530 English Academic Writing I 530/1 Thu. ,Fri : 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m. Dec .: 6,7,13,14,20,21,24 Salaya
  (FGS Bld.)
  GRID 531 English Academic Writing II 531/1 Thu. ,Fri : 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m. Dec .: 6,7,13,14,20,21,24 Salaya
  (FGS Bld.)
  GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience 532/1 Thu. ,Fri : 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m. Dec .: 6,7,13,14,20,21,24 Salaya
  (FGS Bld.)
  GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 533/1 Thu. ,Fri : 9.00 a.m.-12.00 p.m.- 1.00 p.m. -4.30 p.m. Dec .: 6,7,13,14,20,21,24 Salaya
  (FGS Bld.)

   

  ตารางการเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

  *** หมายเหตุ

  1. จำนวนที่นั่งเรียนมีจำนวนจำกัด และจำนวนห้องที่เปิดเรียนขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น
  2. อัตราค่าลงทะเบียน

   2.1 รายวิชา GRID 530, GRID 531, GRID 532 และ GRID 533 หน่วยกิตละ 4,000 บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 12,000 บาท)

   2.2 รายวิชา GRID 514, GRID 515, GRID 516 และ GRID 517 หน่วยกิตละ 1,800 บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 5,400 บาท)

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร 02-4414125 ต่อ 150-152 โทรสาร 02-4419317