วันจันทร์ที่   20   สิงหาคม   พ.ศ. 2561

กำหนดการสอบและข้อปฏิบัติการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศกำหนดการและข้อปฏิบัติการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาต่อและประสงค์จะสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) ดังนี้

View for Print

  ๑. กำหนดการสอบ

  กำหนดการ
  รอบการทดสอบ
  ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ครั้งที่ ๕ ครั้งที่ ๖
  ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ

  จ. ๔ ก.ค. –

  จ. ๑๑ ก.ค.  ๕๙

  จ. ๑ ส.ค. –

   จ. ๘ ส.ค. ๕๙

  จ. ๕ ก.ย. –

  จ. ๑๒ ก.ย. ๕๙

  จ. ๒๖ ก.ย. –

  จ. ๓ ต.ค. ๕๙

  จ. ๓๑ ต.ค.

  – จ. ๗ พ.ย. ๕๙

  จ. ๒๘ พ.ย.

  – จ. ๕ ธ.ค. ๕๙

  ชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ วันสุดท้าย (ก่อนเวลา ๒๓.๐๐ น.)

  ภายใน

  อ. ๑๒ ก.ค.  ๕๙

  ภายใน

  อ. ๙ ส.ค. ๕๙

  ภายใน

  อ. ๑๓ ก.ย. ๕๙

  ภายใน

  อ. ๔ ตค. ๕๙

  ภายใน

  อ. ๘ พ.ย. ๕๙

  ภายใน

  อ. ๖ ธ.ค. ๕๙

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ

  พฤ. ๒๑ ก.ค.  ๕๙ พ. ๑๗ สค. ๕๙ พ. ๒๑ ก.ย. ๕๙ พ. ๑๒ ตค. ๕๙ พ. ๑๖ พ.ย. ๕๙ พ. ๑๔ ธ.ค. ๕๙
  จัดทดสอบภาษาอังกฤษ ส. ๒๓ ก.ค.  ๕๙ ส. ๒๐ สค. ๕๙ ส. ๒๔ ก.ย. ๕๙ ส. ๑๕ ตค. ๕๙ ส. ๑๙ พ.ย. ๕๙ ส. ๑๗ ธ.ค. ๕๙

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและผลคะแนนสอบ

  ศ. ๒๙ ก.ค.  ๕๙ ศ. ๒ กย. ๕๙ ศ. ๓๐ ก.ย. ๕๙ จ. ๓๑ ตค. ๕๙ ศ. ๒๕ พ.ย. ๕๙ ศ. ๓๐ ธ.ค. ๕๙

             ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

               เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลและบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์
จะสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ระดับบัณฑิตศึกษา

             ๓. การสมัครสอบภาษาอังกฤษ

                 ๓.๑  ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบ Internet ที่ www.grad.mahidol.ac.th เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกเพราะสามารถสมัครได้ครั้งเดียวเท่านั้น
                 ๓.๒  การ Upload หลักฐานประกอบการรับสมัครดังนี้
                            (๑) รูปถ่ายหน้าตรงที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร (ขนาดไม่เกิน ๒ MB นามสกุล .jpg, .jpeg)
                            (๒) สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (สำเนาต้องมองเห็นข้อมูลและรูปภาพของผู้สมัครอย่างชัดเจนขนาดไม่เกิน ๒ MB นามสกุล .jpg, .jpeg, .gif, .pdf)
                ๓.๓  ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (Invoice) แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบแจ้ง นักศึกษาระดับปริญญาเอกและบุคคลทั่วไปที่สมัครสอบในระดับปริญญาเอก ค่าสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ครั้งละ ๑,๒๐๐ บาท
               เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยไม่รับชำระเป็นเงินสด ธนาณัติหรือเอกสารการเงินประเภทอื่นใด นอกจากวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้

               ๓.๕ ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครแล้วไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบถ้วน หรือไม่ชำระเงินตามวิธีการที่กำหนด หรือชำระเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาและถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ 
               ๓.๖  บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และค่าสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละครั้งไม่สามารถโอนไปใช้ในการสอบครั้งถัดไปได้
               ๓.๗  หากมีผู้สมัครไม่ถึง ๑๐ คน บัณฑิตวิทยาลัยไม่สามารถจัดสอบได้ ผู้สมัครสามารถเลือกรับเงินค่าสมัครคืน หรือ โอนการสอบไปครั้งถัดไปได้

             ๔. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ        

             (๑) ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าใส่เอกสาร  เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดหรือสิ่งของมีค่าใด ๆ
เข้าห้องสอบ  ยกเว้น บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ
             (๒) ห้ามอัดเสียง หรือ ถ่ายภาพข้อสอบ บรรยากาศในห้องสอบโดยใช้อุปกรณ์ถ่ายรูป หรือ อุปกรณ์อัดเสียง ที่ติดกับโทรศัพท์  กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้น
             (๓) ห้าม นำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
             (๔) ให้ใช้ดินสอดำ ๒B ขึ้นไปทำข้อสอบ
             (๕) ต้องเข้าสอบให้ตรงเวลา ผู้ที่มาช้าบัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

             (๖) แต่งกายสุภาพ  ควรใส่เสื้อให้ร่างกายอบอุ่น เพราะสอบในห้องปรับอากาศและไม่สวม  รองเท้าเปลือยส้นหรือรองเท้าฟองน้ำแตะ เข้าห้องสอบ
             (๗) ห้ามดึงรูปและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ติดอยู่ที่โต๊ะที่นั่งสอบออกโดยเด็ดขาด
             (๘) ในวันสอบ ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่หรือบัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่ายติดอยู่มาแสดงด้วย ถ้าไม่มีบัตรที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ

              ๕. นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กำหนดในข้อ ๔ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่ตรวจกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้สมัครสอบอีกเป็นเวลา ๑ ปีนับจากวันที่ฝ่าฝืน

              

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152