วันพุธที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

ประกาศสถานที่อบรม โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป (Short Course) ครั้งที่ 1/2560 Intensive MU GRAD Test Preparation (Group 2)

Courses Time Date Location Room
Intensive MU GRAD Test Preparation

Mon. , Tue. ,Wed. ,Thu.17.30-20.00

 

February 20 – February 23 , 2017

4th Floor, Faculty of Graduate Studies Building, Salaya 401สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 150-152